Te weinig kandidaat-adoptieouders voor adoptiekinderen?

2 april 2019

Een aantal kandidaten haken inderdaad af tijdens de adoptieprocedure wat niet nieuw is. De voorbereiding en screening heeft tot doel om kandidaat-adoptieouders te laten reflecteren over hun motivatie en draagkracht. Daarnaast zijn er nog andere redenen.

 

Een aantal herkomstlanden hanteert erg strikte voorwaarden waar de adoptie-ouders aan moeten voldoen (bv. hoge kostprijs, 5 jaar gehuwd, religie, lang verblijf ter plaatse).

 

In sommige herkomstlanden is het profiel van de kinderen die voor adoptie in aanmerking komen minder evident. Het zijn oudere kinderen, siblinggroepen (broers en zussen), kinderen met specifieke zorgbehoeften.

 

Voor bepaalde herkomstlanden zijn er in Vlaanderen wel nog wachtlijsten omdat er de afgelopen jaren geen of zo goed als geen adopties meer plaatsvinden. Sommige kandidaat-adoptieouders verkiezen hierop te blijven wachten terwijl de mogelijkheid bestaat om de adoptieprocedure te heroriënteren naar een ander herkomstland.

 

Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) laat kandidaat-adoptieouders sinds 2016 gericht doorstromen om ervoor te zorgen dat een adoptieprocedure effectief kan opgestart worden binnen de geldigheidsduur van het geschiktheidsvonnis. Bij dit instroombeheer wordt rekening gehouden met het profiel van de kandidaten en met hun gekozen kindprofiel.

 

Het gericht instroombeheer bepaalt hoeveel kandidaat-adoptieouders er kunnen starten met de voorbereidingssessie.

Het aantal kandidaten dat kan beginnen met de voorbereiding wordt berekend op basis van:

  • het aantal kinderen dat in het vorige kalenderjaar is geplaatst
  • de evoluties in de herkomstlanden (de nood aan adoptie)
  • het gemiddelde aantal kandidaten die de procedure starten, maar niet afronden omwille van
    • stopzetting adoptieprocedure om persoonlijke redenen
    • geen geschiktheidsvonnis (ruim 1/3 van de kandidaten)
  • het aantal aanmeldingen voor een zelfstandige adoptie
  • het aantal kandidaten dat openstaat voor een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte

 

Om de uitval op te vangen, laat het VCA dubbel zoveel kandidaten instromen in functie van het te verwachten aantal plaatsingen.

 

“Sinds 2018 heeft het VCA het aantal kandidaten dat kan starten met de voorbereiding opnieuw verhoogd, ondanks het feit dat het aantal adopties niet stijgt en de sluiting van enkele grote herkomstlanden”, zegt Ariane Van den Berghe, adoptieambtenaar. “Een stijging van het aantal kandidaten zal niet volstaan. We moeten vooral inzetten op het gericht laten instromen in functie van specifieke herkomstlanden en kindprofielen. Daar is het VCA sinds vorig jaar ook volop mee bezig in nauw overleg met de adoptiediensten. Omwille van de doorlooptijd die nodig is voor de voorbereiding en de screening (incl. geschiktheidsvonnis via rechtbank) duurt het nog even voor de diensten dit echt gaan voelen.”