Wetsvoorstel tot regularisatie van adoptieprocedures

28 februari 2012

Deze adopties zullen enkel geregulariseerd kunnen worden als er aan alle vijf de voorwaarden voldaan wordt:

  • De adoptie mag niet tot stand gekomen zijn met het oog op ontduiking van de Belgische wet;
  • Het kind moet verwant zijn aan de adoptant of het dagelijks leven op duurzame wijze gedeeld hebben met de adoptant met een relatie zoals geldt voor ouders voordat er enige stappen ondernomen werden met het oog op adoptie; 
  • Het kind mag geen andere duurzame oplossing van familiale opvang hebben dan de interlandelijke adoptie; 
  • Er moet aan de erkenningsvoorwaarden voldaan worden;
  • De bevoegde centrale autoriteit (voor Vlaanderen is dit Kind en Gezin) moet een advies geven over de situatie van het kind.

Het advies van Kind en Gezin, Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie, zal gebaseerd zijn op een kinddossier dat de bevoegde autoriteit in het land van herkomst zal moeten bezorgen.

Als aan de vijf voorwaarden is voldaan, dan zullen de adoptanten ook nog de voorbereiding moeten volgen en geschikt verklaard moeten worden door de jeugdrechtbank voordat de adoptie kan geregulariseerd worden.

Volledige tekst van het wetsvoorstel