Evaluatie ondersteuningsnood

Ga snel naar

  Link naar video: Maak kennis met de Zorgtoeslag
  Maak kennis met de Zorgtoeslag

  Soms hebben kinderen als gevolg van een beperking of handicap meer ondersteuning nodig dan hun leeftijdsgenoten om zich te kunnen ontwikkelen. Ze hebben bv. specifieke medische opvolging, extra therapie, thuisbegeleiding … nodig. Dat betekent ook bijkomende kosten en organisatie voor ouders om hun kind de nodige kansen te geven.

  Voor die gezinnen voorziet het Groeipakket in een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, een extra tegemoetkoming bovenop het maandelijkse basisbedrag. Het toekennen van een zorgtoeslag wordt steeds voorafgegaan door een evaluatie van de ondersteuningsnood van je kind, door een arts van Opgroeien. We leggen hier uit hoe zo’n onderzoek verloopt.

  Aanvraag zorgtoeslag

  1. Je dient een aanvraag zorgtoeslag in bij je uitbetaler Groeipakket. Alle info over hoe je de zorgtoeslag  kan aanvragen vind je op de website www.groeipakket.be
  2. Activeer meteen ook je eBox als die nog niet in gebruik is (niet verplicht). Via je eBox ontvang je dan alle communicatie online. Dat verloopt veiliger en sneller. 
  3. Wanneer je eBox geactiveerd is, ontvang je de uitnodiging van Opgroeien om je aan te melden op het portaal Mijn Kind en Gezin digitaal. Heb je je eBox nog niet geactiveerd? Dan ontvang je de uitnodiging per brief.

  Inlichtingenformulieren indienen

  Psychosociaal inlichtingenformulier

  • Via het portaal Mijn Kind en Gezin vul je zelf de psychosociale gegevens elektronisch in. Gebruik daarvoor de knop 'Formulier invullen'.
  • Heb je het inlichtingenformulier ingevuld? 
   • Dan ontvang je een brief als we bijkomend ook nog specifieke vragenlijsten nodig hebben
   • Je vindt dat overzicht ook op het portaal bij ‘Overzicht raadplegen’.
  • Volg zo nodig de handleiding of bekijk het filmpje.

  Medisch inlichtingenformulier

  Maak onmiddellijk een afspraak bij de huisarts van je kind (de arts die het elektronisch medisch dossier van je kind beheert) of bij de behandelend arts om het medisch inlichtingenformulier samen in te vullen.

  • De arts vindt dit formulier op eHealth onder 'Evaluatie ondersteuningsnood Opgroeien (zorgtoeslag) - Medisch inlichtingenformulier'. We ontvangen de informatie van de arts daarna rechtstreeks vanuit eHealth. Zo nodig kan de arts deze handleiding volgen.
  • Heeft de behandelend arts geen toegang tot eHealth? De arts kan het medisch inlichtingenformulier downloaden, invullen en je terugbezorgen. Laad het ingevulde formulier daarna op via het portaal mijn.kindengezin.be onder 'medisch inlichtingenformulier'.

  Bezorg ons beide formulieren binnen 4 maanden na de aanvraagdatum. Is dit je eerste aanvraag en heb je meer tijd nodig om de gevraagde informatie te verzamelen? Contacteer ons via het nummer 02 533 13 41. Je kan maximaal 4 maanden uitstel vragen.

  Wist je dat?

  Elke aanvraag dient minimaal een psychosociaal én een medisch inlichtingenformulier te bevatten om een ondersteuningsnood te kunnen evalueren.

  Specifieke vragenlijsten

  Deze vragenlijsten zijn gericht aan specifieke zorgverleners, zoals je kinesist, logopedist, psychotherapeut, school/CLB of een medisch specialist. Vraag aan die zorgverlener(s) om hun aanvullende informatie via een van de onderstaande vragenlijsten in te vullen. Krijgt je kind verschillende therapieën in hetzelfde centrum, dan volstaat het om één vragenlijst (multidisciplinaire setting) te laten invullen.

  Voeg de documenten daarna toe aan je aanvraagdossier via de knop 'Laad hier je ingevulde documenten op'. Volg daar de drie stappen.

  Volg zo nodig de handleiding of bekijk het filmpje.

  Wist je dat?

