Vlaams Centrum voor Adoptie tevreden met nieuwe samenwerkingsafspraken

7 december 2017

Er werden transparante afspraken gemaakt binnen het kader van de bestaande bevoegdheidsverdeling. Dit is, zo benadrukt het Vlaams Centrum voor Adoptie, cruciaal om te vermijden dat de uitoefening van bevoegdheden ‘naast’ elkaar gebeurt, maar wel in een context van gedeelde visie en verantwoordelijkheid.

Elke Centrale Autoriteit engageert er zich toe alle nodige en noodzakelijke stappen te zetten (informatie te delen, initiatief te nemen voor overleg, zoeken naar gedragen aanpak) om ervoor te zorgen dat adoptieprocedures correct kunnen verlopen. Concreet vertaalt zich dit in een nieuwe werkwijze voor de opening van adoptiekanalen in het buitenland enerzijds, en een reeks afspraken voor de aanpak van probleemsituaties anderzijds. 
Een vlotte uitwisseling van informatie en voldoende overleg, op verschillende niveaus zijn daartoe essentieel. Verder engageren alle betrokken partijen er zich toe, om in geval van problemen, actief mee te werken aan een oplossing.
De partijen zijn er zich ten volle van bewust dat als er zich problemen voordoen bij het functioneren van een adoptiekanaal deze een grote impact kunnen hebben op de kandidaat-geadopteerde, de kandidaat-adoptanten en op het functioneren van de adoptiediensten in België en in het herkomstland.

Interlandelijke adoptie is een complex gegeven, niet alleen omwille van de internationale component, maar ook hier in België. Het gaat immers om materie die behoort tot de bevoegdheid van zowel de federale overheid als van de Gemeenschappen. Idealiter gebeurt de toets door de CA van de Gemeenschappen, de FCA, de parketten en de rechtbanken, aan de hand van dezelfde informatie en vanuit dezelfde visie. Zo niet houdt dit ernstige risico’s in: indien de aanpak van de verschillende actoren onvoldoende op elkaar afgestemd is, kan dit leiden tot rechtsonzekerheid voor de betrokken gezinnen. Dit moet absoluut vermeden worden.