'Little black spiders', een film over geheim bevallen in Vlaanderen

6 september 2012

Patrice Troye focust in de film vooral op de vriendschapsrelaties tussen de meisjes en het leven dat ze leidden. Toch raakt deze film een gevoelige snaar bij iedereen die met binnenlandse adoptie te maken heeft. Nog steeds zijn er veel geadopteerden en geboorteouders op zoek naar elkaar, na een anonieme bevalling in Frankrijk. Kind en Gezin ondersteunt deze zoektochten onder andere door het subsidiëren van het project ‘het zoekregister’.

Onder de huidige adoptiewetgeving is bemiddeling bij adoptie alleen toegestaan voor wie daartoe erkend werd. In Vlaanderen zijn er 5 binnenlandse adoptiediensten met een erkenning. Vrouwen in een situatie zoals weergegeven in deze film kunnen tegenwoordig bij deze diensten terecht. De  adoptiedienst begeleidt de moeders die denken aan adoptie bij het nemen van een beslissing rond de toekomst van henzelf en het kind. Een kind kan alleen met toestemming van de geboorteouders geplaatst worden met het oog op adoptie. Anonieme bevallingen waarbij de naam van de oorspronkelijke ouders onbekend blijft (zoals in Frankrijk) zijn in België niet mogelijk. Er zijn in de afgelopen jaren meerdere wetsvoorstellen ingediend in het federale parlement om een discrete bevalling mogelijk te maken maar een beslissing hierrond is nog niet genomen.

Nieuw decreet

Het huidige Vlaamse decreet binnenlandse adoptie dateert van 1989 en om verschillende redenen is er nood aan een nieuwe regelgeving. Om voldoende input te verzamelen organiseert Kind en Gezin op vraag van minister Jo Vandeurzen in oktober consultatierondes rond verschillende thema’s. De bedoeling is om op die manier tot een concepttekst te komen rond binnenlandse adoptie die dan als basis kan dienen voor de nieuwe regelgeving.

Meer info over adoptie