opvang-koorts

Mijn opvang sluit

Wat als mijn opvang sluit?

Soms word je plots geconfronteerd met een sluiting van je kinderopvang. Er zijn veel mogelijke redenen waarom dit gebeurt. De organisator beslist om de opvang stop te zetten, je onthaalouder is langdurig ziek. Of Opgroeien, het agentschap waartoe Kind en Gezin behoort, schorst of stopt de vergunning.

Wat kan je doen als je kind niet meer in de opvang terechtkan? Deze tips helpen je bij een sluiting van je kinderopvang.   

Ga snel naar

  Wat doet Opgroeipunt?

  Heb je een probleem, bezorgdheid of klacht over onze dienstverlening of een dienst waar we voor bevoegd zijn? We luisteren er graag naar. Je kan je klacht, ongenoegen of klantervaring via telefoon, mail of persoonlijk bespreken met onze medewerker.

  Nieuwe opvang zoeken

  Kind en Gezin organiseert zelf geen opvang.

  Contacteer het Lokaal Loket Kinderopvang in je gemeente als je op zoek bent naar een nieuwe kinderopvang. Je vindt er andere opvangadressen in je buurt en de medewerkers bieden hulp bij het zoeken. Vaak is er een website waar alle info gebundeld is.

  Is er geen loket of centrale website in je gemeente? Je kan ook zelf andere opvangvoorzieningen contacteren om te vragen wanneer er plaats is en of je kennis kan maken.
   

  Vervangopvang

  Als Kind en Gezin - Opgroeien een opvang schorst of opheft, dan kunnen andere organisatoren in samenspraak met het lokaal loket noodopvang organiseren, met subsidies van Opgroeien. Je betaalt dan hetzelfde tarief als bij de vorige opvang. Enkel wanneer je van vrije prijs naar inkomenstarief gaat dan wordt het bedrag verminderd met het bedrag van de kinderopvangtoeslag.

  Wist je dat?

  Opvang die je niet op onze website vindt, heeft geen vergunning.

  Waar vind je info over kwaliteit?

  In de Kinderopvangzoeker vind je info over alle opvanglocaties met een vergunning of kwaliteitslabel:

  • de inspectierapporten van inspecties na 17 november 2022
   • Inspectieverslagen voor die datum kan je aanvragen via de website van Zorginspectie
  • de opvolging van de inspecties door Opgroeien
  • de handhaving en de eventuele meldingen of klachten die aanleiding gaven tot handhaving.

  Je kan er e-mailadres opgeven, zodat je verwittigd wordt wanneer er nieuwe informatie is over je opvang

  In de leeswijzer vind je uitleg over de Kinderopvangzoeker.

  Bezorgd over je kind?

  Je maakt je zorgen over de impact van wat er gebeurd is in de opvang op je kind. Of je kind heeft last van de overstap naar een nieuwe kinderopvang.

  Heb je nood aan een luisterend oor? Dan kan je terecht bij Kind en Gezin.

  Twijfels of vragen?

  De medewerkers van  je lokaal team Kind en Gezin staan voor je klaar. In elk team werkt een psychopedagoog die jou kan ondersteunen als ouder en rond de ontwikkeling van je kind.

  Je kan ook terecht bij de Kind en Gezin-Lijn.

  Opzeggen contract en waarborg

  Kijk in de schriftelijke overeenkomst (contract) die je met de opvang sloot. Daar vind je de afspraken terug over de opzegtermijn en de terugbetaling van de waarborg.

  Waar kan je terecht voor hulp?

  Opgroeien (Kind en Gezin) is geen partij in dit contract en is niet bevoegd om tussen te komen bij deze contractuele geschillen. Opgroeien kan de organisator van de kinderopvang niet dwingen om een terugbetaling uit te voeren.

  Sommige bepalingen in een contract kunnen strijdig zijn met de wetgeving. Als je met vragen zit over de waarborg, facturatie en/of opzeg kan je juridisch advies inwinnen bij:

  Waar kan je zelf op letten?

  De regelgeving voor de kinderopvang legt een aantal minimale bepalingen op die de opvang moet opnemen in de contracten met ouders.

  De opzegtermijn en -vergoeding

  1. De overeenkomst moet een bepaling bevatten dat de organisator geen opzegtermijn of -vergoeding kan vragen wanneer Opgroeien (Kind en Gezin) de vergunning opheft. Je kan dan kosteloos en zonder opzeg de overeenkomst beëindigen. Dit is geen contractbreuk.​
  2. Bij een schorsing kan je niet kosteloos en zonder opzeg de overeenkomst beëindigen. De opvang krijgt nog de kans de tekorten aan te pakken.
  3. Als de opvang een zware fout heeft begaan, kan je de overeenkomst beëindigen. Vraag hierover extern juridisch advies! Een zware fout moet concreet juridisch worden beoordeeld. Opgroeien is hier niet voor bevoegd.

