Vlottere instroom van kandidaat-adoptieouders

15 oktober 2012

Adoptie, een lang proces

Elke ouder die een kind uit het buitenland wil adopteren, begint aan een lange en ingrijpende procedure. Dat heeft te maken met de juridische voorwaarden om het belang van het adoptiekind maximaal te waarborgen. Begin 2012 keurde het Vlaams Parlement een nieuw adoptiedecreet goed. Dat decreet moet een einde maken aan de grote onduidelijkheid en lange wachttijden die er nu zijn voor kandidaat-adoptieouders. De gemiddelde duur van een procedure, van bij de aanmelding tot de aankomst van het kind in België, is opgelopen tot 3 à 4 jaar. Die situatie vinden adoptieouders onmenselijk. 'Vandaar de keuze om werk te maken van een realistisch adoptiebeleid. Daar maakt een transparante procedure inzake het instroombeheer deel van uit', zegt minister Jo Vandeurzen.

Decreet 20 januari 2012

Een belangrijke stap in dat vernieuwd adoptiebeleid was de goedkeuring van het adoptiedecreet door het Vlaams parlement begin 2012. Dat decreet voorziet de oprichting
van een Vlaams Centrum voor Adoptie binnen Kind en Gezin. Verder komt er ook een Steunpunt Adoptie. Het Steunpunt Adoptie staat in voor de voorbereiding, vorming en nazorg van kandidaat-adoptieouders. Zo volgen de kandidaten een voorbereidingscursus rond thema’s zoals de voorgeschiedenis van het adoptiekind, verlieservaring en rouwproces, ontwikkeling van opgroeiende adoptiekinderen… Naast kandidaten voorbereiden, is het Steunpunt ook het informatiepunt en staat het in voor de nazorg.
Het besluit over de voorbereiding en nazorg interlandelijke adoptie zal een merkbare invloed hebben op de adoptieprocedure. Hiermee wordt namelijk ook het instroombeheer ingevoerd.

Duidelijk instroombeheer

Met de invoering van dat instroombeheer wil men er mee voor zorgen dat een adoptie kan afgerond worden binnen een redelijke termijn na het verkrijgen van het geschiktheidvonnis. Alle kandidaat-adoptieouders melden zich aan bij het Vlaams Centrum voor Adoptie. De kandidaat-adoptieouders worden uitgenodigd voor een uitgebreide infosessie waarin ze alle informatie krijgen over interlandelijke adoptie. Nadat de kandidaat schriftelijk bevestigt dat hij wil doorgaan met de adoptieprocedure, wordt hij doorverwezen naar het Steunpunt Adoptie voor de verdere voorbereiding. Het Vlaams Centrum voor Adoptie beheert het aantal kandidaat-adoptieouders dat het doorverwijst naar het Steunpunt Adoptie. Het centrum garandeert een jaarlijkse minimale doorstroom.
De nieuwe aanmeldingsprocedure heeft geen gevolgen voor de kandidaat-adoptieouders die momenteel al bezig zijn met het maatschappelijk onderzoek.

Meer informatie over het instroombeheer en het decreet interlandelijke adoptie.