Adviezen 2015

pdf 21/10/2015 – Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenningsvoorwaarden en houdende de subsidievoorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening van pedagogische ondersteuningsorganisaties

 

pdf 21/10/2015 – Ontwerp van wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering voor de buitenschoolse opvang volgend uit het voortgangsplan

 

pdf 21/10/2015 – Adviesvraag inzake het voorstel tot wijziging van het Decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, betreffende de vergunde capaciteit en het maximum aantal tegelijk aanwezige kinderen

 

pdf 21/10/2015 – Adviesvraag met betrekking tot het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring in 2015 van de organisatoren die in 2014 gesubsidieerd werden tot uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2015

 

pdf 17-06-2015 - Onderzoek kostenstructuur kinderbegeleiders trap 2

pdf 17-06-2015 - Kinderopvangzoeker: verkennende ronde van een aanbod-gestuurd model als alternatief

pdf 17-06-2015 - Conceptnota "Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen"

pdf 17-06-2015 - Jaarrekening 2014 en begrotingscontrole 2015 - Kind en Gezin

pdf 17-06-2015 - Voorstel van voorwaarden en bouwtechnische en bouwfysische normen voor VIPA-subsidie voor kinderopvanglocaties

pdf 29-04-2015 - Geschillencommissie Kinderopvang - stand van zaken

pdf 29-04-2015 - Wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering volgend uit het Voortgangsplan Kinderopvang

pdf 29-04-2015 - Programmatievoorstel kinderopvang

pdf 25-02-2015 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de maatregelen in het kader van de handhaving van de voorwaarden voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters

pdf 25-02-2015 - Ministerieel Besluit houdende de oprichting en de samenstelling van het adviescomité bevoegd voor de projecten die in 2014 gesubsidieerd werden via het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten

pdf 25-02-2015 - Ministerieel Besluit houdende de vaststelling van het loon- en werkingsplafond voor de projecten die in 2014 gesubsidieerd werden via het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten