Visie

We zijn er voor het kind, maar we geloven dat we ons doel het beste kunnen bereiken samen met anderen. We richten ons in eerste instantie op ouders, die we positief en deskundig ondersteunen. We zijn ervan overtuigd dat we hiervoor het beste samenwerken met partners die voor hetzelfde doel willen gaan en die onze visie en professionaliteit delen. Voor de politieke overheid die betrokken is bij het welzijns-, gezins- en gezondheidsbeleid, willen we bondgenoten zijn met wie we samen voor de belangen van kinderen kunnen ijveren. Naar het brede publiek willen we uitstralen wie we zijn en waarvoor we staan. Door te informeren en te sensibiliseren, kunnen we immers ook de publieke opinie betrekken in het bereiken van ons doel: welzijn en kansen creëren voor kinderen.

Kinderen grootbrengen doe je niet alleen, ‘it takes a village to raise a child’. We scharen ons met ons allen achter deze overtuiging. Ouders, partners, politiek en overheid betrokken bij het welzijns- en gezinsbeleid, én het brede publiek zijn onze belangrijkste stakeholders. In onze samenwerking met hen hanteren we altijd een ‘wij samen’-houding en een stijl die strookt met onze identiteit en onze interne waarden: positief, open, deskundig en gedreven. 

De rollen die we ten aanzien van elke stakeholder opnemen, weerspiegelen een aantal toekomstgerichte, specifieke keuzes.

Burgerklant/ouders

Ons uiteindelijk doel is altijd het belang en het welzijn van het kind. Om dit te bereiken richten we ons op de ouders, die we in de eerste plaats ondersteunen, informeren en bijeenbrengen. Ons vertrouwen in ouders en in hun capaciteiten, staat voorop. Dat vertrouwen is nodig om bij ouders te kunnen controleren of er situaties zijn die schadelijk of gevaarlijk zijn voor kinderen. Het bestaan van de schijnbare paradox tussen versterken en controleren, moeten we niet alleen voor onszelf durven toegeven, maar ook duidelijk communiceren naar de ouders om misvattingen en verkeerde verwachtingen te vermijden. We benaderen ouders steevast op een positieve manier, tonen hen dat we in hen geloven en nemen hen au sérieux. Zowel deskundigheid als warmte kenmerken onze stijl.

Kind en Gezin kiest ervoor om met haar dienstverlening alle kinderen te bereiken. We zetten dus in op een universeel bereik. Maar we willen tegelijk ook radicaal gaan voor waar we echt het verschil kunnen maken. Daarom willen we onze dienstverlening aanbieden op vraag en op maat van die kinderen en die gezinnen bij wie de nood het grootst is. Een gedifferentieerd aanbod laat ons bovendien toe sterker in te spelen op de verscheidenheid aan klanten. Het is dan ook van belang om te anticiperen op hun uiteenlopende noden. Via onderzoek en registratie, maar ook via de voelsprieten op het werkveld willen we een proactief en continu zicht behouden op de evoluties bij onze doelgroep.

Partners

Kind en Gezin kan en wil niet alles alleen doen. Om ons bereik naar diverse groepen en onze slagkracht te vergroten, worden we de partner van organisaties die onze doelstellingen delen. Heel wat expertise over kinderen zit immers ook bij anderen. We streven binnen elke partnerrelatie naar complementariteit en een heldere taakverdeling. 

Onze samenwerking met partners is gebaseerd op een positieve “wij samen”-houding en een gedeelde deskundigheid. Partnerschap is een dynamisch gegeven dat kan variëren doorheen de tijd en niet overal op dezelfde manier moet worden ingevuld. Inhoudelijke verschillen en grenzen aan de samenwerking worden helder geduid voor de klant. We laten partners hun eigenheid en houden tegelijk zelf vast aan onze waarden en overtuigingen, onze autoriteit en merkbekendheid, onze garantie op laagdrempeligheid en universaliteit. Binnen Kind en Gezin bepalen we de grenzen rond samenwerking met partners, zodat K&G-medewerkers daarmee in de praktijk aan de slag kunnen..

Ook ten aanzien van onze partners hebben we een aantal rollen: we ondersteunen, informeren, brengen samen en controleren. In de sectoren waar Kind en Gezin de subsidiërende overheid is, is een partnerschap op voet van gelijkheid en vertrouwen minder evident, maar streven we niettemin naar een partnerschap dat het louter regelgevende overstijgt en op gemeenschappelijke inhoudelijke doelstellingen en responsabilisering stoelt.

Politiek en overheid

Voor de politieke overheid willen we een sterke bondgenoot zijn bij het realiseren van een gezinsbeleid dat gericht is op de belangen van kinderen. We zijn loyaal aan de politieke overheid, maar spelen vanuit onze visie ook een eigen rol op het publieke forum. We durven proactief te zijn en langetermijnstandpunten in te nemen. We brengen een positieve, onderbouwde boodschap, spelen in op politieke opportuniteiten en streven win-winsituaties na. We investeren in samenwerking met andere overheden op verschillende niveaus en hebben ook oog voor de kansen die het internationale niveau biedt.

Breed publiek en pers

Het brede publiek kan ons meehelpen bij het bereiken van ons doel. Om de publieke opinie en de netwerken rond ouders mee te krijgen, is het belangrijk dat we een imago opbouwen dat uitstraalt wie we zijn, waarvoor we staan en waarvoor we gaan. Dit doen we door het publiek proactief te informeren en te sensibiliseren, door met hen te communiceren en door met overtuiging een consequent verhaal te brengen over kindgerelateerde thema’s.

Kinderen laten niemand onverschillig. Als kinderen in de actualiteit komen, heeft bijna iedereen een mening klaar. Wij ook … als het over de belangen of het welzijn van kinderen gaat! We toetsen onze mening altijd aan de meest recente, beschikbare wetenschappelijke kennis en nemen dan een stem op in het publieke debat. Dit strookt met onze ambitie om een kennis- en morele autoriteit te zijn en komt tegemoet aan de verwachtingen dat we onze verantwoordelijkheid opnemen.

Dit wil zeggen dat we ons niet betuttelend of autoritair opstellen. We beschikken over een brede expertise, maar zijn niet de enige domeinexperten. De kennis over kinderen zit ook bij de wetenschappelijke wereld en bij onze partners, met wie we samen een kennisnetwerk vormen.