Mijn opvang sluit

Wat als mijn opvang sluit?

Soms word je plots geconfronteerd met een sluiting van je kinderopvang. Er zijn veel mogelijke redenen waarom dit gebeurt. De organisator beslist om de opvang stop te zetten, je onthaalouder is langdurig ziek. Of Opgroeien, het agentschap waartoe Kind en Gezin behoort, schorst of stopt de vergunning.

Wat kan je doen als je kind niet meer in de opvang terechtkan? Deze tips helpen je bij een sluiting van je kinderopvang.   

Ga snel naar

  Voorzorgsprincipe

  Opgroeien kan een vergunning ook uit voorzorg schorsen, als er ernstige indicaties zijn dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen in het gedrang zijn. Wanneer er een mogelijk en ernstig gevaar is voor de gezondheid of veiligheid van de kinderen kan de sluiting onmiddellijk worden opgelegd.

  Nieuwe opvang zoeken

  Kind en Gezin organiseert zelf geen opvang.

  Contacteer het Lokaal Loket Kinderopvang in je gemeente als je op zoek bent naar een nieuwe kinderopvang. Je vindt er andere opvangadressen in je buurt en de medewerkers bieden hulp bij het zoeken. Vaak is er een website waar alle info gebundeld is.

  Is er geen loket of centrale website in je gemeente? Je kan ook zelf andere opvangvoorzieningen contacteren om te vragen wanneer er plaats is en of je kennis kan maken.

  Wist je dat?

  Opvang die je niet op onze website vindt, heeft geen vergunning.

  Waar vind je info over kwaliteit?

  Wil je meer weten over je huidige opvang of over een nieuwe opvang?

  Dan kan je een klachtenoverzicht via mail aanvragen.

  Bij Zorginspectie kan je ook de inspectieverslagen opvragen via mail of via de website.

  Bezorgd over je kind?

  Je maakt je zorgen over de impact van wat er gebeurd is in de opvang op je kind. Of je kind heeft last van de overstap naar een nieuwe kinderopvang.

  Heb je nood aan een luisterend oor? Dan kan je terecht bij Kind en Gezin.

  Twijfels of vragen?

  De medewerkers van  je lokaal team Kind en Gezin staan voor je klaar. In elk team werkt een psychopedagoog die jou kan ondersteunen als ouder en rond de ontwikkeling van je kind.

  Je kan ook terecht bij de Kind en Gezin-Lijn.

  Opzeggen contract en waarborg

  Kijk in de schriftelijke overeenkomst (contract) die je met de opvang sloot. Daar vind je de afspraken terug over de opzegtermijn en de terugbetaling van de waarborg.

  Waar kan je terecht voor hulp?

  Opgroeien (Kind en Gezin) is geen partij in dit contract en is niet bevoegd om tussen te komen bij deze contractuele geschillen. Opgroeien kan de organisator van de kinderopvang niet dwingen om een terugbetaling uit te voeren.

  Sommige bepalingen in een contract kunnen strijdig zijn met de wetgeving. We raden aan juridisch advies te vragen. Je kan hiervoor terecht bij deze instanties. 

  • Heb je een rechtsbijstandverzekering, dan ben je mogelijk verzekerd voor contractuele geschillen. Je kan dan via jouw verzekering beroep doen op juridische bijstand.  

  • Een eerste gratis advies kan je krijgen bij de dienst voor eerstelijnsbijstand van de Commissies voor Juridische Bijstand.

  • De Consumentenombudsdienst geeft gratis informatie en bemiddelt in geschillen. 

   • Zodra je een klacht hebt ingediend en alle stukken hebt bezorgd, wordt de verjaringstermijn van de klacht geschorst tot de Ombudsdienst een beslissing heeft genomen. De dienst brengt de kinderopvang op de hoogte van je klacht.

   • Zolang het onderzoek loopt, kan de kinderopvang geen betalingen vorderen.

   • Binnen een termijn van 90 kalenderdagen nadat je jouw klacht hebt ingediend, deelt de Consumentenombudsdienst zijn beslissing mee aan alle partijen. 

  • Je kan ook overwegen om een advocaat te contacteren. Daar zijn uiteraard kosten aan verbonden. Eventueel kan je dit samen met andere ouders doen en de kosten delen.

  Waar kan je zelf op letten?

  De regelgeving voor de kinderopvang legt een aantal minimale bepalingen op die de opvang moet opnemen in de contracten met ouders.

  De opzegtermijn en -vergoeding

  1. De overeenkomst moet een bepaling bevatten dat de organisator geen opzegtermijn of -vergoeding kan vragen wanneer Opgroeien (Kind en Gezin) de vergunning opheft. Je kan dan kosteloos en zonder opzeg de overeenkomst beëindigen. Dit is geen contractbreuk.​
  2. Bij een schorsing kan je niet kosteloos en zonder opzeg de overeenkomst beëindigen. De opvang krijgt nog de kans de tekorten aan te pakken.
  3. Als de opvang een zware fout heeft begaan, kan je de overeenkomst beëindigen. Vraag hierover extern juridisch advies! Een zware fout moet concreet juridisch worden beoordeeld. Opgroeien is hier niet voor bevoegd.

