Kind en Gezin kiest voor ta(a)l(en)

27 april 2011

Beleidskeuze 1: Kind en Gezin wil de taalontwikkeling bij alle kinderen stimuleren
De ontwikkeling van de taal is een belangrijk aspect van de ontwikkeling van kinderen. Vanaf heel jonge leeftijd wordt de taalontwikkeling door allerlei factoren beïnvloed. Een goede taalontwikkeling heeft enerzijds een invloed op het welbevinden van kinderen, anderzijds op de relaties die kinderen met andere mensen aangaan. Het is belangrijk voor zowel hun emotionele als intellectuele groei.

Beleidskeuze 2: Kind en Gezin beschouwt taalstimulering als één van de aspecten die meer kansen voor kinderen kunnen creëren
Kind en Gezin vraagt tegelijk aandacht voor de sociaaleconomische positie als cruciale factor die kansen voor kinderen bepaalt. Taalstimulering is één van de aspecten om uitsluiting tegen te gaan. De sociaaleconomische positie is de grootste voorspeller van het aantal kansen van kinderen. Kind en Gezin wil partners en overheden hier gevoelig voor maken.

Beleidskeuze 3: Kind en Gezin pleit voor het stimuleren van de thuistaal én het leren van Nederlands
Kind en Gezin voert een taalbeleid dat de ontwikkeling en verwerving van de thuistaal stimuleert. Het is belangrijk de thuistaal een volwaardige plaats te geven. Dit komt ten goede van het welbevinden van kinderen en het bevordert ook het leren van een tweede taal (het Nederlands).
Indien de thuistaal niet het Nederlands is, legt Kind en Gezin de nadruk op het belang van het aanvullend verwerven van de Nederlandse taal, zowel voor ouder als kind. In haar beleid en concrete acties ondersteunt Kind en Gezin de samenhang van de waardering voor de thuistaal en de aandacht voor het Nederlands.

Beleidskeuze 4: Kind en Gezin hanteert een positieve benadering van taalstimulering
Kind en Gezin benadert de ontwikkeling van taal bij jonge kinderen positief. Tijdens de contacten met de ouders wordt de klemtoon gelegd op wat het kind al kan (i.p.v. wat het ‘niet’ kan) en op het individuele verloop van de taalontwikkeling. Ouders worden bevestigd in hun opvoedingskeuzes, ook op het gebied van taalstimulering. Tegenover het kind zelf wordt elke uiting van communicatie en taal positief bekrachtigd. Zo wordt het gestimuleerd in zijn communicatie en krijgt het een positief zelfbeeld.

Een volgende belangrijke stap na de visietekst is de realisatie van een kader met informatie en adviezen over taalstimulering en meertaligheid. Dit werd intussen samengesteld door het Centrum voor Taal en Onderwijs, dat in opdracht van Kind en Gezin het rapport ‘Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 jaar’ maakte.

pdf Rapport Taalstimulering en meertaligheid (1MB)
pdf Visietekst Taalstimulering en meertaligheid