Nieuwsbrief over gezinsondersteuning december 2018  
   
 
 
Heb je problemen met de layout van de nieuwsbrief, klik dan hier.
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief:
 
     
 
 
Onze dienstverlening

 • Op voorstel van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, keurde de Vlaamse Regering definitief het ontwerp van decreet goed over de fusie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn. Dit eengemaakte agentschap krijgt als naam Opgroeien.
 • Er is een nieuwe telg geboren in de familie van de Kind en Gezin-magazines. Net zoals het Kind en Gezin-magazine Peuter en Zwanger is ook het Kind en Gezin-magazine Baby een mooie mix van ervaringen van ouders, wetenschappelijke inzichten en tips en tricks.
 • Bij een vroeggeboorte hebben ouders vaak bijkomende vragen en bezorgdheden. Ouders van 'matig prematuur' geboren kinderen worden soms minder begeleid. Om deze ouders te informeren en ondersteunen heeft Kind en Gezin het 'Boekje voor ouders met een matig prematuur geboren kind verder uitgebouwd met de Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen en diverse experten.
top
Gezinsondersteuning

 • Het nieuwe toezichtdecreet treedt vanaf 1 januari 2019 in werking en geldt voor alle sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG). In het nieuwe decreet wordt precies afgelijnd wat zorginspectie wel en niet mag tijdens een inspectie. Voor voorzieningen biedt het nieuwe decreet vooral meer duidelijkheid, ook over hún rechten.
 • Vlaams minister Jo Vandeurzen stelde de 'Kindreflex' voor die door het Steunpunt WVG werd ontwikkeld. De Kindreflex stimuleert hulpverleners met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. De Kindreflex helpt hulpverleners verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen. Het Vlaamse Expertisecentrum Kindermishandeling zal de komende maanden de uitrol van de Kindreflex in goede banen leiden via een campagne en infomomenten.
 • Na signalen vanuit het terrein gaf Jongerenwelzijn de opdracht aan een werkgroep om voorstellen te formuleren voor de aanpak van jongeren met een complexe problematiek. De opdracht was nadenken over hoe de problematiek hier-en-nu hanteerbaar kan gemaakt worden en verbetervoorstellen op lange termijn formuleren. Het resultaat is de verbeternota 'Geblokkeerde ontwikkelingstrajecten bij jongeren. Beheersen, interveniëren, voorkomen.' Het is de intentie om, op basis van het rapport, het beleid verder bij te sturen. Jongerenwelzijn en Kind en Gezin zullen daarvoor o.a. op 24 april 2019 een conferentie organiseren over opgroeien en ontwikkelingstrajecten in Vlaanderen.
top
Gezondheid

 • Vlaams minister Jo Vandeurzen, het Vlaams Instituut Gezond Leven, Kind en Gezin en het Agentschap Zorg en Gezondheid willen met het liedje 'Uno, dos, tres', uit de film 'Sinterklaas en de Wakkere Nachten', kinderen aansporen om meer te dansen en te bewegen.
 • Vlaanderen ontwikkelde, onder impuls van de ziekenfondsen, MyHealthViewer. Het is de enige toepassing voor burgers waarin je al je gezondheidsgegevens en die van je kinderen uit Vitalink kan zien, zoals je vaccinaties, je medicatieschema en nu voor het eerst ook een samenvatting van je medisch dossier.
 • Met een nieuwe themawebsite wil de Gezinsbond informeren over wat hormoonverstoorders zijn en hoe men ze kan vermijden.
top
Groeipakket

 • Vanaf 1.1.2019 is er de overheveling van de kinderbijslag naar het Vlaamse Groeipakket. Dit leidt tot een herschikking van het uitbetalingslandschap. De lopende dossiers van de huidige fondsen zullen automatisch overgedragen worden naar hun Vlaamse opvolger. De uitbetaling zal in de toekomst niet meer gekoppeld zijn aan de werkgever. Gezinnen met een geboorte in 2019 nemen rechtstreeks contact met de uitbetaler van hun keuze en vanaf 2020 kan iedereen een uitbetaler kiezen. Voor voorzieningen die in aanmerking komen voor een deel van de gezinsbijslag (bv. bij plaatsing) verandert er inhoudelijk niets. Ze kunnen wel met een eventuele wijziging van uitbetaler geconfronteerd worden.
top
Huizen van het Kind

 • Begin 2019 zal bijna elke gemeente beschikken over een Huis van het Kind. De tijd is rijp om de Huizen van het Kind te ondersteunen in hun bekendmaking naar de burger. Op 4 december werd een publiekscampagne Huizen van het Kind gelanceerd op het EXPOO-congres en via diverse sociale media.
top
Opvoeding

top
Taalontwikkeling

 • In Vlaanderen is 1 op de 7 volwassenen laaggeletterd. Meer dan 30 organisaties engageren zich om werk te maken van een betere geletterdheid. Kind en Gezin gaat samen met de Centra voor Basiseducatie en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs een aanbod uitwerken voor ouders gericht op thema's zoals opvoeding, taalontwikkeling, communicatie en ook digitale vaardigheden.
 • Dove kinderen kunnen klanken niet aan geschreven woorden koppelen. Daardoor leren ze vaak veel later lezen dan hun horende leeftijdsgenootjes. De app StorySign zet tekst om in gebarentaal en helpt zo dove kinderen met leren lezen.

top
Agenda

 • Valentijn Vaccinatiesymposium 'Vaccinatie, evident?' voor artsen en verpleegkundigen
  Organisator: Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (Universiteit Antwerpen)
  Datum: 8 februari 2019
  Locatie: Universiteit Antwerpen, campus Drie Eiken
 • Startdagen Huizen van het Kind
  Organisator: EXPOO en Kind en Gezin
  Data en locaties:
  • 12/02/2019: Hasselt
  • 15/02/2019: Leuven
  • 21/02/2019: regio Antwerpen
  • 26/02/2019: Gent
  • 28/02/2019: Izegem

Van dinsdag 25 december 2018 tot en met dinsdag 1 januari 2019
zijn de diensten van Kind en Gezin gesloten.
Bellen naar de Kind en Gezin-Lijn kan wel (behalve weekend-en feestdagen).


top
 
 
 


 
 
  Naar de website