136 kandidaat-adoptieouders starten met voorbereiding op adoptie

16 maart 2017

Gericht instroombeheer
Het gericht instroombeheer bepaalt hoeveel kandidaat-adoptieouders er kunnen starten met de voorbereidingssessie.
Het aantal kandidaten dat kan beginnen met de voorbereiding wordt berekend op basis van:
  • het aantal kinderen dat in het vorige kalenderjaar is geplaatst
  • de evoluties in de herkomstlanden (de nood aan adoptie)
  • het gemiddelde aantal kandidaten die de procedure starten, maar niet afronden (stopzetting tijdens de procedure of geen geschiktheidsvonnis)
  • het aantal aanmeldingen voor een zelfstandige adoptie
  • het aantal kandidaten dat openstaat voor een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte
Binnenlandse en buitenlandse adoptie
85 kandidaten kunnen starten met de voorbereiding voor een binnenlandse adoptie. Dat zijn er 55 meer dan het vereiste minimum in het decreet binnenlandse adoptie.
51 kandidaten kunnen starten met de voorbereiding voor een buitenlandse adoptie. Voor de berekening van dit cijfer houdt het VCA rekening met de nood aan plaatsing in de herkomstlanden waarmee wordt samengewerkt. Momenteel worden nieuwe kandidaat-adoptieouders gezocht voor o.a. India, De Filipijnen en Thailand.

Kinderen met specifieke zorgbehoeften
Bovenop de 136 kandidaten die de voorbereiding mogen volgen, zoeken de adoptiediensten steeds naar kandidaten voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dat zijn kinderen ouder dan 6 jaar, siblings (broers en/of zussen), kinderen met een ernstig medisch probleem, … Kandidaten die openstaan voor een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte, worden binnenkort uitgenodigd om ook de voorbereiding volgen. 

Zelfstandige adoptie
Kandidaten die een zelfstandige adoptie overwegen, worden uitgenodigd voor een intakegesprek bij het VCA om de haalbaarheid te bespreken en te evalueren. Na een positieve inschatting mogen deze kandidaten ook (bovenop de 136) doorstromen.