Adviezen 2011

pdf 14.12.2011 – Ontwerpdecreet houdende de organisatie van de kinderopvang van baby’s en peuters

pdf 30.11.2011 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling

pdf 30.11.2011 - Initiële begroting 2012

pdf 28.09.2011 - Besluit van de Vlaamse Regering inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning en het Ministerieel Besluit betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

pdf 29.06.2011 - Checklist in functie van risico-inschatting opvangvoorzieningen

pdf 29.06.2011 - Vooronderzoek meetinstrument pedagogische kwaliteit voorschoolse kinderopvang

pdf 29.06.2011 - Nieuwe regelgeving van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning: concept en plattegrond besluit

pdf 25.05.2011 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 tot bepaling van de voorwaarden en de procedureregels inzake erkenning en subsidiëring voor de consultatiebureaus van het jonge kind

pdf 25.05.2011 - Bezettingsevaluatie voor de structurele plaatsen voor inclusieve opvang 2010 en voorstel tot herbesteding van de vrijgekomen middelen

pdf 30.03.2011 – IVArp Kind en Gezin - Jaarrekening 2010 - Uitvoering begroting 2010

pdf 30.03.2011 – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging:
- van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders en
- het besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de IKG

pdf 30.03.2011 – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling

pdf 30.03.2011 – Ministerieel besluit tot bepaling van het percentage van de anciënniteitsontwikkeling voor de wijziging van de subsidie voor de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning voor 2011

pdf 30.03.2011 – Beheersovereenkomst Kind en Gezin 2011-2015 en uitvoering ervan in ondernemingsplan 2011

pdf 30.03.2011 – Jaarverslag Raadgevend Comité 2010

pdf 30.03.2011 – Actieplan Zelfstandige Kinderopvang

pdf 30.03.2011 – Voorontwerp van decreet voorschoolse kinderopvang  

pdf 23.02.2011 – Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een facultatieve subsidie aan de inloopteams om groepsgerichte activiteiten rond kleuterparticipatie te organiseren

pdf 23.02.2011 – Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg (2011-2013) en het besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een subsidie voor de realisatie van de opdrachten uit de convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap  en de diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg

pdf 23.02.2011 – Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een facultatieve subsidie aan het project ‘ambulante pedagogische begeleiding en training voor ouders samen met hun kinderen’ (De Tuimel) van vzw Het Open Poortje

pdf 26.01.2011 – Addendum bij convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de expertisecentra kraamzorg + ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een subsidie voor de realisatie van de opdrachten uit het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de expertisecentra kraamzorg

pdf 26.01.2011 – Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een facultatieve subsidie met het oog op de realisatie van het project STOP4-7

pdf 26.01.2011 – Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een facultatieve subsidie aan een aantal centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning met het oog op de realisatie van het hulpprogramma crisisjeugdhulpverlening

pdf 26.01.2011 - Lokaal Loket kinderopvang: voorstel tot implementatie van de krachtlijnen in de visienota decreet kinderopvang

pdf 26.01.2011 - Decreet voorschoolse kinderopvang:
• het competentiebeleid in gezinsopvang: leertraject voor onthaalouders en
• de ontwikkeling van een visie tot eenduidige positionering van gezinsopvang binnen de contouren van de visienota van de Vlaamse Regering