Evaluatie ondersteuningsnood

Ga snel naar

  Soms hebben kinderen als gevolg van een beperking of handicap meer ondersteuning nodig dan hun leeftijdsgenoten om zich te kunnen ontwikkelen. Ze hebben bv. specifieke medische opvolging, extra therapie, thuisbegeleiding … nodig. Dat betekent ook bijkomende kosten en organisatie voor ouders om hun kind de nodige kansen te geven.

  Voor die gezinnen voorziet het Groeipakket in een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, een extra tegemoetkoming bovenop het maandelijkse basisbedrag. Het toekennen van een zorgtoeslag wordt steeds voorafgegaan door een evaluatie van de ondersteuningsnood van je kind, door een arts van Opgroeien. We leggen hier uit hoe zo’n onderzoek verloopt.

  Aanvraag zorgtoeslag

  1. Je dient een aanvraag zorgtoeslag in bij je uitbetaler Groeipakket. Alle info over de zorgtoeslag en hoe je die kan aanvragen vind je op www.zorgtoeslagen.be.
  2. Activeer meteen ook je eBox als die nog niet in gebruik is (niet verplicht). Via je eBox ontvang je dan alle communicatie online. Dat verloopt veiliger en sneller. 
  3. Wanneer je eBox geactiveerd is, ontvang je de uitnodiging van Opgroeien om je aan te melden op het portaal Mijn Kind en Gezin digitaal. Heb je je eBox nog niet geactiveerd? Dan ontvang je de uitnodiging per brief.

  Inlichtingenformulieren indienen

  Psychosociaal inlichtingenformulier

  • Via het portaal Mijn Kind en Gezin vul je zelf de psychosociale gegevens elektronisch in. Gebruik daarvoor de knop 'Vul inlichtingenformulier in'.
  • Laat je zo nodig helpen door iemand die jou en je gezin goed kent, en die je vertrouwt.
  • Volg zo nodig deze handleiding.

  Medisch inlichtingenformulier

  Maak onmiddellijk een afspraak bij de huisarts van je kind (de arts die het elektronisch medisch dossier van je kind beheert) of bij de behandelend arts om het medisch inlichtingenformulier samen in te vullen.

  • De arts vindt dit formulier op eHealth onder 'Evaluatie ondersteuningsnood Opgroeien (zorgtoeslag) - Medisch inlichtingenformulier'. We ontvangen de informatie van de arts daarna rechtstreeks vanuit eHealth. Zo nodig kan de arts deze handleiding volgen.
  • Heeft de behandelend arts geen toegang tot eHealth? De arts kan het medisch inlichtingenformulier downloaden, invullen en je terugbezorgen. Laad het ingevulde formulier daarna op via het portaal mijn.kindengezin.be onder 'medisch inlichtingenformulier'.

  Bezorg ons beide formulieren binnen 4 maanden na de aanvraagdatum. Is dit je eerste aanvraag en heb je meer tijd nodig om de gevraagde informatie te verzamelen? Contacteer ons via het nummer 02 533 13 41. Je kan maximaal 4 maanden uitstel vragen.

  Wist je dat?

  Elke aanvraag dient minimaal een psychosociaal én een medisch inlichtingenformulier te bevatten om een ondersteuningsnood te kunnen evalueren.

  Specifieke vragenlijsten

  Deze vragenlijsten zijn gericht aan specifieke zorgverleners, zoals je therapeut (kinesitherapie, logopedie, psychotherapie), school/CLB of medisch specialist. In het portaal zal een pop-up verschijnen wanneer je zo’n vragenlijst moet toevoegen. Vraag dan aan die zorgverlener(s) om hun aanvullende informatie via een van de onderstaande vragenlijsten in te vullen. Voeg de documenten daarna toe aan je aanvraagdossier via de knop 'Vragenlijsten opladen'.

  Volg zo nodig deze handleiding om de vragenlijsten op te laden.

  Wist je dat?

  De vragenlijst voor bijkomende medische gegevens is bedoeld voor de medisch specialist, ter aanvulling van het medisch inlichtingenformulier. De arts of medisch specialist vult ze bij voorkeur rechtstreeks in via eHealth (Handleiding).

  Evaluatie op basis van documenten

  Opgroeien evalueert de ondersteuningsnood van je kind op basis van de informatie die je via het digitaal portaal bezorgde. Daarom is het belangrijk om je aanvraagdossier voldoende te documenteren:

  • Voor je een aanvraag zorgtoeslag indient, moet er niet alleen een diagnose gesteld zijn door een behandelend arts of specialist,
  • het is nog belangrijker om de impact van de beperking of handicap op het dagelijkse leven van je kind en je gezin duidelijk te maken via informatie vanuit de school, het CLB, de therapie, thuisbegeleiding …
  • houd je aanvraagdossier up-to-date: zolang je aanvraag niet 'in behandeling' is, kan je recente vragenlijsten opladen

  Een beslissing kan tot vijf jaar terug in de tijd gaan.

  Clusterprocedure

  De meest voorkomende aandoeningen bij kinderen met een ondersteuningsnood kennen een vrij voorspelbaar verloop op langere termijn. Ze kunnen gegroepeerd of ‘geclusterd’ worden tot vijf doelgroepen.

  Per doelgroep heeft een multidisciplinair expertenteam het puntenaantal vastgelegd dat overeenstemt met de beperking in functioneren en met de specifieke ondersteuningsnood van die kinderen. Behoort je kind tot de doelgroep en zijn er voldoende indicatoren aanwezig, dan wordt je aanvraag verwerkt volgens de clusterprocedure. Je ontvangt het resultaat van de evaluatie onmiddellijk in je eBox of per brief.

