Evaluatie adoptie uit Ethiopië

9 januari 2014

Het onderzoek gebeurde door het VCA, in samenwerking met de adoptiediensten en met de NGO ‘international social service’ (ISS). Algemeen kan het VCA besluiten dat het mogelijk is om op een correcte en veilige manier te werken in Ethiopië. Het ISS heeft tijdens zijn onderzoek geen ernstige problemen of tekorten vastgesteld in het verloop van de adoptieprocedures van de onderzochte dossiers. Ze stellen echter wel vast dat de dossiers weinig uniform zijn. Niet alle dossiers bevatten evenveel informatie; in sommige dossiers ontbreken documenten die nodig zijn om aan te tonen dat er gewerkt wordt volgens het Verdrag van Den Haag.

De evaluatie van VCA en de adoptiediensten sloot aan bij deze conclusie.

Eind 2013 zijn de adoptiediensten, na overleg met het VCA, met de aanbevelingen van het ISS aan de slag gegaan. Momenteel zijn zij in overleg met de contactpersonen, weeshuizen en de Ethiopische autoriteit om de nodige documenten te verkrijgen.
De eerste aanpassingen zijn al gebeurd en in de komende maanden zal hier verder aan gewerkt worden om zo voor elk dossier eenzelfde opbouw te realiseren. Op die manier worden de garanties voor de adopteerbaarheid van de kinderen versterkt en kunnen de adoptiekinderen later zoveel mogelijk info over hun verleden terugvinden in hun dossier.

Het VCA beoogt door deze wijzigingen een werking te creëren die nog beter aansluit bij de principes van het Haags Verdrag. Het VCA is tevreden met deze resultaten maar blijft het kanaal Ethiopië uiteraard van nabij opvolgen.