Inkomenstarief voor professionelen

Veelgestelde vragen en antwoorden over inkomenstarief voor professionelen zoals opvang organisators en werknemers.

 • Ouders kunnen een gerechtvaardigde afwezigheid of respijtdag gebruiken wanneer hun kind niet naar de opvang komt op een dag die in het opvangplan gereserveerd werd. Voor een respijtdag moeten ouders niet betalen. 

  Het minimumaantal respijtdagen is 18 op jaarbasis voor wie voltijds opvang reserveert. 

  • Voor wie minder opvang reserveert kan je dit aantal pro rata verminderen. Hoe je deze vermindering afrondt, bepaal je zelf.
  • Je mag ook meer respijtdagen voorzien, bijvoorbeeld voor ziektedagen. 

  Wanneer de respijtdagen op zijn, bepaal je zelf of de ouders betalen bij afwezigheid op een gereserveerde dag en hoeveel.

  • Dit mag nooit meer dan het maximumtarief bedragen. 
  • Omdat kinderopvang met een subsidie voor inkomenstarief een maatschappelijke en sociale opdracht vervult, mag wel een redelijke prijs worden verwacht.
  • Je bent niet verplicht om ouders te laten betalen of om alle ouders hetzelfde aan te rekenen.
 • Als organisator kinderopvang ben je verplicht de ouder te informeren en te ondersteunen bij het aanvragen van een attest inkomenstarief. Wanneer je hierbij problemen ondervindt, kan je contact opnemen met de Kind en Gezin-lijn op het nummer 078 150 100.

  Ook OCMW’s en Lokale Loketten Kinderopvang kunnen ouders ondersteunen bij de aanvraag van een attest, maar zijn hiertoe niet verplicht. Is er binnen je gemeente een OCMW’s en/of een Lokaal Loket Kinderopvang die dit opneemt, maak dan onderling afspraken over hoe en wanneer je eventueel ouders naar hen kan doorverwijzen.

 • Een attest opzoeken voor een ouder kan op de volgende 3 manieren:

  1. Via 'Mijn Kind en Gezin'. Hiervoor heb je als organisator één of meerdere gemachtigde personen doorgegeven die gemachtigd zijn om deze toepassing te gebruiken. 
  2. Via het doorsturen van een excel-lijst die Kind en Gezin aanvult met het inkomenstarief. Meer info vind je in deze snelinfo en de bijlage.
  3. Via een webservice.

  STAP 1: Surf naar 'Mijn Kind en Gezin', klik op de tegel 'Inkomenstarief aanvragen of simuleren' en log in met je digitale sleutel.

  STAP 2: Kies de rol van 'Medewerker kinderopvang - Zoek attest inkomenstarief'. Rol wijzigen? Log uit, log opnieuw in en kies de juiste rol.

  STAP 3: Je bent ingelogd als 'Medewerker' kinderopvang'. Klik op de tegel 'Zoek attest inkomenstarief'.

  STAP 4: Vul de gegevens in om het attest op te zoeken voor een ouder

  Vul volgende velden in:

  • naam kind, voornaam kind, geslacht kind, geboortedatum kind
  • postcode van de gemeente waar gezin is gedomicilieerd. Buitenlandse postcodes die meer dan 4 cijfers bevatten of letters, kunnen niet worden ingegeven. In deze situaties laat je het veld blanco. 
  • naam van de ouder
  • als er een partner is, wordt ook de naam van de partner opgevraagd

  STAP 5: Klik na het invoeren van alle gevraagde velden op 'Attest opvragen'. Wanneer alle gegevens correct werden ingevoerd, zie je als medewerker een lijst van de attesten van het kind. Via het icoontje in de kolom 'Download' kan je als medewerker het attest openen, opslaan en afprinten.

 • Een ouder vraagt of de opvang het attest wil aanvragen in hun plaats.

  Erg belangrijk

  Volg als organisator deze 4 trappen. Ze zijn een subsidievoorwaarde voor inkomenstarief en cruciaal om iedereen op tijd zijn attest te bezorgen. 

  Leg alvast dit klaar!

  • recent Belgisch aanslagbiljet (geen aanslagbiljet? loonfiche of inkomensbewijs van de maand voor de aanvraag - geen aanslagbiljet + start opvang na moederschapsrust? loonfiche of inkomensbewijs van de maand voor de moederschapsrust) 

  van wie?

