Meer mogelijkheden voor flexibele kinderopvang

24 juli 2018

PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Crèches kunnen hierdoor flexibeler inspelen op de work/life-balans van mama’s en papa’s. Ouders met jonge kinderen die onregelmatige uren kloppen, alleenstaande moeders met een plotse kans tot opleiding, zelfstandigen met wisselende werkschema’s,… niet voor iedereen is het altijd makkelijk om de gepaste opvang voor kinderen te vinden op momenten dat de nood het hoogst is. 

Van complex en hoogdrempelig…
De huidige regeling voor flexibele opvang blijkt complex, is daardoor niet toegankelijk genoeg en houdt te weinig rekening met de reële behoeften van mogelijke gebruikers. 

…naar eenvoudig en toegankelijk
Om aanbod en vraag op elkaar af te stemmen werd een traject gestart met gezinnen en uiteenlopende stakeholders. De noden van mogelijke gebruikers van flexibele kinderopvang enerzijds en de mogelijkheden en struikelblokken van de aanbieders anderzijds werden onderzocht. 

De mix van economische redenen (zoals tewerkstellingsstatus en werkritme) en sociale redenen (zoals het beschikbaar netwerk van gezinnen) bepaalt de behoefte aan flexibele opvang bij gezinnen. Snelle opvang is niet altijd mogelijk als ouders daar nood aan hebben.  Gezinnen vragen ook mee te helpen in de zoektocht naar een oplossing wanneer de behoefte aan flexibele opvang zich voordoet.

Een nieuwe subsidieregelgeving
De aangepaste subsidieregeling maakt nu een uitbreiding van het aanbod mogelijk in de loop van 2019 met:
 • meer mogelijkheden voor dringende kinderopvang,
 • ruimere openingsmomenten (’s morgens voor de normale openingsuren, ’s avonds na de openingsuren, op een weekenddag, op een feestdag),
 • een dispatchsysteem, dat gezinnen wegwijs maakt en hulp biedt bij het zoeken naar een flexibele opvangplaats. Deze rol komt het lokaal loket toe.
Aanpassing van het aanbod in de groepsopvang 
De Vlaamse Regering voorziet 1,136 miljoen euro waardoor in Vlaanderen en Brussel 100 dringende opvangplaatsen gecreëerd worden. Dat zijn opvangplaatsen die de organisator vrij moet houden voor een kind dat binnen de maand nood heeft aan kinderopvang, bijvoorbeeld omdat een ouder werk vindt of een opleiding moet volgen en in het gezin of informele netwerk geen opvangmogelijkheden vindt of omdat zich een acute crisis in het gezin voordoet waardoor het noodzakelijk is dat het kind naar de kinderopvang gaat. De tarieven zijn inkomensgerelateerd.

Bijkomend wordt 1,640 miljoen euro ingezet voor opvang op ruime openingsmomenten in de groepsopvang. Dat is een subsidie voor kinderopvang ’s morgens voor de normale openingsuren, ’s avonds na de openingsuren, op feestdagen en in het weekend. De tarieven hiervoor blijven dezelfde als voor de gewone opvang.

Dispatching via het lokaal loket kinderopvang
Lokale loketten kinderopvang zijn een belangrijke hefboom voor toegankelijke en flexibele kinderopvang. Het zijn laagdrempelige informatie- en ondersteuningspunten voor alle gezinnen met een vraag naar kinderopvang. Zeker bij atypische opvangvragen zoals een nood aan dringende opvang of naar opvang met verruimde openingsmomenten betekenen zij een hulp. 

Het decreet opvang baby’s en peuters van 2014 voorzag al in een lokaal loket in elke gemeente. Uit cijfers van 2016 blijkt echter dat slechts in één op de 5 gemeenten een lokaal loket actief is en dat heel wat lokale besturen duidelijke richtlijnen en ondersteuning afwachten om hier verder werk van te maken. 

Er is 1 miljoen euro voorzien om deze lokale verankering te stimuleren. Het is de bedoeling dat het lokaal loket kinderopvang gestalte krijgt in afstemming met het Huis van het Kind, dat dienstverlening aan gezinnen met kinderen samenbrengt en waar het lokaal loket kinderopvang dus bij voorkeur een plaats in krijgt.

Deze nieuwe subsidieregelgeving voor flexibele opvang en voor het lokaal loket wordt nog voor advies voorgelegd bij de Raad van State.

Good practices
 • dringende opvangplaatsen
  • Aalst, Mezennestje, waar nu al in praktijk plaatsen worden vrijgehouden voor dringende opvangvragen: www.desocialekaart.be/kinderdagverblijf-mezennestje-505334
  • Eeklo, Schatjeseiland (gezinsopvang, georganiseerd door stad Eeklo), waar ouders tijdelijk beroep op doen tijdens het zoeken naar werk, het volgen van een cursus, afwachting van een definitieve plaats, doktersconsulatie, ... 
 • verruimde openingsmomenten 
  • Brugge, Kinderopvang De Blauwe Lelie is open van 6 tot 20u, feestdagen en zaterdagen van 7 tot 18 uur: www.deblauwelelie.be/Pages/DeBlauweLelie.aspx
   Contactpersoon: directeur Rocky Zutterman – 050-32 75 55, directeur@deblauweleliebrugge.be