  De waarborg

  Een waarborg is een garantie voor de opvang. Betaalt een ouder bepaalde contractueel verplichte kosten niet (bv. factuur of verbrekingsvergoeding)? Dan kan de opvang de waarborg hiervoor gebruiken, als dit zo bepaald is in de schriftelijke overeenkomst.

  In de overeenkomst moet staan wanneer de opvang de waarborg kan inhouden of een boete kan aanrekenen.​ De waarborg (of een deel) kan enkel ingehouden worden in verhouding tot de aangetoonde schade.

  • Bij opheffing van de vergunning door Opgroeien:

   • De opvang kan de waarborg gebruiken voor onbetaalde facturen van de periode dat de opvang nog vergund is, als dit zo in de schriftelijke overeenkomst staat. ​

   • De opvang kan de waarborg niet zomaar inhouden omdat ouders na de opheffing de overeenkomst beëindigen. Hetzelfde geldt voor een eventuele boete.  

  • Opvang die inkomenstarief aanrekent, moet de waarborg teruggeven als de ouder:

   • de schriftelijke reservatie van een kinderopvangplaats heeft nageleefd; 

   • de facturen voor geleverde prestaties heeft betaald; 

   • de opzegbepalingen heeft nageleefd.

  Je fiscaal attest

  Wat als je opvang je fiscaal attest niet bezorgt?

  Kosten tot en met 2021 betaald

  Je kan de kosten voor kinderopvang ook bij FOD Financiën aantonen door facturen, rekeninguittreksels (als bewijs van betaling) en het attest van Opgroeien (Kind en Gezin) over de vergunning van de opvang.

  Kosten vanaf 2022 betaald

  De opvang moet vanaf 2022 het modelattest van FOD Financiën gebruiken. Ze bezorgt het ingevulde attest  aan de ouders en rechtstreeks aan FOD Financiën.

  Als je opvang je attest niet bezorgt, kan je deze acties nemen.

  Wat als vergunning opvang wordt geschorst of opgeheven?

  Wanneer Opgroeien (Kind en Gezin) de vergunning schorst of opheft, kan de opvang geen kinderen meer opvangen. Je kind kan niet meer in de opvang terecht.

  Er is altijd een dwingende en grondige reden voor het sluiten van een kinderopvang. Opgroeien neemt deze belangrijke beslissing daarom altijd samen met verschillende experten.

  Waarom wordt een kinderopvang gesloten?

  De sluiting van een kinderopvang kan tijdelijk of definitief zijn. In beide gevallen, kunnen geen kinderen opgevangen worden.

  • Een schorsing wil zeggen dat de kinderopvang tijdelijk geen vergunning heeft om kinderen op te vangen. Als een schorsing afloopt, zijn er twee mogelijkheden: ofwel gaat de kinderopvang terug open ofwel wordt de kinderopvang definitief gesloten.
  • De sluiting is definitief als de kinderopvang zijn vergunning kwijt is, dat heet het ‘opheffen’ van de vergunning.

  Opgroeien kan een opvang schorsen om verschillende redenen:

  • bij een acuut gevaar voor de kinderen. Opgroeien schorst de opvang onmiddellijk wegens dringende noodzakelijkheid. Bijvoorbeeld een gaslek, een kinderbegeleider die grensoverschrijdend gedrag toonde en nog bij de kinderen werkt…
  • uit voorzorg. Er is een vermoeden van verhoogd risico op een schending van de fysieke en psychische integriteit van kinderen. Bijvoorbeeld een ernstige verwonding in de opvang waar nog geen verklaring voor is, grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een kind, een gebouw met zware veiligheidsrisico’s, een onderzoek naar aanleiding van een overlijden of ernstig ongeval in de opvang,  ...
  • als de opvang de tekorten op korte termijn kan oplossen. Via een tijdelijke schorsing wordt geprobeerd om een definitieve sluiting te voorkomen.

  Opgroeien kan de vergunning ook opheffen. De opvang slaagt er niet in om veilige en kwaliteitsvolle opvang te bieden en voldoet niet aan de vergunningsvoorwaarden. De organisator van de opvang is niet geschikt of heeft onvoldoende integriteit om kinderopvang te organiseren. Na de opheffing kan de opvang geen kinderen meer opvangen.

