Maximale ouderbijdrage IKG

8 december 2010

Jaarlijks moet de ouderbijdrage voor de gezinnen die gebruik maken van het IKG-systeem herberekend worden op 1 oktober. De gezinnen konden deze herberekening doen van 1 september 2010 tot 31 oktober 2010. 

De gezinnen die de herberekening niet tijdig in orde hebben gebracht, krijgen een nieuw attest kindcode met de maximale ouderbijdrage. Door de grote toevloed konden niet alle aanvragen voor een kindcode tijdig worden verwerkt. Dit kan met zich mee brengen dat NV Intrum de maximumbijdrage moet aanrekenen bij gebrek aan nieuwe kindcode. Dit kan verwarring bij de ouders brengen die dan aan de opvang vragen stellen. We doen het nodige om zo snel mogelijk de kindcodes af te werken en de aanrekeningen aan de ouders terug te herberekenen van zodra de nieuwe kindcode er is.

Immers, wanneer de gezinnen kunnen aantonen dat ze de aanvraag vóór 1 november hebben in orde gebracht of wanneer de gezinnen vóór 1 november hierover contact hebben opgenomen  met de Kind en Gezin-Lijn, wordt de ouderbijdrage automatisch met terugwerkende kracht herzien.

De facturatiedienst NV Intrum ontvangt op geregelde tijdstippen van Kind en Gezin een lijst met gezinnen die onterecht een maximale factuur ontvingen. De ouders moeten deze facturen niet betalen. De facturen worden rechtgezet.

Voor de voorzieningen die zelf factureren zullen van de ouders de nieuwe kindcode ontvangen met de nieuwe bijdrage. Indien er door de opvang reeds een facturatie zou zijn geweest aan de ouders, zal de voorziening zelf een nieuwe factuur moeten opmaken of een verrekening met reeds betaalde bedragen door de ouders moeten doorvoeren. Bij de saldoberekening zal Kind en Gezin automatisch rekening houden met de wijzigingen in de ouderbijdrage.