9,1 miljoen euro voor het actieplan gezinsopvang

27 juni 2018

Internationaal staat de gezinsopvang onder druk, zo ook in Vlaanderen. Sinds de inwerkingtreding van het decreet Kinderopvang op 1 april 2014 is het totale aanbod van 92.631 vergunde plaatsen gestegen naar 94.635 plaatsen eind 2017. Daarentegen is de gezinsopvang in diezelfde periode gedaald van 32.426 plaatsen naar 29.791 plaatsen.

In nauwe samenspraak met de sector werkte Kind en Gezin aan een actieplan dat een vernieuwde impuls aan de gezinsopvang zal geven. Met dit actieplan wordt 9,1 miljoen euro extra in de gezinsopvang geïnvesteerd. Het actieplan gezinsopvang bestaat uit vijf pijlers.

1. Versterking van de onthaalouders

Vanaf 1 januari 2019 stijgt de kostenvergoeding van onthaalouders van 20,16 naar 20,37 euro per kind per dag. Daarnaast wordt het proefproject werknemersstatuut voor onthaalouders met twee jaar verlengd. Meer onthaalouders kunnen instappen in het proefproject en tegelijkertijd worden een aantal verbeteringen in het statuut doorgevoerd. Deze acties maken deel uit van het nieuw intersectoraal akkoord die de sociale partners en de Vlaamse regering op 8 juni 2018 sloten (VIA5).

Vanuit de beoogde kwaliteit bepaalt het decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters dat alle kinderbegeleiders uiterlijk op 1 april 2024 een kwalificatie moeten halen. Voor onthaalouders die nog niet de nodige kwalificaties hebben, komen er kwalificerende trajecten die maximaal inspelen op de elders verworven competenties (EVC). Mentoren worden ingezet om samen met de onthaalouder de aanwezige competenties te bekijken. Vervolgens zal de onthaalouder een traject op maat kunnen volgen zodat hij of zij de ontbrekende competenties behaalt, rekening houdend met de specifieke ervaring en werksituatie. 

Verder wordt ook met het werkveld nagegaan hoe kan ingespeeld worden op de vraag van onthaalouders om minder geïsoleerd te werken en om praktisch te worden ondersteund.

2. Versterking van de organisatoren van gezinsopvang 

Kwaliteitsvolle gezinsopvang is mogelijk dankzij de ondersteuning van de organisatoren van gezinsopvang, de vroegere diensten voor onthaalouders.

De subsidie voor de samenwerkingsverbanden tussen diensten (de ‘pools’), die afloopt op 1 april 2019, wordt voortgezet tot 1 april 2024 en verhoogd. De subsidie is bedoeld voor de begeleiding van organisatoren van gezinsopvang, onder andere via het inzetten van mentoren voor de kwalificerende trajecten van onthaalouders.

Organisatoren van gezinsopvang vinden niet in alle zorgregio’s even gemakkelijk nieuwe onthaalouders. Om hun subsidies te kunnen behouden, krijgen ze daarom de mogelijkheid om plaatsen die ze dreigen te verliezen te verschuiven naar een andere zorgregio. Daarnaast krijgen ze de kans om bedreigde plaatsen te behouden als ze naar schaalvergroting gaan. Schaalvergroting maakt het mogelijk dat organisatoren zich efficiënter organiseren.
Subsidies die desondanks toch verloren gaan, zullen opnieuw worden ingezet in de gezinsopvang.

3. Minder regels voor een kwaliteitsvolle kinderopvang

Sinds het decreet Kinderopvang zijn al heel wat gedetailleerde regels geschrapt. De Vlaamse Regering gelooft in de kracht van het sociaal ondernemerschap en wil ze daar alle ruimte voor geven. Daarom zullen we een regelgeving ontwikkelen die aan de partners meer autonomie geeft om de doelstellingen van kinderopvang te realiseren. Kind en Gezin wil zich in de toekomst vooral focussen op het ‘wat’ en ‘waarom’ van de regelgeving en minder op het ‘hoe’.

4. Verbreding van de gezinsopvang

Sommige opvangvragen, zoals occasionele vragen, kunnen binnen de huidige voorwaarden niet altijd tijdig worden beantwoord. Onthaalouders of kandidaat-onthaalouders willen ook niet steeds voltijds veel kinderen opvangen. In het kader van de nieuwe regelgeving wordt in nauwe samenspraak met het werkveld de mogelijkheid onderzocht van een ‘kleine gezinsopvang’ die bijvoorbeeld kan inspelen op occasionele opvangvragen.

5. Informatie- en sensibiliseringscampagne voor gezinsopvang

Onthaalouders en organisatoren hebben behoefte aan informatie en ondersteuning op hun maat. Daarnaast verdienen ze erkenning voor het waardevolle werk dat ze dagelijks voor vele ouders en kinderen leveren. Daarom wil Kind en Gezin een campagne op touw zetten om onthaalouders de maatschappelijke erkenning te geven die ze verdienen.

Meer gegevens over kinderopvang 

Jaarverslag Kind en Gezin 2017