Groeipakket

Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.
Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Bovendien biedt het gezinnen ondersteuning bij de kosten van de opvoeding van kinderen.

De kinderbijslag wordt omgevormd en heet voortaan Groeipakket. Ontdek er alles over!

Basisprincipes

De Vlaamse Regering kiest er expliciet voor om werk te maken van een geïntegreerd gezinsbeleid, waarbij kinderbijslag een basispijler is die hand in hand gaat met gezinsondersteuning en de participatie aan kinderopvang en onderwijs. Dit gezinsbeleid is erop gericht om mogelijkheden te creëren voor gezinnen om actief deel te nemen aan de samenleving, om werk te kunnen combineren met kinderen. 

We vertrekken daarvoor vanuit de basisprincipes uit het Vlaams regeerakkoord: 
 • Tegemoetkoming in de kosten voor de opvoeding en ontwikkeling van elk kind
 • Bestrijden van kinderarmoede
 • Een geïntegreerd gezinsbeleid door de koppeling met de schooltoelagen en een toeslag voor kinderopvang ( voor lage inkomens)
 • Geen enkel gezin mag bij de overstap minder krijgen 
 • Systeem vereenvoudigen en rechtvaardiger maken
 • Automatische rechtentoekenning
 • Extra inzetten op startende gezinnen met jonge kinderen
Op 31 mei 2016 werd de conceptnota “pdf Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat ”, goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het decreet over het agentschap dat de uitbetalingen zal doen, werd reeds goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Nu werd ook het decreet principieel goedgekeurd dat alle toelagen in het kader van het gezinsbeleid bepaalt. Tegelijk werden ook de beleidsconclusies getrokken uit de kwalitatieve armoedetoets, nadat reeds een kwantitatieve armoedetoets was uitgevoerd. 

De opdrachten voor Kind en Gezin

 1. Kind en Gezin geeft het Groeipakket inhoudelijk vorm.
 2. Kind en Gezin maakt het Groeipakket en de overgang voor zowel de private als de publieke uitbetalingskassen operationeel:
  1. Er wordt een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) opgericht met publieke kas. Kind en Gezin organiseert het Agentschap in aanloop van de opstart.
  2. Kind en Gezin vergunt maximum 4 private uitbetalingsactoren.
  3. Kind en Gezin zorgt ervoor dat alles zoveel als mogelijk kan verlopen in samenspraak met de verschillende betrokkenen. We zorgen ervoor dat elke partner zijn eigenheid behoudt en het gevoel heeft dat hij een volwaardige plaats heeft tijdens en na de overgang.
 3. Kind en Gezin zorgt voor de overgang van personeel en gebouwen van FAMIFED.
Uiteraard doet Kind en Gezin dit alles in overeenstemming met de conceptnota van de Vlaamse Regering.

Wat doet Kind en Gezin dan concreet?
Denk aan zaken als: de voorbereiding van de regelgeving, het uitreiken van de vergunningen aan de uitbetalingsactoren, het opzetten van een kwaliteitssysteem, de doorstorting van de middelen voor de uitbetaling van de gezinsbijslagen en de integratie van de gezinsbijslagen in het gezinsbeleid.

Er wordt een nieuw extern verzelfstandigd agentschap, kortweg EVA, opgericht. Dat agentschap moet de uitbetaling van de gezinsbijslagen garanderen en het beheer van de financiering voor de werking van de uitbetalingsactoren regelen. Alle uitbetalingsactoren, zijnde de kinderbijslagfondsen en de publieke actor, worden overkoepeld door de EVA.

Kinderen die in het buitenland verblijven, maar van wie de ouders onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid, ontvangen net zo goed gezinsbijslagen wanneer de voorrangsregels uit de Europese verordeningen en richtlijnen of bilaterale overeenkomsten hiertoe aanleiding geven. Hiervoor zal een structuur van internationaal overleg en samenwerking moeten uitgewerkt en opgezet worden, om op Europees niveau of bilateraal afspraken te maken zodat er garanties zijn dat die kinderen gezinsbijslagen ontvangen, maar ook om te voorkomen dat zij de gezinsbijslagen dubbel ontvangen.