Beleid

De dienstverlening van Kind en Gezin levert een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van het recht van elk kind op toegang tot de gezondheidszorg, op gezonde en aangepaste voeding en op de nodige ondersteuning van de ouders in hun taak als opvoeders.
Maar Kind en Gezin heeft als Vlaams agentschap ook de plicht om zijn opdracht te vervullen in overeenstemming met de normen van de mensenrechtenverdragen. Het IVRK stelt duidelijk dat alle rechten gelden voor alle kinderen. Het is de opdracht van de overheid om erop toe te zien dat geen enkel kind het slachtoffer is van discriminatie of uitsluiting. Ook moet de overheid positieve acties ondernemen om de gelijke kansen en de toegankelijkheid van de dienstverlening voor alle kinderen te garanderen.

Kind en Gezin heeft dit goed begrepen en stelt daarom in zijn missie dat het, ‘samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is en opgroeit, zo veel mogelijk kansen wil creëren’. In de missie van Kind en Gezin zijn kinderrechten en diversiteit dus de 2 centrale pijlers. Ze vormen de rode draad in onze werking. De nadruk ligt op elk kind, zonder onderscheid. Alle kinderen zijn evenwaardig en hebben dezelfde rechten. Allemaal hebben ze het recht om op te groeien als een volwaardige persoon. Vanuit deze bonte verscheidenheid willen we gezinnen met jonge kinderen in Vlaanderen ondersteunen.

Het kinderrechtenverdrag vraagt ook aandacht voor diversiteit. De voorzieningen moeten de verschillen tussen de kinderen en de gezinnen erkennen, ondersteunen en reflecteren in hun leefomgeving. Opvoeders worden ertoe aangezet het kind te leren bewust om te gaan met verschillen, met het oog op de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. In het kinderrechtenverdrag vinden we dus de kapstokken voor een diversiteitsbeleid.
Maar dat geldt ook andersom. Het diversiteitsdenken is evengoed een pleidooi voor respect voor kinderrechten. Respect voor diversiteit betekent: ons ervan bewust worden dat we denken in categorieën, dat we groepen mensen apart zetten met het risico op uitsluiting. Dat doen we ook met kinderen. Door hen te beschouwen als nog-niet-volwassenen sluiten we hen uit van maatschappelijke deelname.
Respect voor diversiteit betekent dat we in staat zijn te erkennen dat de ander ‘ongelijk’ is, maar wel gelijkwaardig. Dat is precies waar we binnen kinderrechten naar streven. Beide bewegingen streven dus naar dezelfde veranderingen.
We kunnen besluiten dat, als we spreken over diversiteit, dit eigenlijk ook respect voor kinderrechten inhoudt en omgekeerd. Toch kiezen we ervoor om beide thema’s apart te blijven benoemen, want ze hebben elk hun eigen accent en hun eigen drijfveer. Het is belangrijk dat deze eigenheid niet verloren gaat.