Adviezen 2012

pdf 28.11.2012 - Ontwerp van decreet houdende de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning in huizen van het kind

pdf 24.10.2012 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters

pdf 24.10.2012 - Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie

pdf 24.10.2012 - Opvolging septemberverklaring

pdf 27.06.2012 - Initiële begroting 2013 - begrotingsvoorstellen

pdf 27.06.2012 - Ondernemingsplan 2012

pdf 27.06.2012 - Jaarverslag Raadgevend Comité 2011

pdf 23.05.2012 - Groeipad 2020 decreet Kinderopvang van baby's en peuters

pdf 23.05.2012 - Competenties van kinderbegeleider van baby's en peuters

pdf 23.05.2012 - Uitvoeringsbesluiten bij het decreet van 20 januari 2012 betreffende de interlandelijke adoptie

pdf 23.05.2012 - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een facultatieve subsidie aan de inloopteams om groepsgerichte activiteiten rond kleuterparticipatie te organiseren

pdf 23.05.2012 - Visie en doelstellingen op jeugdzorg in 2020 in het kader van de Staten-Generaal Jeugdzorg

pdf 28.03.2012 – Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een subsidie voor de realisatie van de opdrachten uit het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de expertisecentra kraamzorg

pdf 28.03.2012 – IVArp Kind en Gezin – Jaarrekening 2011 en uitvoering van de begroting 2011

pdf 29.02.2012 – Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor een attest van toezicht van Kind en Gezin voor vakantieopvang van kleuters en lagere schoolkinderen

pdf 29.02.2012 – Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een facultatieve subsidie aan het project Ambulante pedagogische begeleiding en training voor ouders samen met hun kinderen (Tuimel) van vzw Het Open Poortje

pdf 29.02.2012 – Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een facultatieve subsidie met het oog op de realisatie van het project STOP4-7

pdf 29.02.2012 – Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan verschillende initiatieven voor het uitvoeren van een project betreffende ‘versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige preventieve gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs en activering’

pdf 29.02.2012 – Ontwerp van het Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een facultatieve subsidie aan een aantal centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning met het oog op de realisatie van het hulpprogramma crisisjeugdhulpverlening

pdf 29.02.2012 – Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een subsidie voor de realisatie van de opdrachten uit het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de diensten voor Gezinsondersteunende Pleegzorg