Subsidies en financieel

Ga snel naar

  Overzicht van de subsidies en bedragen

  Brochures en document

  • Lees de documenten online
  • Download de pdf

  Subsidies en bezetting berekenen

  Een aantal parameters bepalen hoeveel subsidies je krijgt.

  • Hoe berekent Opgroeien je subsidies en je bezetting?
  • Je kan ook zelf je subsidies inschatten.
  • Je kan ook je saldo berekenen.
  Subsidiegroepen

  Subsidies voor kinderopvang worden toegekend aan een subsidiegroep.

  • Voor groepsopvang wordt de subsidie toegekend aan een subsidiegroep op niveau van de gemeente.
  • Voor gezinsopvang en groepsopvang samenwerkende onthaalouders is dit op niveau van de zorgregio.

  In deze lijst kan je zien tot welke zorgregio een gemeente behoort.

   

  Subsidie inkomenstarief en IKT-mix

  De subsidie voor inkomenstarief is de subsidie voor kinderopvang waar de gezinnen een prijs betalen op basis van het inkomen en de gezinssamenstelling. Ook IKT-mix is soms mogelijk: een combinatie van inkomenstarief en vrije prijs.

  • Wat zijn de voorwaarden voor de subsidie inkomenstarief?
  • Hoe krijgen ouders hun attest inkomenstarief?
  • Is IKT-mix iets voor mijn opvang?

  Subsidie voor kwaliteitsondersteuning

  Onthaalouders en kinderbegeleiders krijgen kwaliteitsondersteuning op de werkvloer. Organisatoren, de pools gezinsopvang en Mentes krijgen hiervoor subsidies van Opgroeien.

  Subsidie kwaliteitsondersteuning bestendigd

  Kinderbegeleiders bieden kinderen rijke ontwikkelingskansen en bouwen een vertrouwensrelatie met de ouders op. Dat zij een belangrijke pedagogische functie hebben, bevestigt ook de Vlaamse Regering. Op 13 maart 2022 besloot zij daarom om vanaf 2022 de subsidie voor kwaliteitsondersteuning op vaste basis te voorzien.

  Subsidie voor tijdelijke vervangcapaciteit

  Wat ouders betalen

  Voor het bepalen van jouw prijs heb je 2 mogelijkheden. Ofwel pas je het systeem van inkomenstarief toe, ofwel bepaal je zelf een vrije prijs

  Inkomenstarief

  In inkomenstarief betalen ouders op basis van hun inkomen en hun gezinssamenstelling. Om opvang met inkomenstarief te kunnen gebruiken, hebben ze attest inkomenstarief nodig. Je vindt er meer over op deze webpagina, onder subsidies inkomenstarief en IKT-mix.

  Vrije prijs

  Jij bepaalt de prijs helemaal zelf. Dit is geen makkelijke opdracht, maar wel belangrijk. Als je geen subsidies krijgt, zijn de bedragen die de ouders betalen je belangrijkste inkomsten. Deze zaken bepalen mee de prijs.

  • Hou rekening met de kosten die gedekt moeten worden.
  • Jouw doelgroep. Is je prijs afgestemd op je doelgroep? Kunnen de ouders die je aantrekt jouw prijs betalen?
  • De prijzen van de andere opvanglocaties in jouw buurt. Als ouders een prijs verkiezen op basis van hun inkomen en jij een vaste, hogere prijs vraagt, zullen veel ouders voor de andere opvang kiezen.
  • De manier waarop je factureert. Vraag je een dag- of maandprijs? Laat je de ouders vooraf betalen of niet? Regel je de betaling via domiciliëring of op een andere manier?

  Alle informatie over de prijs en de betaling moet je opnemen in het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst.

  Onkostenvergoeding voor aangesloten onthaalouders

  De aangesloten onthaalouder (met een sui generis statuut) krijgt een belastingsvrije onkostenvergoeding voor de opvang van de kinderen.

