Nazorg

Welke nazorg is er voor adoptieouders en geadopteerden?

Op het moment dat het kind geplaatst wordt in het adoptiegezin, begint een nieuwe periode. Een nieuwe start voor zowel de adoptieouder(s) als voor de geadopteerde. Soms gaat niet alles zoals verwacht. Aarzel niet om hulp te vragen. Zowel bij kleine als grote problemen kan enige ondersteuning een wereld van verschil betekenen voor je gezin. Heb je vragen of twijfel je over de manier waarop de adoptie verloopt, neem dan zo snel mogelijk contact op met een hulpverlener. Deze kan je geruststellen of ervoor zorgen dat je de nodige hulp vindt en krijgt.

Ga snel naar

  Nazorg voor adoptieouders

  De adoptiedienst

  Zij staan in voor de eerste nazorg, zowel bij binnenlandse als bij buitenlandse adoptie. Een nazorgverantwoordelijke ondersteunt het adoptiegezin zo goed mogelijk. Zij/hij gaat in de eerste 15 maanden na plaatsing, twee keer bij de families langs. Met vragen of problemen over nazorg kan je altijd bij diezelfde nazorgverantwoordelijke terecht. Als blijkt dat de adoptiedienst onvoldoende kan helpen, zal de dienst je doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulpverleners.

  Bij de adoptiedienst kan je ook na de eerste periode terecht. Zij blijven voor jou beschikbaar als je vragen hebt over je adoptiekind.

  Kind en Gezin

  Als adoptieouder ben je in de eerste plaats ouder. Dus je kan ook beroep doen op de dienstverlening van Kind en Gezin. Na aankomst van je adoptiekind kan een verpleegkundige een huisbezoek brengen. De verpleegkundige biedt een preventief zorgaanbod aan. Voor vragen over slapen, eten, spelen, huilen, vaccinaties, … kan je bij hen terecht. Je kan ook terecht bij de Kind en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100.

  Het Steunpunt Adoptie

  Het steunpunt is een expertisecentrum voor adoptie. Je kan er terecht voor individuele ondersteuning maar ook voor nazorg in groep. Ze organiseren regelmatig vormingen zoals ‘Eerste Hechting Bij Adoptie (Stevige start)’ en ‘mijn kleinkind is geadopteerd’. Zij beschikken ook over de adoptiekaart, een sociale kaart met hulpverleners die deskundig zijn op het vlak van adoptie. Meer info op www.steunpuntadoptie.be.

  Trefgroepgroepen

  Op onze pagina met adressen vind je een overzichtje van alle trefgroepen en belangenverenigingen.

  Nazorg voor geadopteerde

  Elke geadopteerde zal op een bepaald moment vragen stellen over zijn/haar herkomst. Deze zoektocht naar hun roots is dermate belangrijk dat ze moeten kunnen rekenen op een goede begeleiding en de juiste ondersteuning.

  Als geadopteerde heb je ook recht op inzage in je adoptiedossier.

  De adoptiedienst

  Net als de adoptieouders kunnen ook de adoptiekinderen terecht bij de adoptiedienst. De adoptiedienst staat open voor elke vraag die de geadopteerde heeft over zijn afkomst. De dienst kan het kind ook begeleiden bij zijn zoekacties.

  Steunpunt Adoptie

  Steunpunt Adoptie fungeert als een expertisecentrum voor adoptie. Je kan er terecht voor individuele ondersteuning maar ook voor nazorg in groep. Ze organiseren regelmatig vormingen. Zij beschikken ook over de adoptiekaart, een sociale kaart met hulpverleners die deskundig zijn op het vlak van adoptie. Meer info op Geadopteerd - Steunpunt Adoptie

  Afstammingscentrum

  Het Afstammingscentrum is een onafhankelijk centrum waar iedereen met vragen over hun afstamming terechtkan. Het centrum heeft een geïntegreerde werking, waarbij het onderzoeken koppelt aan informatiebegeleiding en sensibilisering. Het centrum zorgt niet enkel voor bijstand in de zoektocht naar afstammingsinformatie, maar voorziet ook psychosociale ondersteuning en behartigt de belangen van kinderen, adolescenten en volwassenen, die om welke reden dan ook geen zicht hebben op hun afstamming. 

  De opdracht en het kader van de werkzaamheden zijn vastgelegd in het decreet van de Vlaamse regering, houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank. Meer info op Transnationale Adoptie - Afstammingscentrum.

  Lotgenotencontact

  Op onze pagina met adressen vind je een overzichtje van alle trefgroepen en belangenverenigingen.

  Gespecialiseerde hulpverlening

  Met gespecialiseerde hulpverlening bedoelen we de hulpverlening binnen de privé-professionele sfeer die betaald wordt per prestatie (therapeut, psycholoog, psychiater, …). Daarnaast is er de hulpverlening binnen de gesubsidieerde welzijnscentra waar vaak geen financiële bijdrage moet worden betaald.

