Het is niet de bedoeling dat de pedagogische coach structureel meegeteld wordt als kinderbegeleider voor de ratio. Als door overmacht te weinig kinderbegeleiders beschikbaar zijn, kan de aanwezige pedagogisch coach uitzonderlijk wel meetellen om aan de vereiste ratio te kunnen voldoen.

De pedagogische coaches ondersteunen de kinderbegeleiders in het versterken van hun beroepscompetenties terwijl ze samen met de kinderbegeleider instaan voor verzorgende en pedagogische taken bij de kinderen. Het VIA6 akkoord wil hiermee ook meer handen op de werkvloer van de kinderopvang. De pedagogische coaches zijn dus bedoeld als extra medewerkers bovenop het aantal kinderbegeleiders die aanwezig moeten zijn voor het aantal aanwezige kinderen.

Pedagogische ondersteuning voor professionelen

Er is geen kwalificatielijst die de mogelijke diploma’s opsomt. Wel moet de pedagogische coach:

 • minstens een bachelordiploma hebben;
 • aantoonbare competenties of voldoende relevante ervaring hebben op pedagogisch vlak rond kinderopvang.

De ondersteuning moet uitgaan van:

Daarom moet de coach deze goed kennen en toepassen.

De organisator of de samenwerking die de pedagogische coach aanstelt, maakt deze beoordeling en stelt de meest geschikte kandidaat aan.

Pedagogische ondersteuning voor professionelen

Kan een organisator die tot nu zelf een pedagogisch ondersteuner heeft aangesteld, deze nieuwe subsidie gebruiken voor deze pedagogische ondersteuner?

Ja. Je kan deze subsidie gebruiken voor (een deel van) de werkuren van de aanwezige pedagogische ondersteuner, als hij of zij aan de voorwaarden voldoet.

Als er daardoor eigen middelen vrijkomen, zet je deze in voor:

 • ofwel extra uren kinderbegeleiders op de werkvloer;
 • ofwel extra pedagogische ondersteuning op de werkvloer.

Zo maak je met deze nieuwe subsidies extra joburen op de werkvloer mogelijk. Je maakt hier zelf de meest aangewezen en onderbouwde keuzes voor jouw opvang.

Pedagogische ondersteuning voor professionelen

Er zijn verschillende mogelijkheden. Opvangorganisaties kunnen bijvoorbeeld:

 • onderling een samenwerking afspreken;
 • aansluiten bij een lokaal samenwerkingsverband, bv. vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang;
 • de vraag stellen aan een vormingsorganisatie;
 • aankloppen bij een ondersteunend netwerk dat al bestaat;
  • Ook Mentes en de pools gezinsopvang kunnen daarvoor aangesproken worden. Zij beslissen zelf of ze hun aanbod ruimer maken dan hun eigenlijke doelgroep.

Je vindt alvast een aantal suggesties en tips op onze website.

Pedagogische ondersteuning voor professionelen


 

De inzet van een pedagogische coach moet voldoende betekenisvol zijn om effect te kunnen hebben. In overleg met de sociale partners is daarom bepaald dat een organisator die zelf een pedagogische coach aanstelt, deze minstens voor een minimale tijd a rato van 0,2 VTE moet kunnen inzetten. De 0,2 VTE kan op verschillende manieren worden ingevuld. Bijvoorbeeld 1 dag per week, 2 dagen per 14 dagen of een ganse week om de 5 weken, ...

Waar dit niet lukt, wordt van de organisator verwacht om samen te werken met partners die samen minstens 0,5 VTE ondersteuner kunnen inzetten over alle deelnemers heen.

Pedagogische ondersteuning voor professionelen

Het gaat hier over organisatoren gezinsopvang en groepsopvang:

 • zonder enige subsidie (Trap 0);
 • met enkel basissubsidie (Trap 1);
 • met maximum 18 plaatsen met subsidie voor inkomenstarief (Trap 2).
  • Let op: Organisatoren met onthaalouders in het sui generisstatuut of werknemersstatuut doen beroep op de pools gezinsopvang.

We willen de middelen en het aanbod voor ondersteuning niet versnipperen.

Deze organisatoren worden al door Mentes ondersteund in hun beleidsvoerend vermogen. Door de subsidie aan Mentes toe te vertrouwen, kunnen deze organisatoren ook voor pedagogische coaching op de werkvloer rekenen op de expertise van Mentes. Deze ondersteuning is gratis en Mentes neemt alle praktische organisatie van deze ondersteuning op de werkvoer op zich.

Pedagogische ondersteuning voor professionelen

Het gaat hier over onthaalouders die bij een organisator zijn aangesloten:

 • sui generis onthaalouders;
 • onthaalouders in het proefproject werknemers.

  We willen de middelen en het aanbod voor ondersteuning niet versnipperen.

  Deze organisatoren zijn al verbonden aan één van de pools gezinsopvang die hen ondersteunt. Door de subsidie aan de pools gezinsopvang toe te vertrouwen, kunnen deze organisatoren ook voor pedagogische coaching op de werkvloer rekenen op de expertise van de pools.

  Deze ondersteuning is gratis.

  Pedagogische ondersteuning voor professionelen
  Abonneer op