  De vragenlijst voor bijkomende medische gegevens is bedoeld voor de medisch specialist, ter aanvulling van het medisch inlichtingenformulier. De arts of medisch specialist vult ze bij voorkeur rechtstreeks in via eHealth (Handleiding).

  Je aanvraag indienen

  Druk op de knop ‘Aanvraag indienen als alle informatie opgeladen is.

  • Zo geef je Opgroeien het signaal dat de evaluatie kan starten.
  • Vanaf nu is het niet meer mogelijk nog documenten op te laden.

  Evaluatie op basis van documenten

  Opgroeien evalueert de ondersteuningsnood van je kind op basis van de informatie die je via het digitaal portaal bezorgde. Daarom is het belangrijk om je aanvraagdossier voldoende te documenteren:

  • Voor je een aanvraag zorgtoeslag indient, moet er niet alleen een diagnose gesteld zijn door een behandelend arts of specialist,
  • het is nog belangrijker om de impact van de beperking of handicap op het dagelijkse leven van je kind en je gezin duidelijk te maken via informatie vanuit de school, het CLB, de therapie, thuisbegeleiding …

  Evaluatiemodel vanaf 1 mei 2024

  Elk gezin heeft recht op een kwaliteitsvolle evaluatie volgens het 4-ogenprincipe: minstens twee verschillende professionals onderzoeken je aanvraag. De eindbeslissing ligt bij de evaluerend arts. Duidelijke, wetenschappelijk onderbouwde leidraden zorgen voor een uniforme puntentoekenning gebaseerd op de medisch-sociale schaal.

  In dit model verfijnt Opgroeien de sterke punten uit vorige methodieken, waaronder de clusterprocedure:

  • Verfijning van criteria voor verschillende aandoeningen en voor de toekenningsperiode
  • Meer op maat van het kind en het gezin

  Een beslissing kan tot vijf jaar terug in de tijd gaan.

  Opgelet

  Bij de evaluatie wordt niet enkel naar de diagnose gekeken maar vooral naar de extra zorg en ondersteuning die je kind nodig heeft in vergelijking met leeftijdsgenoten.

  Videogesprek

  De evaluaties binnen Opgroeien gebeuren systematisch op basis van documenten in je aanvraagdossier. Wanneer je toch samen met je kind wordt uitgenodigd voor een gesprek met de arts, gebeurt dat onder de vorm van beeldbellen via Praatbox.

  Een videogesprek biedt de mogelijkheid om de informatie uit het aanvraagdossier te verduidelijken. De arts kan ook vragen stellen aan je kind. Je kind wordt niet medisch onderzocht.

  Een evaluatie mét videogesprek heeft een langere doorlooptijd.

  Tip
  • Je kan je voor dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of tolk.
  • Vraag zo nodig een aanwezigheidsattest voor je werkgever en/of de school van je kind.

  Medisch-sociale schaal

  Welke ondersteuning heeft je kind nodig? Wat zijn de gevolgen daarvan voor het dagelijkse leven van je kind en van je gezin? Om dat te beoordelen, gebruikt de evaluerend arts een erkend instrument: de medisch-sociale schaal.

  • Enkel wat in die schaal staat, telt mee voor het bepalen van de specifieke ondersteuningsnood van je kind. 
  • De inlichtingenformulieren in het digitaal portaal zijn precies gericht op die informatie die de arts nodig heeft. De evaluatie gebeurt daardoor ook voor elk kind op dezelfde manier.

  Status van je aanvraag opvolgen

  Via het portaal Mijn Kind en Gezin kan je de status van je aanvraag opvolgen:

  1. Aangevraagd: We hebben je aanvraag zorgtoeslag voor je kind ontvangen. 
   Vul het psychosociaal inlichtingenformulier in via 'Formulier invullen’. In het overzicht zie je dan welke bijkomende informatie aanbevolen is. 
   Vraag ook de GMD-houdend arts (meestal huisarts) van je kind om het medisch inlichtingenformulier in te vullen via e-Health. Als je het medisch inlichtingenformulier oplaadt via het portaal (en niet via eHealth), dan zal de status ‘medisch inlichtingenformulier’ pas bijgewerkt worden nadat het formulier is verwerkt door Opgroeien. 
   Je kan de aanvraag indienen als alle informatie bezorgd is. 
  2. Aanvraag ingediend: Opgroeien start de evaluatie. Je kan geen documenten meer toevoegen aan de aanvraag. 
  3. In behandeling: De evaluerend arts beoordeelt de ondersteuningsnood van je kind op basis van de documenten die Opgroeien ontvangen heeft. Ging je hiermee niet akkoord dan ontvang je een uitnodiging voor een (video)gesprek.

