Wat doet Kind en Gezin bij gevaarsituaties?

We hebben vertrouwen in de professionaliteit van onze partners om voor elk kind in elke situatie kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen. Kind en Gezin zet in op preventie en wil daarom deze partners in eerste instantie ondersteunen en informatie, opleidingen, tools,… aanreiken om kinderen op de best mogelijk manier te laten opgroeien. 

Maar Kind en Gezin heeft voor die partners naast zijn preventieve en ondersteunende rol, ook een controlerende rol. En ondanks het opvolgen van de preventiemaatregelen en de kwaliteit van de dienstverlening van onze partners loopt het soms fout en kunnen in de voorzieningen van onze partners in kinderopvang, gezinsondersteuning en adoptie gevaarsituaties ontstaan. 


Wanneer de fysieke of psychische integriteit van een kind in gevaar is, is de organisator de eerste verantwoordelijke om de situatie aan te pakken en deze te melden aan Kind en Gezin

In gevaarsituaties ligt de focus van Kind en Gezin onvoorwaardelijk op het kind. Kind en Gezin contacteert de voorziening om na te gaan of alle noodzakelijke maatregelen zijn getroffen om de gevaarsituatie te beëindigen en te voorkomen voor de andere kinderen. Kind en Gezin geeft ondersteuning en advies aan de voorziening en volgt de genomen maatregelen door de voorziening op. Kind en Gezin wil dat voorzieningen onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om een veilige leefomgeving te herstellen. Als dat niet gebeurt, kan Kind en Gezin bijkomende maatregelen opleggen voor de veiligheid van de kinderen. Het is mogelijk dat een voorziening (tijdelijk) haar dienstverlening aan kinderen moet stoppen.

Ouders en kinderen mogen van Kind en Gezin verwachten dat we elke melding ernstig nemen. Bij gevaarsituaties nemen we geen enkel risico en gaan we volop voor het kind en willen we dat de voorziening zo snel mogelijk een veilige omgeving voor elk kind herstelt.

Voorzieningen hebben de verantwoordelijkheid gevaarsituaties te melden aan Kind en Gezin. Zij mogen van Kind en Gezin enerzijds verwachten dat we gevaarsituaties in nauw overleg met hen analyseren en samen met hen zoeken naar de best mogelijk oplossing om opnieuw een veilige leefomgeving voor kinderen te creëren. Anderzijds is het ook mogelijk dat Kind en Gezin bijkomende maatregelen oplegt. Het kan dat een voorziening (tijdelijk) niet verder mag werken in het belang van de kinderen. 

Naast het ondersteunen en controleren in een specifieke gevaarsituatie is het melden aan Kind en Gezin ook belangrijk om een overzicht te krijgen van de verschillende gevaarsituaties in Vlaanderen. Dat overzicht is de basis voor Kind en Gezin om extra preventie uit te werken om de veiligheid van kinderen in de voorzieningen te verhogen en gelijkaardige situaties in andere voorzieningen in Vlaanderen te vermijden.