Adoptie uit Ethiopië

30 juni 2011

Het Ministry of Women’s, Children and Youth Affairs (MOWCYA), de Ethiopische autoriteit bevoegd voor adoptie, kondigde in maart 2011 een reorganisatie van zijn werking aan. Het MOWCYA zou de procedures herzien om de taken en opdrachten binnen zijn bevoegdheidsgebied beter te kunnen uitvoeren. Op deze manier wil het zijn kernopdracht, de bescherming van de belangen van het kind, optimaal invullen. Door middel van een doorgedreven professionalisering wil MOWA onethische en illegale praktijken uitsluiten.

Concreet betekende dit dat het MOWCYA, voor wat betreft haar opdracht inzake adoptie, meer tijd zou nemen om de ouder- en kinddossiers nauwkeuriger te onderzoeken alvorens adviezen te geven aan de bevoegde rechter. Waar voordien tot 50 dossiers per dag werden behandeld, zou het MOWA met ingang vanaf 10 maart 2011 slechts 5 dossiers per dag behandelen. Deze manier van werken zou alle partijen in een adoptieprocedure ten goede komen.

Wat de invloed zou zijn van deze reorganisatie op de adoptieprocedure van de Vlaamse kandidaat-adoptanten die een aanvraag indienden in Ethiopië, was nog niet duidelijk. Er werd een verlenging van de wachtijd tussen kindtoewijzing en adoptievonnis verwacht. De Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie (VCA) volgt dit samen op met de adoptiediensten Ray of Hope en Flanders Intercountry Adoption Care (FIAC).

De centrale autoriteiten van de landen die een adoptiesamenwerking met Ethiopië hebben, dringen al geruime tijd bij MOWCYA aan op een duidelijke communicatie maar tot nog toe blijft dit uit. Er circuleert officieuze informatie rond hoe MOWCYA de dossiers zou gaan verwerken maar deze 'info' is niet éénduidig. Dit betekent dat het voor VCA en voor de adoptiediensten onmogelijk is om een juiste inschatting te maken van de te verwachten doorlooptijden binnen een Ethiopische adoptieprocedure.

De VCA blijft de situatie in Ethiopië van nabij opvolgen en licht de adoptiediensten in van zodra er informatie beschikbaar is.