Interlandelijke adoptie uit Ethiopië

30 april 2019

De adoptie in Ethiopië kent een lange geschiedenis. Zo was er geen centrale overheid die de adopties regelde en controleerde. Er werd samengewerkt met individuele weeshuizen. Daardoor was men heel afhankelijk van de manier waarop die weeshuizen en de lokale overheden hun werk deden. “Met wat we vandaag weten, is dat natuurlijk een zwakte in het systeem”, zegt Ariane Van den Berghe, Vlaams adoptieambtenaar.  

In de loop der jaren is de procedure dan ook gevoelig strenger gemaakt. Zo was er in 2013 een onderzoek door ISS (International Social Service) naar de samenstelling en volledigheid van Ethiopische dossiers. Uit dit onderzoek kwamen er aanbevelingen voor betere dossieropmaak. In 2015, na nieuwe vragen, werd beslist om geen nieuwe dossiers meer te behandelen en eerst een onderzoek ter plaatse te doen naar de lopende dossiers. Een Ethiopische onderzoekster verifieerde of de inhoud van het dossier strookte met de realiteit. Finaal is gebleken dat het systeem in Ethiopië onvoldoende garanties bood, werd de werking in Ethiopië stopgezet, ook omdat beloofde hervormingen ter plaatse uitbleven. De samenwerking is uiteindelijk volledig stopgezet in 2017.

Haags Verdrag

Sinds Vlaanderen in 2005 het Haags Adoptieverdrag ondertekende, is het aantal interlandelijke adopties in Vlaanderen erg afgenomen. Het Haags Verdrag beschermt kinderen en hun familie tegen de risico's van illegale, onrechtmatige, voorbarige en slecht voorbereide adopties naar het buitenland. Het noodzaakt een uitgebreid en onafhankelijk onderzoek en verstrengt de regels voor interlandelijke adoptie. Sinds de ondertekening en toepassing is het aantal interlandelijke adopties in Vlaanderen afgenomen van 210 in 2008 tot 32 in 2018.

Ariane Van den Berghe zegt dat gelijkaardige vragen en problemen ook in andere landen aan het licht komen. Zo hebben Zwitserland, Nederland en Zweden beslist om onderzoek te voeren naar bepaalde adoptiepraktijken uit het verleden. Zo’n onderzoek is vooralsnog de enige mogelijkheid om meer zicht te krijgen op waar het in het verleden is misgelopen. 

Wie vragen of twijfels heeft over zijn dossier of adoptieprocedure kan terecht bij de adoptiedienst of bij het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA). Zij kunnen inzage geven in het dossier en samen met de geadopteerden of de adoptieouders bekijken of en op welke manier er meer duidelijkheid kan komen. Indien nodig kan een onderzoek ter plaatse uitsluitsel bieden.