Goedkeuring projecten 'Brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede realiseert grondrechten met het oog op structurele kinderarmoedebestrijding'

24 april 2017

Op 25 november 2016 werd de pdf oproep 'Brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede realiseert grondrechten met het oog op structurele kinderarmoedebestrijding' gelanceerd. Het betrof een gezamenlijke oproep van Kind en Gezin en de afdeling Welzijn en Samenleving van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Minister Vandeurzen, vanuit de bevoegdheid Welzijn en minister Homans, vanuit de bevoegdheid coördinatie armoedebestrijding, stelden middelen beschikbaar. Het regelgevend kader is het besluit van de Vlaamse regering van 31 maart 2017 betreffende de subsidiëring van een vernieuwend en verbreed laagdrempelig initiatief inzake gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen met kinderen met het oog op de bestrijding van kinderarmoede. Er kon per project maximaal €84.000 op jaarbasis worden aangevraagd, en dit voor een periode van 3 jaar. In totaal dienden 62 initiatiefnemers een aanvraag in.

De beschikbare middelen laten toe om volgende 6 aanvragen goed te keuren:
1. Kinderen kansen geven! Structureel samenwerken aan brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge kwetsbare gezinnen (Leuven – € 84.000,00/ jaar)
2. Vonk, een passe-partout (Dilbeek – € 83.977,43/ jaar)
3. SWITCH uitbouwen tot een plek van integrale gezinsondersteuning (Kortrijk – € 79.036,00/jaar)
4. TOOM. Tongerse Ondersteuning op maat (Tongeren – 84.000,00/jaar)
5. Kinderen Eerst. Een uitbreiding (Hoogstraten – 32.031,04/jaar)
6. Het jonge kind… Eeklo schakelt naar de toekomst! (Eeklo – 84.000,00/jaar) 


Deze 6 projecten scoren sterk op de manier waarop ze gezinnen willen ondersteunen bij de realisatie van grondrechten op een manier die tot zelfredzaamheid leidt. Via wijkgerichte netwerken brengt men in deze 6 projecten een brede mix van functies samen met aandacht voor de verbinding tussen materiële en immateriële noden van gezinnen. Ook de wijze waarop gezinnen volwaardige partner zijn in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het project zijn troeven van deze projecten. 

Van de 6 projecten wordt verwacht dat ze gedurende de 3 jaar rapporteren over de voortgang van de inspannings- en resultaatsverbintenissen die ze zijn aangegaan bij de aanvraag. Om tot een goede impactmeting te komen zal er ondersteuning worden voorzien voor deze projecten. Een deel van de subsidiemiddelen hangt af van het al dan niet realiseren van deze verbintenissen.