Raadgevend comité


Raadgevend comité van Opgroeien

Sinds 1 september 2019 zijn de raadgevende comités bij het agentschap Kind en Gezin en het Vlaams Centrum voor Adoptie en het intersectorale raadgevend comité bij het agentschap Jongerenwelzijn hervormd tot één raadgevend comité. Daarbij zijn twee kamers opgericht: een kamer kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning en een kamer adoptie.

Het raadgevend comité verleent adviezen, met het oog op de realisatie van een intersectoraal en geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid. De kamers werken binnen de bevoegdheid van het raadgevend comité om specifieke sectorale adviezen aan te leveren.

Het raadgevend comité van het agentschap Opgroeien regie bestaat uit 30 leden:
 • 8 vertegenwoordigers van de gebruikers van de ondersteuning en dienstverlening die wordt georganiseerd door het agentschap en door de departementen en agentschappen die betrokken zijn bij de integrale jeugdhulp;
 • 8 vertegenwoordigers van de voorzieningen die actief zijn op het terrein van het agentschap en van de departementen en agentschappen die betrokken zijn bij de integrale jeugdhulp;
 • 3 vertegenwoordigers van de werknemers van de voorzieningen, vermeld in punt 2°;
 • 3 vertegenwoordigers van de werkgevers van de voorzieningen, vermeld in punt 2°;
 • 2 afgevaardigden namens de jeugdmagistratuur;
 • 6 onafhankelijke deskundigen.
De kamer kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning bestaat uit 20 leden:
 • 2 vertegenwoordigers van de gebruikers van de ondersteuning en dienstverlening die het agentschap organiseert op het terrein van kinderopvang of preventieve gezinsondersteuning;
 • 6 vertegenwoordigers van de voorzieningen die actief zijn op het terrein van kinderopvang of preventieve gezinsondersteuning;
 • 3 vertegenwoordigers van de werknemers van de voorzieningen;
 • 3 vertegenwoordigers van de werkgevers van de voorzieningen;
 • 6 onafhankelijke deskundigen.
De kamer adoptie bestaat uit 12 leden:
 • 3 vertegenwoordigers van de adoptieouders en geadopteerden;
 • 3 vertegenwoordigers van de voorzieningen die werkzaam zijn op het taakgebied van het Vlaams Centrum voor Adoptie; 
 • 3 vertegenwoordigers van de werknemers van de voorzieningen;
 • 3 onafhankelijke deskundigen.
pdf Op 29 mei 2019 zijn de leden en hun plaatsvervangers benoemd door de Vlaamse Regering .

pdf Op 9 juli 2019 zijn de voorzitters en ondervoorzitter benoemd door de minister .

Dossiers

Enkel voor de leden van het Raadgevend Comité

Dossiers

Enkel voor de leden van het Bureau

Bekijk ook ...