  De waarborg

  Een waarborg is een garantie voor de opvang. Betaalt een ouder ouders bepaalde contractueel verplichte kosten niet (bv. factuur of verbrekingsvergoeding)? Dan kan de opvang de waarborg hiervoor gebruiken, als dit zo bepaald is in de schriftelijke overeenkomst.

  In de overeenkomst moet staan wanneer de opvang de waarborg kan inhouden of een boete kan aanrekenen.​ De waarborg (of een deel) kan enkel ingehouden worden in verhouding tot de aangetoonde schade.

  • Bij opheffing van de vergunning door Opgroeien:

   • De opvang kan de waarborg gebruiken voor onbetaalde facturen van de periode dat de opvang nog vergund is, als dit zo in de schriftelijke overeenkomst staat. ​

   • De opvang kan de waarborg niet zomaar inhouden omdat ouders na de opheffing de overeenkomst beëindigen. Hetzelfde geldt voor een eventuele boete.  

  • Opvang die inkomenstarief aanrekent, moet de waarborg teruggeven als de ouder:

   • de schriftelijke reservatie van een kinderopvangplaats heeft nageleefd; 

   • de facturen voor geleverde prestaties heeft betaald; 

   • de opzegbepalingen heeft nageleefd.

  Je fiscaal attest

  Wat als je opvang je fiscaal attest niet bezorgt?

  Kosten tot en met 2021 betaald

  Je kan de kosten voor kinderopvang ook bij FOD Financiën aantonen door facturen, rekeninguittreksels (als bewijs van betaling) en het attest van Opgroeien (Kind en Gezin) over de vergunning van de opvang.

  Kosten vanaf 2022 betaald

  De opvang moet vanaf 2022 het modelattest van FOD Financiën gebruiken. Ze bezorgt het ingevulde attest  aan de ouders en rechtstreeks aan FOD Financiën.

  Als je opvang je attest niet bezorgt, kan je deze acties nemen.

  Wat betekent schorsen of opheffen?

  Wanneer de opvang niet meer aan de wettelijke voorwaarden voldoet, kan Opgroeien (Kind en Gezin) de vergunning schorsen of opheffen. De opvang kan dan geen kinderen meer opvangen. Je kind kan niet meer in de opvang terecht. Opgroeien doet dit bijvoorbeeld wanneer de opvang niet langer veilig is voor de kinderen.

  Je opvang is geschorst

  Je opvang kan vanaf de ingangsdatum voorlopig geen kinderen meer opvangen. De opvang krijgt de tijd om terug aan de vergunningsvoorwaarden te voldoen. Een schorsing duurt 3 maanden. Opgroeien probeert wel zo snel mogelijk een beslissing te nemen. De timing hangt ook af van hoe snel de organisator kan aantonen dat alles in orde is.

  Er zijn 3 mogelijkheden.

  1. De organisator toont aan dat de opvang terug in orde is en in orde kan blijven. 
   Opgroeien zet dan de schorsing stop. Je kind kan opnieuw in de opvang terecht.
  2. De organisator toont dit niet aan.
   Opgroeien kan de schorsing verlengen of de vergunning intrekken. Je kind kan niet meer in de opvang terecht.
  3. De organisator beslist om te stoppen.
   Je kind kan niet meer in de opvang terecht.
  Wist je dat?

  Wanneer er acuut gevaar is voor de kinderen, schorst Opgroeien de opvang omwille van dringende noodzakelijkheid. De schorsing start dan onmiddellijk. De opvang kan geen kinderen opvangen zolang de schorsing duurt.

  De vergunning van je opvang is opgeheven

  Je opvang is de vergunning kwijt en kan geen kinderen meer opvangen

  De organisator kan een nieuwe vergunning aanvragen. Om de vergunning toe te kennen, gaat Opgroeien na de organisator integer en geschikt is om kinderopvang te organiseren. 

  Wat zijn de gevolgen van een bezwaar?

  De opvang kan een bezwaar indienen tegen de beslissing van Opgroeien. De Adviescommissie voor voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin behandelt het bezwaar. 

  Een ontvankelijk bezwaar schorst de beslissing van Opgroeien op. Je kind kan dan opnieuw bij de opvang terecht. 

  De commissie geeft haar advies uiterlijk 75 dagen nadat zij het bezwaarschrift heeft ontvangen.

  • Als de Adviescommissie de beslissing van Opgroeien bevestigt, neemt Opgroeien een definitieve beslissing binnen de twee maanden na de ontvangst van het advies.  

  • Als het advies van de commissie afwijkt van de beslissing van Opgroeien, dan neemt de minister van Welzijn een definitieve beslissing binnen de twee maanden na de ontvangst van het advies.  

  Wist je dat?

   Is een vergunning wegens dringende noodzakelijkheid geschorst of opgeheven?

  Bij een bezwaar kan de opvang toch geen kinderen opvangen. Bij 'dringende noodzakelijkheid' schorst een bezwaar deze beslissing niet op. Een opschorting zou de kinderen in direct gevaar brengen.

  Verzekering

  De kinderopvang moet een verzekering voor lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen hebben.