KOALA

Basisvoorzieningen werken samen binnen een Huis van het Kind aan een geïntegreerd, laagdrempelig aanbod van ontmoeting, themagerichte groepsactiviteiten, taalstimulering en kinderopvang. Structureel kwetsbare gezinnen krijgen zo kansen om maatschappelijk te participeren.

KOALA (Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding) is een unieke publiek-private samenwerking tussen de Vlaamse Overheid en het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes (beheerd door de Koning Boudewijnstichting). KOALA ging van start in 2018 en duurt 10 jaar.

KOALA bestaat 5 jaar. Daarom zetten we hen graag in de kijker met een sterke documentaire over KOALA Heusden-Zolder.

Link naar video: Maak kennis met KOALA - Ontmoeting en kinderopvang creëren samen kansen
Maak kennis met KOALA - Ontmoeting en kinderopvang creëren samen kansen

Ga snel naar

  Wie kan er terecht?

  Maatschappelijk kwetsbare gezinnen die zwanger zijn of kinderen tot 3 jaar hebben.

  Deze gezinnen bevinden zich structureel in een kwetsbare situatie. Hierdoor kunnen zij hun grondrechten moeilijk realiseren. Zij worden uitgesloten om aan de samenleving te participeren.

  Wat zijn de doelstellingen?

  De organisatoren van Kind- en Ouderactiviteiten en  kinderopvang zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen.

  Algemeen

  • Bijdragen aan armoedebestrijding
  • Mensenrechten en kinderrechten mee realiseren

  Ouders

  • Ouders versterken
  • Ouders ondersteunen in de zorg en opvoeding
  • Sociale cohesie versterken
  • Warme transities realiseren voor ouders tussen thuis, kinderopvang, school en buurt.
  • Zorgen voor pedagogische en professionele continuïteit tussen de verschillende actoren die met gezinnen met jonge kinderen werken.
  • Actief en ondersteunend leiden naar lokaal aanbod in diverse levensdomeinen: scholen, basiseducatie, inburgering, opleiding en werk, gezondheidszorg, vrije tijd …
  • De kennis van het Nederlands van ouders versterken met een evenwicht tussen Nederlands en de thuistalen

  Kinderen

  • Een rijke en positieve omgeving met uiteenlopende ervaringen aanbieden
  • Welbevinden en betrokkenheid van kinderen verhogen
  • Ontwikkelingskansen van kinderen vergroten op diverse ervaringsgebieden:
   • Verkenning van de wereld
   • Communicatie en expressie, zoals taalvaardigheden
   • Sociale vaardigheden
   • Lichaam en beweging
  • Warme transities realiseren voor ouders tussen thuis, kinderopvang, school en buurt
  • Zorgen voor pedagogische en professionele continuïteit tussen de verschillende actoren die met gezinnen met jonge kinderen werken

   

  Partners en beleid

  • Toegankelijker maken van basisvoorzieningen
  • Actief op zoek gaan naar drempels en uitsluitingsmechanismen
  • Expertise delen met andere opvangvoorzieningen in het werkingsgebied
  • Signaleren van structurele drempels in voorzieningen en beleid

  Welke partners zijn er betrokken?

  Er is minstens:

  • één organisator van kind- en ouderactiviteiten
  • één of meerdere organisatoren van kinderopvang met de plussubsidie
  • een Huis van het Kind waarbinnen het samenwerkingsverband werkt.

  Daarnaast wordt er samen gewerkt met partners uit andere relevante domeinen zoals inburgering, armoedebestrijding, werk, onderwijs, ...

  Wat zijn de erkenningsvoorwaarden voor de partner die Kind- en Ouderactiviteiten aanbiedt?

  Je moet voldoen aan:

  • algemene erkenningsvoorwaarden die voor alle aanbodsvormen gelden
   - Aan sommige algemene erkenningsvoorwaarden moet je bij de aanvraag voldoen en aan andere na maximaal een jaar.
  • specifieke voorwaarden voor de individuele aanbodsvorm

  Algemene erkenningsvoorwaarden

  Specifieke erkenningsvoorwaarden

  Maximum een jaar na de toekenning van de erkenning moet je alle voorwaarden voldoen.

  Wat zijn de opdrachten?