  Eerstelijns- of ambulante hulpverlening

  Bijvoorbeeld de Centra voor Levens- en Gezinsvragen, vaak geïntegreerd in Centra voor Algemeen Welzijnswerk.
  http://www.caw.be/

  Tweedelijns- of therapeutische hulpverlening 

  Bijvoorbeeld de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Centra voor Ontwikkelingsstoornissen, Centra voor Psychotherapie, de privétherapeuten werkzaam rond adoptie, ...

  Derdelijns- of residentiële hulpverlening

  Hier gaat het om de hulp die wordt geboden waar een plaatsing aan verbonden is. Verblijven in gespecialiseerde centra vallen hieronder, bv. observatie en behandelingscentra.

  Daarnaast bestaan er binnen de reguliere hulpverlening nog tal van organisaties die kunnen helpen bij problemen met kinderen en jongeren. Dit gaat van Jongerenaanbod van het CAW (JAC), Centra voor Leerproblemen tot Centra voor Begeleid Zelfstandig Wonen.

  Voor medische informatie en hulpverlening kan men terecht bij de huisarts, kinderarts, de verpleegkundige van Kind & Gezin. Voor gespecialiseerde informatie kan je ook terecht bij het Tropisch Instituut Antwerpen.

  Bij de adoptie van een kindje met specifieke ondersteuningsbehoeften kan je mogelijk ook steun en hulp vinden bij volgende organisaties:

  Emmanuel zvzk
  Zwanger van of zorgend voor een ‘zorgen’ kind?
  http://www.emmanuel-zvzk.be/
  E-mail: info@emmanuel-zvzk.be
  Telefoon: 03 482 14 92

  Inclusie Vlaanderen vzw
  Giraudlaan 24, 1030 Schaarbeek
  www.inclusievlaanderen.be
  E-mail: secretariaat@inclusievlaanderen.be
  Telefoon: 02 247 28 20 (tijdens de kantooruren)

  KVG
  Arthur Goemaerelei 66, 2018 Antwerpen
  www.kvg.be
  E-mail: post@kvg.be
  Telefoon: 03 216 29 90

  Vereniging personen met een handicap (VFG)
  Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel
  http://www.vfg.be/
  E-mail: info@vfg.be
  Telefoon: 02 515 02 62

  Ouders voor inclusie
  A. Verhaegenstraat 42, 9000 Gent
  http://www.oudersvoorinclusie.be/
  E-mail: info@oudersvoorinclusie.be
  Telefoon: 0486 837 631

  Magenta-Project
  Dit project van de onderzoeksgroep Gezins-en orthopedagogiek bij de KULeuven richt zich tot ouders van een zorgenkindje van 0 tot 14 jaar.

  Gedwongen adopties

  Heb je vragen over geweld, misbruik, kindermishandeling of gedwongen adopties? De ervaren hulpverleners van de centra voor algemeen welzijnswerk en de vertrouwenscentra kindermishandeling staan je graag bij. Ze geven je informatie en advies of zorgen dat je verder geholpen kan worden.

  Deze hulplijn is ook bereikbaar voor slachtoffers van gedwongen adopties.

  Bel naar 1712 als ...

  • je ooit je kind hebt afgestaan onder dwang? Werd je onder druk gezet? 
  • je geadopteerd bent en je vermoed dat je biologische moeder je onder dwang afstond? Ben je geboren ‘sous X’ in Frankrijk en op zoek naar je biologische ouders?
  • je geadopteerd hebt en je vreest dat de biologische ouders van je adoptiekind hun toestemming gaven onder dwang?
  • je iemand hebt gedwongen om haar/zijn kind af te staan en heb je daar nu vragen over?


  Wat kan 1712 voor je doen?

  • Ze nemen de tijd om goed naar jou te luisteren.
  • Ze geven informatie over de betekenis van dwang bij adoptie en over de mogelijkheden om beroep te doen op hulpverlening en/of een klacht neer te leggen bij politie en justitie. Ze vertellen wat je rechten zijn en hoe je kan reageren.
  • Ze geven advies.
  • Ze schatten samen met jou alle risico’s in van de situatie en van de acties die je kan ondernemen. Ze laten de beslissingen aan jou over.
  • Ze kunnen zorgen dat je verder geholpen kan worden via een centrum algemeen welzijnswerk, het zoekregister of een andere dienst. Ook als je de stap wil zetten naar politie of justitie zullen ze je daarin ondersteunen.
  • Ze kunnen afspreken dat ze opnieuw contact opnemen. Je kan uiteraard ook altijd zelf terugbellen.

  Wanneer kun je bij 1712 terecht? 

  Van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur. Het gesprek is gratis en discreet en anoniem.
  Jouw oproep naar 1712 verschijnt niet op je telefoonrekening.

  Surf naar www.1712.be

  Erkennings- en bemiddelingscommissie gedwongen adoptie

  Deze commissie beëindigde zijn opdracht op 31 december 2015. Het is dus niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen om door deze commissie gehoord te worden. Slachtoffers kunnen zich voor bijstand wel nog wenden tot 1712. Meer