Problemen in de taalontwikkeling

Denk je dat er toch meer aan de hand is en maak je je ongerust?

Uitsluiten dat het om een medisch/fysiek probleem gaat 
Het is belangrijk dat je probeert uit te sluiten of het om een fysiek of medisch probleem dan wel om een taalstoornis gaat. Het eerste komt vaker voor. Ouders kunnen met al hun vragen, ook over de taalontwikkeling, terecht bij het consultatiebureau van Kind en Gezin of de behandelende arts. Bij elke baby wordt bv. het gehoor in de eerste maand na de geboorte getest door de verpleegkundige van Kind en Gezin.

Gespecialiseerde ondersteuning
De consultatiebureau-arts of de behandelende arts kunnen bij een vermoeden van een taalstoornis ouders doorverwijzen naar:

  • logopedisten
  • expertisecentra
  • gespecialiseerde centra 
  • revalidatiecentra voor gehoor en spraak 
  • revalidatiecentra voor taal en ontwikkelingsproblemen, maar deze zijn vooral gericht op het diagnosticeren van motorische taalontwikkelingsstoornissen met het oog op logopedische remediëring
  • een nieuwe gehoortest op latere leeftijd

Voor kinderen ouder dan drie jaar wordt de taalvaardigheid op school opgevolgd, in samenwerking met zorgcoördinatoren en het CLB. Specifiek voor kleuters is er de observatielijst bij Het Referentiekader Vroege Tweedetaalverwerving.

Testen van taalontwikkeling
Het testen van taalontwikkeling is complex, des te meer omdat het kind jonger dan 5 jaar niet betrouwbaar getest kan worden. Bij taalproblemen is snel ingrijpen de boodschap. Ouders en begeleiders in de kinderopvang spelen hierbij een cruciale rol. Zij kunnen nagaan of het kind ongeveer even ‘goed’ praat als zijn leeftijdsgenootjes en of het voldoende begrijpt wat er wordt gezegd.

In de opvang

Gebruik in de kinderopvang bij het observeren van de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 3-jaar het observatie-instrument ZiKo-Vo.

Meer weten?

Websites