  De vijf doelgroepen voor de clusterprocedure zijn:

  1. Kinderen met ADHD en/of ASS met een normale tot zwakke begaafdheid
  2. Kinderen met een mentale retardatie
  3. Kinderen met een mentale retardatie én ADHD en/of ASS
  4. Kinderen met diabetes
  5. Kinderen met visusstoornissen of gehoorstoornissen
  Opgelet

  Bij de evaluatie wordt niet enkel naar de diagnose gekeken maar vooral naar de extra zorg en ondersteuning die je kind nodig heeft in vergelijking met leeftijdsgenoten.

  Standaardprocedure

  Als je kind niet in aanmerking komt voor de clusterprocedure en er de nodige informatie in je evaluatiedossier (medisch en psychosociaal inlichtingenformulier, specifieke vragenlijsten) beschikbaar is, dan duidt Opgroeien een evaluerend arts aan. Het functioneren en de ondersteuningsnood van je kind worden dan geëvalueerd volgens de standaardprocedure.

  Videoconsult

  De evaluaties binnen Opgroeien gebeuren systematisch op basis van documenten in je aanvraagdossier. Wanneer je toch samen met je kind wordt uitgenodigd voor een consult, gebeurt dat meestal onder de vorm van beeldbellen (videoconsult). Uitzonderlijk kan het ook ter plaatse in de artsenpraktijk. Tijdens het consult kan je de arts uitleggen wat de specifieke ondersteuningsnoden van je kind zijn. De arts kan jou vragen de informatie uit het aanvraagdossier te verduidelijken. De arts kan ook aan je kind vragen om bepaalde handelingen uit te voeren. Je kind wordt niet medisch onderzocht.

  Tip

  Je kan je voor dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of tolk.

  Medisch-sociale schaal

  Welke ondersteuning heeft je kind nodig? Wat zijn de gevolgen daarvan voor het dagelijkse leven van je kind en van je gezin? Om dat te beoordelen, gebruikt de evaluerend arts een erkend instrument: de medisch-sociale schaal.

  • Enkel wat in die schaal staat, telt mee voor het bepalen van de specifieke ondersteuningsnood van je kind. 
  • De inlichtingenformulieren in het digitaal portaal zijn precies gericht op die informatie die de arts nodig heeft. De evaluatie gebeurt daardoor ook voor elk kind op dezelfde manier.

  Status van je aanvraag opvolgen

  Via het platform Mijn Kind en Gezin kan je de status van je aanvraag opvolgen:

  1. Aangevraagd: We hebben de aanvraag om de ondersteuningsnood van je kind te evalueren, goed ontvangen. Vul nu het psychosociaal inlichtingenformulier in. Vraag ook de GMD-houdend arts (meestal huisarts) van je kind om het medisch inlichtingenformulier in te vullen en in te dienen. Een evaluatie kan pas opstarten wanneer er minimaal een psychosociaal én een medisch inlichtingenformulier ter beschikking is. Als je het medisch inlichtingenformulier oplaadt via het portaal (en niet via eHealth), dan zal de status ‘medisch inlichtingenformulier’ pas bijgewerkt worden nadat het formulier is verwerkt door Opgroeien.
  2. Aanvraag onvolledig: We hebben specifieke vragenlijsten nodig om je aanvraag te kunnen vervolledigen. Laat ze invullen en ondertekenen door de zorgverleners en laad ze daarna op via 'vragenlijsten opladen'.
  3. Aanvraag volledigWe hebben alle ontvangen informatie nagekeken. Ofwel bezorgen we je aanvraag nu aan de evaluerend arts, ofwel vragen we nog bijkomende info op. Zolang je aanvraag niet 'in behandeling' is, kan je bijkomende vragenlijsten opladen.
  4. In behandeling: Je ontving een bericht dat de arts je aanvraag zal evalueren op basis van de ontvangen documenten. Mogelijk ontving je een uitnodiging voor een (video)consult bij een van onze evaluerend artsen.

  Wanneer de evaluatie is afgerond ontvang je een attest met het resultaat (uitgedrukt in punten).

  Zodra je aanvraag is afgewerkt zal je geen toegang meer hebben tot het portaal. Je ontvangt steeds een bericht of brief met meer informatie.

  Resultaat van de evaluatie

  Zodra de evaluerend arts het onderzoek heeft afgerond, brengt Opgroeien je op de hoogte van het resultaat:

  Je ontvangt in je eBox:

  • een attest met de puntenscore
  • informatie over bijkomende voordelen (als je ervoor in aanmerking komt).

  Op basis van het aantal punten zal je uitbetaler Groeipakket:

  Wat is de rol van Opgroeien?

  Opgroeien evalueert de ondersteuningsnood van kinderen die in aanmerking kunnen komen voor een zorgtoeslag:

  • Opgroeien verwerkt je digitale aanvraag,
  • duidt een evaluerend arts aan,
  • volgt de procedure op tot de evaluerend arts punten heeft toegekend,
  • wisselt het attest met puntenscore uit met je uitbetaler Groeipakket en de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid).

  Je uitbetaler Groeipakket beslist over de zorgtoeslag:

  • Je uitbetaler onderzoekt of je kind recht heeft op een zorgtoeslag,
  • bepaalt hoeveel de zorgtoeslag bedraagt,
  • en voor welke periode je deze extra tegemoetkoming bovenop de gezinsbijslag ontvangt. 

  Vragen?

  Heb je vragen of wil je hulp bij het indienen van je aanvraag?

  Zodra er voor je kind een aanvraag is opgestart, kan je terecht bij Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie

   Bekijk ook binnen specifieke ondersteuningsbehoefte