Hoe stellen jonge kinderen het in Vlaanderen?

29 juni 2017

Opvallende cijfers op kindniveau

Cijfers over kinderen van 0 tot 12 jaar: demografische context
 • Het aantal kinderen jonger dan 6 jaar neemt af, maar het aantal kinderen tussen 6 en 12 jaar neemt sterker toe zodat de bevolkingsgroep jonge kinderen (jonger dan 12 jaar) nog steeds groter is dan de voorbije jaren (1 januari 2016).
 • Bij 27,2% van de kinderen geboren in 2016 is het Nederlands niet de taal die het kind met de moeder spreekt. Frans is de meest gebruikte andere taal (5,6%). 
 • 9,2% van de kinderen onder de 12 jaar had in 2016 een andere nationaliteit. 
 • Als we niet alleen kijken naar de nationaliteit van de kinderen, maar ook kijken hoeveel kinderen minstens één ouder hebben die een andere (geboorte) nationaliteit hebben, dan stellen we vast dat 34,1% van de kinderen jonger dan 12 jaar een andere herkomst heeft (cijfer 2014). Deze cijfers verschillen sterk tussen de provincies, waarbij er in Antwerpen en Limburg duidelijk meer kinderen wonen met een andere herkomst.
 • 85% van de kinderen jonger dan 12 jaar groeit op in een tweeoudergezin, 11,8% woont in een eenoudergezin. 
 • 31,2% van de kinderen onder de 12 jaar woont samen met nog minstens 2 andere kinderen.
 • Het aandeel kinderen dat woont bij een ongehuwd paar neemt verder toe. In 2016 gaat het al om 26,8% van de kinderen jonger dan 12 jaar. In 2009 ging het nog om 19,1%.
 • In 2016 werden 325 geboorten geregistreerd in het wachtregister, wat betekent dat de kinderen geboren werden bij erkende vluchtelingen of vrouwen die vragen om als vluchteling te worden erkend.
Cijfers over kinderen van 0 tot 12 jaar: cijfers over gezondheid
 • In 2014 (meest recente cijfers) overleden er bij de 0- tot 15-jarigen 307 kinderen, 44 minder dan in 2013. 11 baby’s overleden aan wiegendood. 
 • De zuigelingensterfte bedraagt 3,2 op de 1000 kinderen, de foeto-infantiele sterfte 8,1 op 1000 (cijfers Zorg en Gezondheid, 2014)
 • Van alle kinderen waarvoor op een leeftijd van 24 maanden het gewicht en de lengte door Kind en Gezin werd gemeten kan een BMI-waarde bepaald worden. Van de meegetelde kinderen geboren in 2014 heeft 8,1% overgewicht. Bij 1% van de kinderen spreken we van obesitas. Het aandeel kinderen met een laag gewicht voor leeftijd is laag (0,8%).
 • 7,8% van de levend geboren kinderen wordt in 2016 prematuur geboren (<37 weken zwangerschap)
 • In Vlaanderen krijgt 65,4% van de kinderen op dag 6 uitsluitend borstvoeding. Bij kinderen met een moeder van niet-Belgische origine ligt dit percentage beduidend hoger. 
Cijfers over kinderen van 0 tot 12 jaar: socio-economische context
 • (Minstens) 91,1% van de kinderen jonger dan 12 jaar leefde eind 2014 in een gezin met minstens 1 werkende ouder. Bij 4 % van de kinderen is geen enkele ouder werkzaam. Het aandeel kinderen met minstens 1 werkende ouder ligt lager bij kinderen van niet-Belgische herkomst (81,3% versus 96,1%, al ligt het aandeel kinderen waar we het niet zuiver kunnen afleiden wel hoger bij kinderen van niet-Belgische herkomst).
 • (Minstens) 63,3% van de kinderen woont bij 2 werkende ouders. Ook hier zien we een groot verschil naargelang de herkomst van de kinderen. 
 • 7,3% van de kinderen jonger dan 12 jaar heeft minstens 1 werkzoekende ouder
 • 1 op de 3 kinderen uit een eenoudergezin leeft in gezin met lagere werkintensiteit (cijfers 2014). Dat is een stuk hoger dan bij kinderen die wonen in een tweeoudergezin (8,6%)
 • 23,1% van de kinderen groeide eind 2012 op in een gezin waar een beperkt (<30 000 euro) bruto belastbaar inkomen uit arbeid en vervangingsinkomens aanwezig was. Ook hier zien we opmerkelijke provinciale verschillen. In Antwerpen heeft 28,3% van de kinderen jonger dan 12 jaar een bruto belastbaar gezinsinkomen van hoogstens 30.000 euro, in Vlaams-Brabant gaat het om 18,3% van de kinderen.
 • 2,9% van de kinderen leeft in gezin waar het inkomen gedeeltelijk uit leefloon bestaat (cijfers 2012).
 • Kinderbijslag heeft duidelijk een sociaal corrigerend effect. Wanneer we de kinderbijslag meetellen in het gezinsinkomen dan verlaagt het aandeel kinderen onder de 12 jaar uit gezin met een inkomen onder de 30.000 euro (van 23,1% naar 17,6%, cijfers 2012).

Opmerkelijke cijfers op gezinsniveau
 • Het aantal huwelijken in Vlaanderen is in 2015 opnieuw toegenomen, maar de stijging is minder sterk als in 2014. 22,3% van de huwende personen was eerder al gehuwd. Het aantal echtscheidingen blijft quasi stabiel in 2015. 
 • Eind 2014 zien we dat vaders met jonge kinderen vaker aan het werk zijn dan moeders met jonge kinderen (86,7% versus 75,2%). Vooral het aandeel werkende moeders neemt af naargelang het aantal kinderen. 
 • Moeders met jonge kinderen werken veel vaker deeltijds dan vaders. 

Cijfers op gemeentelijk niveau over taal-moeder kind

Samen met de publicatie Kind in Vlaanderen lanceren we vandaag ook een nieuwe interactieve tool op onze website waarmee de cijfers over nationaliteit en taal-moeder kind op gemeentelijk niveau gemakkelijk kunnen bekeken worden.

Het kind in Vlaanderen

Waarover wordt jaarlijks gerapporteerd?
 • demografische cijfers over de samenstelling van hun gezin (aantal kinderen bij alleenstaande ouder, aantal kinderen in groot gezin,…); 
 • cijfers over hun eigen nationaliteit of deze van hun ouders (aantal kinderen van niet-Belgische herkomst,…);
 • cijfers over de socio-economische context in hun gezin (arbeidsparticipatie van de ouders, hoogte van het gezinsinkomen, recht op uitkeringen of verhoogde steun,…);
 • cijfers over sterfte, gezondheid en aandoeningen;
 • cijfers over specifieke opvang en begeleiding voor jonge kinderen.
 • cijfers over armoede en kansarmoede;
 • cijfers over gebruik kinderopvang;
 • ….
De publicatie bevat cijfers uit diverse van bronnen. Het gaat niet alleen om cijfers die Kind en Gezin registreert (zoals taal moeder-kind, borstvoeding, BMI op een leeftijd van 2 jaar, …), maar ook om cijfers van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en het Rijks- en Wachtregister. Uniek is dat Kind en Gezin alle cijfers op kindniveau brengt, enkel in het laatste hoofdstuk gaat het over gezinnen als geheel of over ouders. De rapportering is op niveau van het Vlaams Gewest, maar vaak ook op provinciaal niveau.

Het kind in Vlaanderen 2016
Dynamische cijfers en grafieken