Bescherming tegen ontslag

Deze bescherming geldt niet bij dringende redenen of redenen die vreemd zijn aan de zwangerschap of de bevalling (bv. diefstal, economische redenen, …). De werkgever moet dit bewijzen en de reden van ontslag eventueel schriftelijk meedelen.

Het is nuttig om je werkgever zo vroeg mogelijk in te lichten over je zwangerschap en de vermoedelijke bevallingsdatum, bij voorkeur d.m.v. een medisch attest, per aangetekend schrijven of door persoonlijke overhandiging (voor ontvangst getekende kopie).

Als de werkgever een werkneemster tijdens deze periode ontslaat zonder grondige reden, moet hij een vergoeding betalen.

Opgelet!

De werkgever inlichten over een zwangerschap is verplicht uiterlijk 7 weken (9 bij een meerling) vóór de vermoedelijke bevallingsdatum.