Bewaartermijnen van gegevens

Hoe lang bewaar je gegevens in je kinderopvang?

Ga snel naar

  Tien jaar bijhouden

  • Klachten
  • Crisissituaties

  Vijf jaar bijhouden

  Het kind en zijn gezin

  • Medische gegevens van het kind
  • Identificatiegegevens
  • Gegevens over de vraag naar kinderopvang
  • Gegevens over het gebruik van de kinderopvanglocatie door gezinnen
  • Financiële gegevens en gegevens over de gezinssituatie
  • Gegevens over de maatschappelijke kwetsbaarheid

  Organisatoren, verantwoordelijken, kinderbegeleiders en andere medewerkers 

  • Attest medische geschiktheid en uittreksel uit het strafregister
  • Identificatiegegevens, opleidingsgegevens en draagkrachtgegevens

  Elke meerderjarige persoon die in de kinderopvanglocatie direct contact heeft met de opgevangen kinderen

  • Attest medische geschiktheid en uittreksel uit het strafregister