Concrete werking

Het team ‘Diversiteit en Kinderrechten’ geeft het diversiteits- en kinderrechtenbeleid binnen Kind en Gezin vorm en volgt het mee op. Dit gebeurt zowel door opvolging van en medewerking aan de algemene beleidsontwikkelingen als door het opzetten van specifieke acties en projecten.
Het team staat in voor:

  • het ontwikkelen van een domeinoverschrijdende visie
  • het ondersteunen van de 3 beleidsafdelingen.

Inschakeling in het Vlaamse horizontale beleid
Kind en Gezin schakelt zich als intern verzelfstandigd agentschap (IVA) in in het diversiteits- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse overheid:

De taken die hiermee gepaard gaan, zijn het mee opmaken van overkoepelende beleidsplannen waar specifieke doelstellingen voor Kind en Gezin worden opgenomen. Hierover dient jaarlijks gerapporteerd te worden. Daarnaast worden de Vlaamse evoluties inzake de verschillende thema’s opgevolgd en intern gecommuniceerd. Voor elk thema wordt binnen Kind en Gezin opgevolgd of en hoe de doelstellingen bereikt worden.