Uitbouw van een versterkte preventieve gezinsondersteuning

29 oktober 2010

Door haar unieke aanpak en positionering in de levensloop van kinderen en gezinnen speelt de preventieve gezinsondersteuning een cruciale rol in het Vlaamse welzijns- en gezondheidslandschap.  Met een doelbereik dat topt op 98% komen bijna alle kinderen in Vlaanderen in contact met de dienstverlening van Kind en Gezin en haar partners. Dat is belangrijk want preventie bij jonge kinderen is bijzonder efficiënt. De eerste levensjaren zijn immers bepalend voor het verdere ontwikkelingstraject, ook dus de fysieke en mentale gezondheid op latere leeftijd.


Om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te gaan wil Kind en Gezin, samen met haar partners – de organiserende besturen en de artsen- de handen in elkaar slaan.
Samen werkten de organiserende besturen, met name Thuishulp vzw en Kind en Preventie vzw, Domus Medica, de Dienst Jeugdgezonheidszorg KULeuven en Kind en Gezin de krijtlijnen uit om te komen tot een versterkte preventieve gezinsondersteuning die deze uitdagingen moet aangaan.


We zetten daarbij in op institutionele, organisatorische en inhoudelijke vernieuwingen die duurzaamheid, effectiviteit, efficiëntie en laagdrempeligheid garanderen.
We overstijgen de verkokering door de resources en verantwoordelijkheden aan te spreken en te versterken daar waar ze thuis horen. Daarmee versterken we de organiserende besturen en de huisartsen én kan Kind en Gezin zich concentreren op haar kerntaken.

Sleutelelementen in het concretiseren van de krijtlijnen zijn

  • Het erkennen van de rol van de huisartsen door het ontsluiten van de kinddossiers naar de behandelende arts

  • Het creëren van een samenwerkingsentiteit op zorgregioniveau tussen organiserende besturen, Kind en Gezin en de huisartsenkringen om het preventieve gezinsondersteuningsbeleid vorm te geven en uit te voeren.

  • Het betrekken van de huisartsenkringen in de uitvoering van de medische consulten in het consultatiebureau.

  • Het versterken van de organiserende besturen inzake psychosociale en opvoedingsondersteuning.

  • Het ontwikkelen door de organiserende besturen van Huizen van het Kind waar ouders makkelijk toegang vinden tot de voor hun belangrijke preventieve diensten.

  • Een inhoudelijk en methodisch versterkte preventieve gezinsondersteuning (wetenschappelijke onderzoeken State of the Art (KULeuven), onderzoek naar noden en preferenties van ouders (UGent).

         


Achtergrondinformatie
Werking consultatiebureaus
De consulten op het consultatiebureau nemen een centrale plaats in binnen de preventieve gezinsondersteuning.  De dienstverlening van Kind en Gezin wordt uitgevoerd in de consultatiebureaus van ‘organiserende besturen’. Dat zijn private organisaties of publieke instanties (gemeente, OCMW, enz.). De consultatiebureaus worden door Kind en Gezin erkend en gesubsidieerd.
Kind en Preventie vzw en Thuishulp vzw zijn organiserende besturen die samen het grootste deel van de consultatiebureaus in beheer hebben.


Contacpersoon voor de pers:
Leen Du Bois, woordvoerder Kind en Gezin 02 533 14 24 
@   woordvoerder@kindengezin.be