30 miljoen euro voor de strijd tegen kinderarmoede via unieke publiek-private samenwerking

15 juni 2017

Tijdens de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor later. Langetermijnstudies tonen aan dat, zowel voor kinderen als voor hun gezin, deelnemen aan kwaliteitsvolle basisvoorzieningen een blijvende impact heeft op de schoolresultaten van jonge kinderen. Ook op de algemene sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling heeft dit een gunstige invloed voor jonge kinderen. De voordelen zijn nog groter voor kwetsbare kinderen. Een vaststelling is echter dat gezinnen in kansarmoede minder gebruik maken van bijvoorbeeld kinderopvang.

Daarom is het cruciaal om maatschappelijk kwetsbare kinderen en hun ouders te ondersteunen en hun participatie aan de samenleving te faciliteren. Het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes is binnen de Koning Boudewijnstichting al drie jaar actief rond dit thema. Om nog meer impact te hebben bracht de Koning Boudewijnstichting de verschillende partners bij elkaar. Vlaams minister Jo Vandeurzen en het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes investeren met KOALA, een gezinsondersteunend aanbod in combinatie met bijkomende trap 3-plaatsen (plussubidie) in de kinderopvang, jaarlijks 3 miljoen euro over een periode van tien jaar. Met die middelen moeten er in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 1 januari 2018 minstens 180 extra kinderopvangplaatsen bijkomen, waar kinderen uit kwetsbare gezinnen voorrang krijgen. Daarin zit ook de investering vervat in een vernieuwend en structureel aanbod van kind- en ouderbijeenkomsten voor het realiseren van rechten van gezinnen . 

KOALA krijgt vorm binnen de Huizen van het Kind. Er  wordt  gewerkt aan sociale cohesie, zowel formeel als informeel. Tegelijk worden actief verbindingen gemaakt met andere lokale diensten zoals de VDAB, het OCMW, scholen, de bibliotheek , inburgering, centra voor basiseducatie,… Op die manier sluit de oproep aan bij het streven van de Vlaamse overheid naar een breed lokaal sociaal beleid, alsook bij de doelstellingen van het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes, dat de strijd tegen kinderarmoede ondersteunt. Overheid en filantropie hebben op een unieke manier de krachten gebundeld. 

Op basis van de kansarmoede-index van Kind en Gezin komen 46 steden en gemeenten in aanmerking voor de oproep, die loopt tot 15 oktober 2017. Intekenen kan door het aanvraagformulier te bezorgen aan KOALA@kindengezin.be. De selectie gebeurt door een onafhankelijke jury op basis van inhoudelijke criteria. Alle informatie is gebundeld op de website van Kind en Gezin.

Citaten

“Als overheid kunnen we niet blind zijn voor de kinderarmoedeproblematiek. Armoede hypothekeert kansen van volgende generaties en van de samenleving als geheel. Daarom investeren we in kwaliteitsvolle basisvoorzieningen voor kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Dit sluit aan bij de ambities van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.”

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

“Wetenschappelijke studies tonen aan dat de eerste levensjaren bepalend zijn voor de ontwikkeling van een kind. Door samen te werken met de Vlaamse overheid binnen het KOALA-aanbod kan ons Fonds het aantal nieuwe opvangplaatsen voor kinderen uit kansarme gezinnen verdubbelen. Zo krijgen ook die kinderen de vroege start die ze verdienen en hebben ze de bouwstenen om zelf de cirkel van kansarmoede te doorbreken.”

Gonda Vergnes van het Fonds Bernard, Gonda en Emily VERGNES , beheerd door de Koning Boudewijnstichting

“De huizen van het kind zijn al zichtbaar aanwezig in Vlaanderen en Brussel. Zij bieden nu al een breed aanbod aan gezinnen. Met KOALA willen we de lokale samenwerkingsverbanden extra ondersteunen om een geïntegreerd aanbod voor alle gezinnen te kunnen realiseren. De linken tussen gezinsondersteuning en kinderopvang worden versterkt. De toegankelijkheid verhogen voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen staat centraal.” 

Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Kind en Gezin

Persinfo
  • Nico Krols – woordvoerder Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – 0476 907 972 – twitter @JoVandeurzen 
  • Saïda Sakali - senior projectcoördinator Koning Boudewijnstichting – 0476 401 433 - Sakali.s@kbs-frb.be
  • Leen Du Bois – woordvoerder Kind en Gezin – 0496 591 511 - twitter @wvkg
Meer informatie over de oproep