Adviezen 2013

pdf 18-12-2013 – Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een subsidie voor de verderzetting in 2014 van de opdrachten van de expertisecentra kraamzorg

pdf 18-12-2013 – Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een facultatieve subsidie met het oog op de realisatie van het project STOP4-7 vzw het VBJK

pdf 18-12-2013 – Ontwerp van Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning en vertrouwenscentra kindermishandeling

pdf 18-12-2013 – Ontwerp van Ministerieel besluit betreffende de nadere bepalingen met betrekking tot de berekening en de uitbetaling van de tegemoetkoming voor de anciënniteitsontwikkeling in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

pdf 18-12-2013 – Ontwerp van Ministerieel besluit houdende de financiële bijdrage van gezinnen in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

pdf 18-12-2013 – Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een facultatieve subsidie aan de inloopteams om groepsgerichte activiteiten rond kleuterparticipatie te organiseren

pdf 18-12-2013 – Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van art. 45 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 tot bepaling van de voorwaarden en de procedureregels inzake erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge kind

pdf 18-12-2013 – Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 november 2013 houdende de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning

pdf 18-12-2013 – Ministerieel Besluit vergunningen - kwalificatievereisten

pdf 27-11-2013 - Initiële begroting 2014

pdf 27-11-2013 - Competenties in het ontwerp van Beroepskwalificatiedossier Kinderbegeleider baby's en peuters

pdf 23-10-2013 - Ontwerpteksten uitvoeringsbesluiten Huizen van het Kind

pdf 23-10-2013 - Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische ondersteuningsorganisaties voor de pedagogische ondersteuning van voorzieningen

pdf 26-06-2013 - Pedagogische ondersteuning

pdf 29-05-2013 – Jaarrekening 2012 en uitvoering begroting 2012

pdf 29-05-2013 – Ondernemingsplan 2013

pdf 29-05-2013 – Ontwerp van Ministerieel Besluit tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 21 april 2009 houdende de voorwaarden tot toekenning van een extra financiële ondersteuning voor de inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte aan organiserende besturen en voorzieningen

pdf 29-05-2013 – Principe “Opvang bestellen is opvang betalen"

pdf 29-05-2013 – Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters

pdf 27-03-2013 - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een facultatieve subsidie aan de inloopteams om groepsgerichte activiteiten rond kleuterparticipatie te organiseren

pdf 27-03-2013 - Het competentieprofiel voor de kinderbegeleider buitenschoolse kinderopvang

pdf 27-03-2013 - Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen patiënt en cliënt, hulpverleners, verzorgingsinstellingen en welzijnsvoorzieningen

pdf 27-03-2013 - Jaarverslag Raadgevend Comité 2012