Wat als de opvang afwijkt van de regelgeving of van de aanbevelingen van Kind en Gezin?

Vergunning, erkenning of attest van toezicht

  • Wanneer de regelgeving over kinderopvang niet wordt nageleefd, zal Kind en Gezin vragen om dit in orde te brengen. Gebeurt dit niet, of is er een onmiddellijk gevaar voor de kinderen, dan kan Kind en Gezin de vergunning, erkenning of het attest van toezicht van de opvang intrekken. Kind en Gezin kan ook boetes geven. Meer weten over opvolging
  • Naast de voorwaarden die in de regelgeving staan, geeft Kind en Gezin ook heel wat aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke informatie. Omdat aanbevelingen niet letterlijk in de regelgeving opgenomen zijn, kan Kind en Gezin ze niet afdwingen. De opvang beslist zelf of ze de aanbevelingen volgt of niet. Misschien kiest de opvang voor een goed overwogen alternatief. 

Aansprakelijkheid

Wanneer in de opvang een fout wordt gemaakt waardoor iemand schade lijdt, dan kan een rechter de opvang aansprakelijk stellen.

Een fout kan bestaan uit:

  • het niet naleven van een rechtsregel, bv. wanneer de fysieke of psychische veiligheid van kinderen in het gedrang komt
  • onzorgvuldig of onverantwoord handelen. Hier gaat een rechter na of de opvang zich als ‘een goede huisvader’ heeft gedragen. Eventueel kan een rechter zich hiervoor baseren op de aanbevelingen van Kind en Gezin.