Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

8 maart 2012

Eén aanspreekpunt voor burgers
“Geweld, misbruik en kindermishandeling zijn maatschappelijke problemen die een bijzonder zware impact hebben op iedereen die hierbij betrokken is”, zegt minister Vandeurzen. “Ze tasten de leefkwaliteit en het vertrouwen in een veilige samenleving aan. De voorbije jaren is het duidelijk geworden dat er nood is aan één aanspreekpunt waar de burger terecht kan.”

Geïntegreerde aanpak
Het meldpunt integreert de bestaande meldpunten, aanspreekpunten en onthaalwerkingen van de vertrouwenscentra kindermishandeling (VK) en de centra algemeen welzijnswerk (CAW). Deze organisaties kunnen vertrouwen op heel wat expertise in partnergeweld, slachtofferhulp en ouderenmisbehandeling. Op 7 plaatsen in Vlaanderen bemannen medewerkers van beide diensten een meldpunt dat bereikbaar is via één nummer: 1712. Via een doorschakelsysteem komt de beller terecht bij het meldpunt in zijn eigen regio. Voor de oproeper zijn er geen kosten. Geleidelijk aan worden de bestaande werkingen rond slachtofferhulp, partnergeweld en ouderenmisbehandeling in dit meldpunt geïntegreerd. Voor de organisatie van deze meldpunten werden de CAW’s en VK’s versterkt voor een totaalbedrag van 636 000 euro.
Minister Jo Vandeurzen: “Dit meldpunt is geen eindpunt. Iedereen moet alert zijn voor de signalen van geweld. Elk vermoeden van geweld telt. Klachten moeten nauwgezet gevolgd worden met als doel een veilige omgeving voor het kind te waarborgen.” 


Hoe verloopt de werking van het meldpunt concreet? 
 afbeelding meldpunt
Het verloop van een melding maakt de meerwaarde van het meldpunt duidelijk. Zo is er niet alleen 1 meldpunt voor alle vormen van geweld, maar ook een bundeling van alle expertise in 1 team. Bovendien bestaat er een kwantitatieve monitoring van het aantal oproepen wat ook de inventarisatie van eventuele knelpunten bij het doorverwijzen naar hulpverlening of parket makkelijker maakt. Hiervoor wordt van elke telefoon een meldingsdossier opgemaakt.


In cijfers
Wanneer we de cijfers van de meldingen in 2010 bij de VK’s (6 000 meldingen kindermishandeling) en de CAW’s (10 000 meldingen intrafamiliaal geweld en slachtofferhulp) bekijken, kunnen op jaarbasis zo’n 16 000 meldingen verwacht worden.


Het nummer 1712 blijft dus een nummer voor alle vormen van geweld en misbruik:

 • voor vragen en concrete meldingen

 • voor vermoedens en feiten

 • voor alle doelgroepen: kinderen, volwassenen en ouderen

 • voor slachtoffers en daders

 • voor intrafamiliaal en extrafamiliaal geweld

 • voor een vervolgtraject binnen hulpverlening of binnen justitie


Actieplan geweld op kinderen

Het meldpunt kadert in de brede aanpak van de Vlaamse overheid tegen geweld en seksueel misbruik. De Vlaamse Regering formuleerde midden vorig jaar een actieplan met betrekking tot de aanpak van geweld op kinderen, en in het bijzonder kindermisbruik.
Op 29 februari 2012 tekenden de Vlaamse ministers die bevoegd zijn voor welzijn, sport, onderwijs en jeugd samen met hun partnerorganisaties nog een engagementsverklaring om de seksuele integriteit van minderjarigen te beschermen.

Sensibiliseringscampagne

Een informatie-en sensibiliseringscampagne begeleidt de opstart van het meldpunt. In een eerste fase wordt in de campagne de focus gelegd op de problematiek van kindermishandeling, omdat net kinderen en jongeren de meest kwetsbare doelgroepen zijn inzake geweld en misbruik.
De tv-spot, die vooral focust op intrafamiliaal geweld, zal zo’n 50 keer te zien zijn op Eén, VTM en Vijftv. Bovendien zal de campagne opvallend zichtbaar zijn in het straatbeeld via affiches die onder andere aan tram- en bushaltes zullen hangen. Ook zullen alle organisaties van welzijn, gezondheid, jeugd, onderwijs, sport en justitie die werken rond minderjarigen de affiches ophangen. Er zijn drie soorten affiches, telkens met de slogan: “Brute pech of brute papa?”, ” Slechte dag of slechte vrienden?” of “Slipje kwijt of onschuld kwijt?”.


De doelstelling van de campagne is drieledig:

 • herkennen van signalen van kindermishandeling en de bevolking alerter maken voor de problematiek

 • de burger motiveren om desgevallend actie te ondernemen (melden) en het thema bespreekbaar te maken

 • het nieuwe nummer 1712 van dit unieke meldpunt bekendmaken voor het grote publiek

 • Er is gekozen voor een serene toonzetting in de campagne met nadruk op het opnemen van

 • verantwoordelijkheid door iedereen die geconfronteerd wordt met geweld. Vandaar de slogan: ‘Elk vermoeden van geweld telt’.


Bekijk de tv-spot.