Peuterpubertijd

Opvoedingswinkel

Een opvoedingswinkel biedt laagdrempelige opvoedingsondersteuning aan zwangere vrouwen en aan gezinnen met kinderen tot 24 jaar. Al wie opvoedt kan er terecht met zijn opvoedingsvragen, zowel individueel als via een groepsaanbod. Een opvoedingswinkel wil opvoedingsverrijking en lichte hulp bij opvoedingsproblemen bieden.

Ga snel naar

  Wie kan er terecht?

  Opvoedingsverantwoordelijken, al dan niet vergezeld van hun kinderen

  Wat zijn de doelstellingen?

  • De ontwikkelingskansen van kinderen versterken
  • De vaardigheden en de draagkracht van de opvoedingsverantwoordelijken versterken
  • De spanningen, moeilijkheden en draaglast van de opvoedingsverantwoordelijken zo veel mogelijk verminderen
  • Het sociale netwerk van gezinnen versterken
  • Bijdragen tot de ontwikkeling van structurele oplossingen op het vlak van armoedebestrijding en die ontwikkeling positief beïnvloeden

  Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?

  Je moet voldoen aan:

  • algemene erkenningsvoorwaarden die voor alle aanbodsvormen gelden
   Aan sommige algemene erkenningsvoorwaarden moet je bij de aanvraag voldoen en aan andere na maximaal een jaar.
  • specifieke voorwaarden voor de individuele aanbodsvorm
  • bijkomende kwaliteitsvoorwaarden.

  Algemene erkenningsvoorwaarden

  Specifieke erkenningsvoorwaarden

  Je verbindt je ertoe om maximaal een jaar na de toekenning van de erkenning aan alle voorwaarden te voldoen van de aanbodsvorm.

  Wat zijn de opdrachten?

  Voor de gezinnen

  Je voert minstens één van deze opdrachten uit: 

  • voorzien in basisondersteuning om de opvoeding te verrijken
  • ondersteuning bieden bij opvoedingsvragen 
  • ondersteuning bieden bij opvoedingsproblemen 
  • opvoedingsonzekerheden of opvoedingsproblemen vroegtijdig detecteren en gericht doorverwijzen indien nodig
  • ondersteuning bieden in het gebruik maken van andere vormen van ondersteuning. 
  Voor de professionelen

  Je voert minstens één van deze opdrachten uit:  

  • sensibiliseren over het belang van opvoedingsondersteuning 
  • uitwisselen van expertise met andere actoren in een Huis van het Kind.

  Hoe realiseer je deze opdrachten?

  Je voert de doelstellingen minstens uit op deze 3 manieren.

  Onthaal

  In de organisatie van het onthaal krijgen de volgende activiteiten gezamenlijk vorm:

  • basisinformatie ter beschikking stellen
  • algemene opvoedingsvragen beantwoorden over het opvoeden van kinderen in diverse levensfasen 
  • beschikbare voorlichtings-, opleidings-, vormings- of trainingsactiviteiten over opvoeding binnen het bereik van de opvoedingsverantwoordelijken brengen. Deze activiteiten kunnen ook afzonderlijk en buiten de onthaalmomenten georganiseerd worden.  

  Het onthaal vindt plaats op één of meerdere fysieke locaties die: 

  • goed bereikbaar, herkenbaar en uitnodigend zijn
  • gezinsvriendelijke openingstijden hanteren, voldoende gespreid in tijd, frequentie en toegankelijk zonder afspraak.
  Individuele ondersteuning 

  De individuele ondersteuning bestaat minstens uit een pedagogische adviesfunctie bij specifieke opvoedingsvragen, waarbij gebruikgemaakt wordt van een onderbouwde methodiek.  

  De individuele ondersteuning wordt voldoende frequent en voldoende gespreid in de tijd aangeboden. 

  Groepsgerichte activiteiten 

  Bij de groepsgerichte activiteiten wordt er maximaal ingespeeld op de kracht van het samenbrengen van opvoedingsverantwoordelijken, met de nadruk op het creëren van sociale netwerken en het bespreekbaar maken van het opvoeden van kinderen bij brede groepen van opvoedingsverantwoordelijken.

  De groepsgerichte activiteiten worden zo veel mogelijk voldoende gespreid in de tijd en voldoende frequent aangeboden.

  Bijkomende kwaliteitsvoorwaarden

  • Je bewaakt het vrijwillige karakter en de mogelijkheid tot anonimiteit voor de gezinnen.
  • Je streeft naar maximale toegankelijkheid en laagdrempeligheid via: 
   strategieën om (aanstaande) kwetsbare gezinnen maximaal te bereiken en de drempels van de dienstverlening te verlagen. Het is doel is toegankelijk zijn deze gezinnen en hen laten participeren
   het opnemen van een signaalfunctie omtrent structurele problemen die de gezinnen ondervinden. 

  Wat is het werkingsgebied?

  Gemeentelijk of intergemeentelijk

  De opvoedingswinkel in Brussel heeft het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest als werkingsgebied.

  Ik wil een erkenning aanvragen

  Welke subsidies kan ik krijgen?

  Let op! Nieuwe subsidies zijn pas mogelijk na een oproep van Opgroeien.

  Ik zoek de Excels voor begroting en personeel

  Regelgeving

  Procedures en formulieren