Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: wat is dat?

19 november 2014

Sector engageert zich voor pedagogisch raamwerk

Veel mensen in Vlaanderen zetten elke dag hun beste beentje voor om pedagogische kwaliteit te bieden. Het pedagogische raamwerk kan hen hierbij ondersteunen. Het schrijft niet voor hoe de opvang in de dagelijkse praktijk 'moet' handelen maar geeft een richting aan. Hoe men het concreet invult, is onder meer afhankelijk  van de omgeving waarin men handelt, de visie van de opvang, de buurt en de ouders.

Het raamwerk richt zich tot medewerkers die rechtstreeks en onrechtstreeks bij de werking van de kinderopvang voor baby’s en peuters betrokken zijn, zowel in de gezins- als groepsopvang.

Het pedagogische raamwerk werd ontwikkeld door de Vakgroep Sociale Agogiek van de universiteit Gent en het Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs van de universiteit Leuven. Een ruime delegatie van vertegenwoordigers van de kinderopvangsector, Zorginspectie, onderwijs, kinderrechten- en minderhedenorganisaties, gezinnen en Kind en Gezin valideerde en bekrachtigde het raamwerk.

Engagement

Het raamwerk is een engagement om te werken in de lijn van de visie die dit raamwerk beschrijft. Er wordt verwacht dat de kinderopvang inspanningen levert om met dit raamwerk aan de slag te gaan. Het gaat niet om een resultaatsverbintenis. Kwaliteit zal niet beoordeeld worden door de ontwikkeling van kinderen te meten of door na te gaan in welke mate met gezinnen en externen wordt samengewerkt. Tegelijk houdt het ook een erkenning in van wat veel organisatoren vandaag al in de praktijk brengen.

Investeren in de omgeving van kinderen

Het pedagogisch raamwerk is gericht op kinderen, ouders en samenleving. Het draagt bij tot de concretisering van de missie van Kind en Gezin: ‘Samen met partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren’.

Meer info over Pedagogisch raamwerk