Reactie op opening van de vondelingenschuif in Evere

21 september 2017

Voor Kind en Gezin, het Vlaams Centrum voor adoptie (VCA) en de Franstalige partner l ’Autorité Central Communautaire (ACC) biedt een vondelingenschuif geen gepast antwoord voor ongewenst zwangere vrouwen, of jonge ouders die overwegen afstand te doen van hun (toekomstig) kind. 

Het is aangewezen dat er in België spoedig werk gemaakt wordt van regelgeving die discreet bevallen mogelijk maakt. Dergelijk systeem houdt rekening met zowel de rechten van de vrouw, als met die van het kind. Het is een veilig en evenwichtig alternatief voor anonieme of clandestiene bevallingen en het gebruik van vondelingenschuiven. 

Voor een kind betekent de vondelingenschuif immers dat het nooit informatie kan krijgen over zijn herkomst, noch over de reden waarom hij werd afgestaan. Het is nochtans een recht voor elk kind zijn afstamming te kennen (Art. 7 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind). De oprichting en het gebruik van vondelingenschuiven staat een effectieve uitoefening van dit recht in de weg.  

Elk kind heeft het recht om in de eerste plaats op de groeien bij de ouders. De overheid heeft ook de plicht om ouders daarbij maximaal te ondersteunen (Art. 7 en 18 IVRK). Het is daarom ook cruciaal dat ongewenste zwangere vrouwen of ouders die hun kind wensen af te staan de nodige hulp krijgen om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. In het huidige hulpverleningslandschap zijn er voldoende partners waar deze vrouwen terecht kunnen voor laagdrempelige ondersteuning en advies. 

Dit kan zowel bij de partners uit de eerstelijnsgezondheidszorg (CAW, inloopteams, prenatale steunpunten van Kind en Gezin, …) als bij de binnenlandse adoptiedienst. De adoptiedienst zal naast informeren over adoptie ook op zoek gaan naar mogelijke alternatieven of partners, die kunnen bijdragen tot de zorg, ondersteuning en opvoeding van het kind. Ook voor vrouwen zonder duidelijk verblijfsstatuut kunnen zij op zoek gaan naar een gepast aanbod. 

Ook voor de moeders betekent dit dat zij moeten bevallen zonder enige medische of psychosociale omkadering. Vrouwen in nood worden er (on)rechtstreeks toe aangezet om thuis te bevallen, vanuit de idee dat op die manier het geheim, de anonimiteit van de afstand niet doorbroken wordt.  

Daarom pleit Kind en Gezin dat er in België spoedig werk gemaakt wordt van regelgeving die discreet bevallen mogelijk maakt in het belang van het kind en de moeder.