   Voor de gezinnen
  • Gezinnen op een duurzame wijze bereiken
  • Laagdrempelige, integrale en ambulante ondersteuning bieden
  • Gezinnen ondersteunen om andere ondersteuningsbronnen te gebruiken
  Voor de professionelen
  • Sensibiliseren over drempels die maatschappelijke kwetsbaarheid in stand houden of verhogen
  • Signaleren van structurele knelpunten of tekorten die gezinnen beperken in hun ontplooiingsmogelijkheden en -kansen 
  • Expertise uitwisselen met andere actoren in een Huis van het Kind.  
  Als organisator
  • Je leidt vanuit je eigen aanbod actief toe naar andere ondersteunende activiteiten en aanbodsvormen.
  • Je geeft informatie over de ondersteunende maatregelen die aanwezig zijn in het Huis van het Kind of daarbuiten.
  • Je werkt samen met de kinderopvang met de plussubsidie die mee KOALA realiseert. De samenwerking is er voor de pedagogische en professionele continuïteit.
  • Je betrekt de gezinnen bij de ontwikkeling, de uitwerking, de uitvoering en de evaluatie van het globale aanbod.

  Hoe realiseer je deze opdrachten?

  Je voert je opdrachten uit door een geïntegreerd aanbod van:

  • ontmoeting
  • themagerichte groepsactiviteiten
  • taalstimulering (met oefenmogelijkheden Nederlands voor meertalige ouders)
  • kinderopvang

  Je zet twee medewerkers in die wekelijks voldoende beschikbaar en gelijktijdig inzetbaar zijn:

  • Een medewerker met agogische competenties. Hij of zij begeleidt het geïntegreerde aanbod voor de aanwezige ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken.
  • Een medewerker met pedagogische competenties kinderopvang. Hij of zij organiseert een aanbod voor de aanwezige kinderen. Via een rijke leefomgeving kunnen de kinderen ervaringen opdoen in de essentiële levensdomeinen: identiteitsontwikkeling, communicatie en expressie, lichaam en beweging, en exploratie van de wereld.

  Wat zijn de erkenningsvoorwaarden voor de partners kinderopvang met de plussubsidie?

  Omdat kinderopvang goed is voor kinderen en ouders, moeten ook kwetsbare gezinnen beroep kunnen doen op kinderopvang. Voor kwetsbare gezinnen is een aangepaste werking noodzakelijk, die hen actief naar de opvang toe leidt. Expertise en netwerking zijn cruciaal om dit te kunnen realiseren.

   Welke bijkomende kwaliteitsvoorwaarden zijn er voor KOALA?

   • Je organiseert het aanbod op een of meer locaties die goed bereikbaar, uitnodigend en herkenbaar zijn.
   • Je gebruikt gezinsvriendelijke openingstijden, met voldoende spreiding en frequentie.
   • Je waakt erover dat de gezinnen vrijwillig deelnemen.
   • Je neemt actief deel aan het begeleidingstraject van Opgroeien voor KOALA.

   Wat is het werkingsgebied?

   • Dit kan intragemeentelijk of gemeentelijk zijn, maar het moet binnen het werkingsgebied van het Huis van het Kind vallen.
   • In het werkingsgebied is de doelgroep voldoende aanwezig:
   1. Er worden jaarlijks gemiddeld minimaal dertig kinderen geboren in kansarmoede;
   2. De kansarmoede-index van Opgroeien bedraagt minstens 10%.
   Kansarmoede

   Het gemiddelde aantal kinderen in kansarmoede wordt berekend op basis van de kansarmoede-index van Opgroeien. We kijken naar het aantal kinderen dat twee jaar voor de aanvraag in kansarmoede werd geboren. In minstens één van die twee jaren moeten ten minste en gemiddeld 30 of 10% kinderen in kansarmoede geboren zijn.

   Ik wil een erkenning aanvragen

   Welke subsidies kan ik krijgen?

   Let op! Nieuwe subsidies zijn pas mogelijk na een oproep van Opgroeien.

   Ik zoek de Excels voor begroting en personeel

   Wie biedt dit aanbod momenteel aan en waar?

   In 2018 gingen de eerste 18 KOALA’s van start in Aalst, Antwerpen Hoboken, Beringen, Bilzen, Brussel Schaarbeek, Brussel Stad, Gent, Geraardsbergen, Hasselt, Heusden-Zolder, Ieper, Kortrijk, Leuven, Roeselare, Sint-Truiden, Tienen, Tongeren en Vilvoorde.

   Regelgeving

   Procedures en formulieren