  Wanneer de evaluatie is afgerond ontvang je binnen de 2 maanden na het indienen van je aanvraag een attest met het resultaat (uitgedrukt in punten). 

  Zodra je aanvraag is afgewerkt zal je geen toegang meer hebben tot het portaal. Je ontvangt altijd een bericht of brief met meer informatie.

  Resultaat van de evaluatie

  Zodra de evaluerend arts het onderzoek heeft afgerond, brengt Opgroeien je op de hoogte van het resultaat:

  Je ontvangt in je eBox (of per post):

  • een attest met de evaluatiescore en de periode waarvoor die toegekend wordt
  • informatie over bijkomende rechten (als je ervoor in aanmerking komt).

  Op basis van het aantal punten zal je uitbetaler Groeipakket:

  Herziening zorgtoeslag

  Het resultaat van een evaluatie geldt tot de leeftijd van 3, 6,12 of 18 jaar, tenzij de evaluerend arts voor jouw kind een ander tijdstip aangeeft. Sommige aandoeningen kennen een voorspelbaar verloop. Dan kan er een beslissing volgen tot de leeftijd van 21 jaar. 

  Herziening

  De ondersteuningsbehoefte van je kind wordt systematisch herzien wanneer de erkenningstermijn ten einde loopt. Zes maanden voor het beëindigen van de toegekende termijn ontvang je van Opgroeien een uitnodiging om nieuwe formulieren in te vullen. Je hoeft dus zelf geen initiatief te nemen. De procedure wordt automatisch opnieuw opgestart. 

  Evaluerend artsen kiezen meestal voor een herziening op vaste spilleeftijden: 3, 6, 12 of 18 jaar

  Wanneer de evaluerend arts een belangrijke verandering verwacht in de ondersteuningsnood van je kind vóór de volgende spilleeftijd, kan hij kiezen voor een kortere erkenningsperiode. Bijvoorbeeld wanneer je kind op het moment van de evaluatie intensief therapie volgt, gehospitaliseerd is, een diagnose heeft met moeilijk voorspelbaar verloop...

  Herziening eerder aanvragen?

  Je kan als ouder ook zelf een herziening aanvragen wanneer er nieuwe ondersteuningsnoden opduiken, zoals bij achteruitgang van de gezondheidstoestand van je kind, bij het optreden van een nieuwe pathologie of bij intensievere (therapeutische) ondersteuning. Richt je vraag opnieuw aan je uitbetaler Groeipakket

  Zodra Opgroeien hiervan op de hoogte is, vragen zij informatie op over:

  • de evolutie van de gekende ziekte of aandoening, 
  • de diagnose van de nieuwe aandoening, 
  • de uitbreiding van de ondersteuning.

  Wat is de rol van Opgroeien?

  Opgroeien evalueert de ondersteuningsnood van kinderen die in aanmerking kunnen komen voor een zorgtoeslag:

  • Opgroeien verwerkt je digitale aanvraag,
  • duidt een evaluerend arts aan,
  • volgt de procedure op tot de evaluerend arts punten heeft toegekend,
  • wisselt het attest met evaluatiescore uit met je uitbetaler Groeipakket en de KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid),
  • blijft beschikbaar voor meer duiding over het resultaat van de evaluatie.

  Je uitbetaler Groeipakket beslist over de zorgtoeslag:

  • Je uitbetaler onderzoekt of je kind recht heeft op een zorgtoeslag,
  • bepaalt hoeveel de zorgtoeslag bedraagt,
  • en voor welke periode je deze extra tegemoetkoming bovenop de gezinsbijslag ontvangt. 

  Vragen?

  Heb je vragen of wil je hulp bij het indienen van je aanvraag?

  Zodra er voor je kind een aanvraag is opgestart, kan je terecht bij Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie

  Webinar