Vlaamse beleids- en ondersteunende teams

De Vlaamse teams:

  • Werken rond organisatiebrede thema’s
  • Hebben elk een verschillende opdracht
  • Werken zowel aan strategische, tactische, ondersteunende als operationele taken
Team Adoptie Werkt aan het strategisch beleid rond adoptie en voert de dienstverlening van de Vlaamse Centrale Autoriteit (VCA) uit zoals het erkennen en subsidiëren van adoptiediensten, kanaalonderzoek, vergunnen van kanalen en begeleiden van adoptietrajecten 
Team Beleidsonderbouwing Bundelt de krachten rond wetenschappelijk onderzoek, rapportering en monitoring, kwaliteitsbewaking en projectmanagement 
Team Geïntegreerd Gezinsbeleid  Werkt rond het voorbereiden en ontwikkelen van een strategie en tactische aanpak van een Vlaams geïntegreerd gezinsbeleid. EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning, maakt ook deel uit van dit team. EXPOO verzamelt en verspreidt intern en extern kennis over gezins- en opvoedingsondersteuning en de brede leefomgeving en ondersteunt het brede werkveld met methodieken en tools.
Team Groeipakket Staat in voor de regie van de opdrachten van het Groeipakket 
Team Kind en Gezin-Lijn  Voert niet-fysieke dienstverlening uit: beantwoordt vragen die worden gesteld via chat en mail of telefoon 
Team Medisch Beleid Volgt wetenschappelijke medische aanbevelingen en kennis in de preventieve jeugdgezondheidszorg op, bouwt medische netwerken uit, ontwikkelt verder inhoudelijke en methodische medische doelstellingen, … 
Team Voorzieningenbeleid Ontwikkelt het beleid rond onze voorzieningen (dit zijn alle organisaties die door Kind en Gezin binnen een wettelijk kader erkend, vergund en gesubsidieerd worden) en voert dit uit 
Team Academie Ontwikkelt o.a. activiteiten en opleidingspakketten voor bijvoorbeeld interne medewerkers en partners 
Team Communicatie Ondersteunt heldere communicatie met elke doelgroep, tussen medewerker en met onze partners. Gerichte campagnes, verhalen en informatiedeling ondersteunt de missie van Kind en Gezin. 
Team Facility Ondersteunt Kind en Gezin in zijn dagelijkse werking op vlak van: goederenbeheer, contractuitvoering, beheer van logistiek transport, verzendingen, magazijn, archief, scannen, onthaal, ... 
Team Financieel beheer Beheert de begroting, de boekhouding en het budget 
Team HR Linkt de strategie van de organisatie aan het personeelsbeleid vanuit een langetermijnvisie om het menselijk potentieel maximaal te benutten binnen de organisatiedoelstellingen 
Team Juridische Adviesverlening en Verzekeringen  Zorgt o.a. voor de juridische kennis binnen de organisatie, het juridisch kader van de operationele uitvoering, de juridische beleidsondersteuning, verzekering, ... 
Team Klachtenmanagement en Bemiddeling  Coördineert o.a. de behandeling van klachten over onze eigen diensten en die van partners en hun voorzieningen 
Team ICT Ondersteunt o.a. de interne en externe dienstverlening op vlak van ICT-toepassingen, ICT-materiaal 
Team Interne Controle Neemt de opdrachten op rond audit en van de veiligheidsconsulent 
Team Secretariaat Neemt de algemene secretariaatstaken voor de Vlaamse beleidsondersteunende teams op