Vlaamse overheid reorganiseert opvang en vrije tijd van schoolkinderen

20 juli 2015

Op termijn wordt de huidige financiering van de Vlaamse overheid aan de voorzieningen omgezet in een financiering van het aanbod via de gemeenten zelf. De financiering zal geënt worden op lokale samenwerkingsverbanden onder regie van het lokale bestuur. De timing en modaliteiten van deze overgang worden in nauw overleg met de betrokken actoren uitgezet.
 
“Gezinnen doen steeds vaker een beroep op opvang voor en na schooltijd en tijdens de schoolvakanties”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “De Vlaamse Regering wil de krachten bundelen om kinderen buiten de schooluren en tijdens de vakantie een leuke vrije tijd te bezorgen en ouders ook te ondersteunen in het zoeken naar opvang.”
 
Daarom gaf de Vlaamse Regering vandaag haar goedkeuring aan een conceptnota die de krachtlijnen voor een reorganisatie van de opvang en vrije tijd van schoolkinderen vastlegde. 
 
Geïntegreerd opvang- en vrijetijdsaanbod

De conceptnota vertrekt vanuit het recht van elk kind op tijd en ruimte voor rust en vrije tijd, op deelname aan spel- en vrijetijdsactiviteiten passend bij de leeftijd. Ieder kind moet vrij kunnen deelnemen aan het culturele en artistieke leven.
 
De Vlaamse Regering trekt de kaart van een geïntegreerd opvang- en vrijetijdsaanbod voor kinderen vanaf de kleuterschool. Het aanbod biedt kinderen een leuke vrije tijd waarin zij zich kunnen ontplooien en hun talenten ontwikkelen. Het bevordert sociale cohesie en gelijke kansen. Om dit te bereiken wil de Vlaamse Regering werk maken van de lokale samenwerking tussen opvang, scholen, jeugd-, cultuur- en sportinitiatieven. De diverse partners slaan de handen in elkaar met een gedeelde visie op kwaliteitsvolle opvang en op de vrije tijd van schoolkinderen. Hun aanbod stemmen ze daar gezamenlijk op af. 
 
Meer lokale autonomie en samenwerking

De Vlaamse overheid wil in overleg met de betrokken actoren een kader ontwikkelen dat het lokaal samenwerkingsverband kan gebruiken als referentie voor de kwaliteit van het opvang- en vrijetijdsaanbod. Op deze manier wil de Vlaamse overheid het lokale niveau meer verantwoordelijkheid geven.
 
De lokale overheid steunt daarvoor op een samenwerkingsverband met alle betrokken actoren. De Vlaamse overheid voorziet hiervoor  in een zorgzame transitieperiode, in dialoog met alle betrokken partners.
Het model bouwt verder op de aanbevelingen van de Staten-Generaal opvang en vrije tijd van schoolkinderen. Het is een conceptnota die enkel de grote lijnen vastlegt. Hij zal voor advies voorgelegd worden aan de verschillende adviesorganen: SERV, SAR WGG, VLOR, SARC en de jeugdraad.
De nota en bijbehorende adviezen moeten de basis vormen voor een nieuwe regelgeving over de opvang van schoolkinderen.

Zie ook: Kinderopvang>Sector Schoolkinderen>Toekomst