  Bedragen

  • Je vindt het huidige bedrag in deze Excel, tabblad gezinsopvang.
  • Je krijgt 60% van dit bedrag voor opvang die minder dan 5 uur duurt.
  • Je krijgt 160% voor elf uur opvang of meer en voor nachtopvang.

  Betaling

  De organisator van de aangesloten onthaalouder (de dienst voor onthaalouders) betaalt de onkostenvergoeding aan de kinderbegeleider en krijgt hiervoor subsidies van Opgroeien.

  Andere vergoedingen

  Voor opvang op flexibele openingstijden (vroeg, laat, weekend) of voor de opvang van een kind met een specifieke zorgbehoefte zijn er ook vergoedingen mogelijk. Meer info bij je organisator.

  Andere subsidies en leningen

  Sabam, billijke vergoeding en Unisono

  Wist je dat?

  De betaling voor het afspelen van muziek buiten de privésfeer gebeurt via Unisono, een platform van Sabam, PlayRight en SIMIM.

  Bij het gebruik van muziek moet men auteursrechten en een billijke vergoeding betalen.

  Kinderopvang is hiervan vrijgesteld:

  • in ruimtes die alleen toegankelijk zijn voor het personeel (vb. refter, bureau) in een opvang waar maximaal 8 voltijdse personen tewerkgesteld zijn.
  • voor de pedagogische activiteiten in publieke ruimtes. Vertegenwoordigers van de sector kinderopvang zijn in overleg met Unisono om hierover meer duidelijkheid te krijgen. Voor vragen hierover kan je terecht bij je koepel.

  Belastingen

  Boekhouding

  Of je een boekhouding moet bijhouden en welke, hangt af van de grootte en de aard van je opvang.

  Commissaris-revisor nog niet verplicht voor boekjaar 2022

  Ben je volgens het wetboek van vennootschappen en verenigingen verplicht om een commissaris-revisor aan te stellen? Je bent voor het boekjaar 2022 nog niet verplicht om de revisor te laten attesteren dat je de subsidies van Opgroeien gebruikt waarvoor ze toegekend zijn. Op vraag van bedrijfsrevisoren worden eerst nog enkele zaken verduidelijkt.

  Twijfels of vragen?

  Je kan je laten adviseren door experten en ondersteuners (bijvoorbeeld: erkende boekhouders en fiscalisten, koepelorganisaties, beroepsverenigingen, vormingsorganisaties…).

  Sociaal secretariaat

  Om de juiste lonen voor je medewerkers te kunnen berekenen, is het van belang dat je sociaal secretariaat weet op welke subsidietrap(pen) je je bevindt.

  In het overzicht hieronder is per organisator het aantal subsidiegroepen weergegeven met de subsidietrap en de vergunde locaties die binnen die subsidiegroep vallen.

  De subsidietrap geeft het hoogste subsidietarief van de subsidiegroep weer. Subsidies worden dus toegekend op niveau subsidiegroep en niet aan de locaties. 

  De organisator bepaalt zelf in welke locaties zij of hij de subsidies inzet, rekening houdend met de subsidievoorwaarden waaraan de locatie voldoet. 

  Er zijn verschillende subsidietrappen:

  • Enkel T1: ontvangt basissubsidie
  • Enkel T2: ontvangt subsidie voor inkomenstarief en basissubsidie. Vanaf 1 januari 2023 geldt het hoogste tarief, 'T2A'.
  • T3: plussubsidie: subsidie voor kinderopvang die kwetsbare gezinnen ondersteunt. Wordt toegekend in combinatie met T2 subsidies en basissubsidie.

  Het kenmerk IKT/niet IKT op locatieniveau duidt aan of de locatie al dan niet voldoet aan de voorwaarden voor inkomenstarief en of er bij het bepalen van de prijs rekening gehouden wordt met het inkomen van de ouders.