Een kind afstaan

Een kind afstaan voor adoptie is een zeer ingrijpende beslissing. Binnenlandse adoptiediensten informeren biologische ouders over:

  • alle consequenties van een adoptie
  • de wettelijke regelingen die getroffen moeten worden
  • alle andere welzijnsvoorzieningen, mogelijkheden en alternatieven die ervoor zorgen dat het kind niet dient gescheiden te worden van zijn biologische ouders, zoals (tijdelijke) pleegzorg, opvangmogelijkheden voor moeder en kind, mogelijke financiële steun, …
  • Er kan, als de biologische ouders het wensen, contact opgenomen worden met relevante derden zoals ouders, familie, partner om de mogelijkheden voor het zelf opvoeden van het kind te onderzoeken.
Het overgrote deel van de begeleidingen die door adoptiediensten worden opgestart, leiden niet tot een adoptie. Vaak zien biologische ouders zelf mogelijkheden om het kind toch zelf op te voeden in de dagen, weken na een bevalling. Voor of kort na de bevalling is het voor hen onmogelijk om de problemen die de komst van dit kind met zich brengt, in een ruimer perspectief te plaatsen.
Vertrekpunt bij adoptiebemiddeling is het recht van het kind om op te groeien bij zijn eigen ouders. Adoptie dient pas in laatste instantie overwogen te worden.

Wettelijke regelingen
Om dit mogelijk te maken werden een aantal wettelijke regelingen getroffen.
 
  • De wet voorziet een bedenktermijn voor de biologische ouders van minstens 2 maanden waarbinnen geen enkele beslissing om het kind af te staan geacteerd kan worden, of rechtsgeldig is. Zelfs na een beslissing om een kind af te staan voor adoptie, geacteerd door een notaris of een vrederechter, behouden de biologische ouders steeds het recht om hun beslissing te herzien tot wanneer de adoptie een feit is (gevonnist door de jeugdrechter). Adoptiediensten zorgen voor een goede, begeleide opvang van het kind in de 2 maanden bedenktijd indien de biologische ouders niet zelf de zorg kunnen opnemen.
  • Als de biologische ouders beslissen om een kind af te staan voor adoptie, wordt door een interdisciplinair team beslist in welk gezin dit kind zal opgroeien. Elke dienst beschikt over een lijst van kandidaat-adoptieouders die een voorbereiding volgden en die, na een aantal contacten, door het interdisciplinair team aanvaard werden als kandidaat-adoptant. Deze kandidaten zijn ingelicht over de extra ontwikkelingstaak die een adoptie voor een kind meebrengt. Ze weten dat de biologische ouders misschien informatie over hun kind zullen wensen of een foto en dat ze in de komende jaren steeds terecht kunnen bij de dienst.
  • De dienst zorgt voor een actering van alle noodzakelijke toestemmingen door de wettelijke biologische ouders en begeleidt de adoptieouders bij de juridische en administratieve afhandeling van de adoptie. Adoptie is geen regeling tussen personen maar wordt gevonnist door een jeugdrechtbank die het belang van het kind moet bewaken. De adoptiedienst is aangesteld voor het voeren van het maatschappelijk onderzoek bij de kandidaat-adoptanten op vraag van de jeugdrechtbank.
  • De adoptiedienst fungeert als tussenpersoon tussen de 3 partijen: de biologische ouder(s), de adoptieouders en het betrokken kind. Zij garandeert ook dat het kind het recht om zijn roots te kennen, zal kunnen uitoefenen. Alle info wordt bijgehouden en wordt in de loop van de jaren nog aangevuld als de 3 betrokkenen contact opnemen, berichten voor elkaar achterlaten, ...
  • Na de adoptie kan het gezin via de dienst verdere ondersteuning krijgen en later ook begeleiding als 1 van de 3 betrokken partijen contact wil met een andere partij.