  Wist je dat?

  Wanneer er acuut gevaar is voor de kinderen, schorst Opgroeien de opvang omwille van dringende noodzakelijkheid. De schorsing start dan onmiddellijk. De opvang kan geen kinderen opvangen zolang de schorsing duurt.

  Op basis van welke informatie sluit Opgroeien een kinderopvang?

  • De inspectieverslagen van Zorginspectie zijn een belangrijke informatiebron. Zorginspectie gaat ter plaatse na of de opvang voldoet aan de vergunningsvoorwaarden.
  • Opgroeien vraagt ook documenten van de opvang op om na te gaan of de opvang kwaliteitsvol is, bijvoorbeeld een uittreksel van het strafregister.
  • Opgroeien houdt rekening met meldingen: klachten, meldingen van ziekenhuizen of politie en andere signalen die ons bereiken. Indien nodig, schakelen we Zorginspectie in om dit ter plaatse te controleren.
  • Wanneer het parket een onderzoek doet in de kinderopvang, stelt Opgroeien zich benadeelde partij. De informatie die we eventueel uit dit gerechtelijk onderzoek krijgen, is ook belangrijk.

  Kan Opgroeien onmiddellijk sluiten?

  Ja. Wanneer er een dreigend en ernstig gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de kinderen is, kan Opgroeien de vergunning van een opvang schorsen of opheffen wegens dringende noodzakelijkheid. Als de organisator dan een bezwaar indient, schort dit de beslissing van Opgroeien niet op. Een opschorting zou de kinderen in direct gevaar brengen. De opvang blijft dus gesloten.

  Is een sluiting altijd definitief?

  Neen.

  De schorsing van een vergunning is niet definitief. De opvang kan tijdens de schorsing geen kinderen opvangen. Dat geeft de opvang de tijd om orde op zaken te stellen en Opgroeien de ruimte om de nodige informatie te verzamelen om een definitieve beslissing te nemen. Opgroeien kan hierbij experten - zoals het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling - betrekken.

  Na een schorsing kan Opgroeien:

  • de schorsing verlengen. Wanneer meer tijd nodig is voor de opvang om orde op zaken te stellen of wanneer verder onderzoek nodig is. De opvang blijft dan gesloten.
  • de schorsing stoppen. Als de organisator aantoont dat de opvang terug in orde is en in orde kan blijven. De opvang mag dan weer open.
  • de vergunning opheffen. De opvang slaagt er niet in om veilige en kwaliteitsvolle opvang te bieden. De organisator van de opvang is niet geschikt of heeft onvoldoende integriteit om kinderopvang te organiseren.

  De opheffing van een vergunning is definitief. De opvang is de vergunning kwijt en kan geen kinderen meer opvangen. De opvang moet sluiten, tenzij er een geschikte overnemer is. Als de organisator van een gesloten opvang een nieuwe vergunning aanvraagt, gaat Opgroeien na of die organisator geschikt en integer is om een kinderopvang te organiseren.

  De organisator kan ook zelf beslissen om te stoppen.

  Hoe komt een beslissing tot sluiting tot stand?

  Handhaving omvat de stappen die Opgroeien zet om ervoor te zorgen dat elke kinderopvang de regels naleeft.

  Meestal volgt Opgroeien verschillende stappen alvorens een opvang te sluiten. De opvang krijgt heel wat kansen en ondersteuning om orde op zaken te stellen. Lees meer over de stappen binnen handhaving.

  Als er een vermoeden is dat de kinderen in gevaar zijn, kan Opgroeien onmiddellijk sluiten en moeten niet alle stappen worden gevolgd.

  Voorzorgsprincipe

  Opgroeien kan een vergunning ook uit voorzorg schorsen of opheffen, als er ernstige indicaties zijn dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen in het gedrang zijn. Wanneer er een mogelijk en ernstig gevaar is voor de gezondheid of veiligheid van de kinderen kan de sluiting onmiddellijk worden opgelegd. Lees meer over het voorzorgsprincipe.

  Wist je dat?

   Is een vergunning wegens dringende noodzakelijkheid geschorst of opgeheven?

  Bij een bezwaar kan de opvang toch geen kinderen opvangen. Bij 'dringende noodzakelijkheid' schorst een bezwaar deze beslissing niet op. Een opschorting zou de kinderen in direct gevaar brengen.

  Verzekering

  De kinderopvang moet een verzekering voor lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen hebben.