  • ouder
  • partner waarmee de ouder getrouwd is of op hetzelfde adres samenwoont

  niet getrouwd of geen partner? één van de personen ouder dan 18 waarmee de ouder samenwoont (kinderen + 18 jaar: inkomen telt niet mee)

  • de namen en geboortedata van de andere kinderen in het gezin
    

  Dit gaat over trap 3 uit bovenstaand stappenplan, namelijk 'Opvang vraagt attest aan in plaats van ouder'.

  STAP 1: Surf naar 'Mijn Kind en Gezin', klik op de tegel 'Inkomenstarief aanvragen of simuleren' en log in met je digitale sleutel.

  STAP 2: Kies de rol van 'Medewerker kinderopvang - Attest inkomenstarief aanvragen' of de rol 'Medewerker ocmw - Attest inkomenstarief aanvragen' of  de rol 'Medewerker Lokaal Loket Kinderopvang - Attest inkomenstarief aanvragen. Rol wijzigen? Log uit, log opnieuw in en kies de juiste rol. Klik op de tegel 'Inkomenstarief aanvragen of simuleren'.

  STAP 4: Klik op de knop 'Attest inkomenstarief aanvragen'

  STAP 5: Aanmaken van een nieuwe aanvraag

  • Kies of de ouder zijn inkomen bekend wil maken of niet:
   • Als je klikt op 'ja', dan betaalt de ouder volgens zijn inkomen.
   • Als je klikt op 'nee', dan betaalt de ouder voor de opvang het maximumtarief.
  • Duid aan of het een eerste aanvraag is of niet. Kies de optie 'Nee' voor een eerste aanvraag.

  STAP 6: Vul de gegevens van de ouder in. Vul alle velden in voor een correcte aanvraag.

  • Vul in of de ouder alleenstaand is of niet (= samenwoont).
   • Met samenwonen bedoelen we alle situaties waarbij er minstens 2 volwassen personen gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres: partner, vriend(in), familielid.
   • Naast het inkomen van de ouder wordt er ook rekening gehouden met het inkomen van de andere volwassene die gedomicilieerd is op hetzelfde adres.
   • Het inkomen van een meerderjarig kind van de ouder wordt niet gebruikt voor de berekening van het inkomenstarief.
  • Vul het inkomen in, als de ouder betaalt volgens inkomen.
   • Heeft de ouder een Belgisch aanslagbiljet?
    • Vul in het veld 'Jaarinkomen' het bedrag in van de rubriek 'gezamenlijk belastbaar inkomen' op het recentste Belgische aanslagbiljet.
    • Vind je dit niet op het recentste aanslagbiljet? Vul dan het bedrag in van de rubriek 'gezamenlijk belastbaar inkomen'.
    • Aanslagbiljet kwijt? De ouder kan een duplicaat aanvragen bij FOD Financiën (02 572 57 57)
   • Heeft de ouder geen Belgisch aanslagbiljet?
    • Vul in het veld 'Bruto maandinkomen' het loon in van de maand vóór de maand van de aanvraag van het attest inkomenstarief.
    • Start de opvang direct na het moederschapsverlof? Dan neem je de laatste maand voor de start van het moederschapsverlof.
    • Als de ouder met een formeel document aantoont dat hij geen inkomen heeft, vul '0' in.
  • Vul de naam, voornaam en Rijksregisternummer van de ouder(s) en adresgegevens in.

  STAP 7: Vul de gegevens van alle kinderen ten laste in, tot het jaar waarin ze 12 worden.

  • Op deze lijn(en) wordt alle info opgenomen over het kind dat een attest nodig heeft en eventuele kinderen die in aanmerking komen voor de korting voor kinderlast. Deze kinderen kunnen gedomicilieerd zijn op het adres van de ouder of op een ander adres (bv. bij een echtscheiding). 
  • Duid aan of er een meerling is in het gezin.
  • Vermeld bij elk kind:
   • de geboortedatum;
   • of het kind ten laste is van de ouder;
   • of het kind een pleegkind is;
   • of er een attest inkomenstarief wordt gevraagd;
   • de gevraagde startdatum van het attest bij het kind waarvoor een attest nodig is.

  STAP 8: Vul in of er een specifieke situatie is. De lijst van specifieke situaties verschilt naargelang het inkomen. Als de ouder zijn inkomen bekend maakt en zich in één van specifieke situaties bevindt, dan kan je dit aanvinken. Zo krijgt hij een individueel verminderd tarief. 

  • Het OCMW-tarief kan je hier niet kiezen, dit kan enkel aangevraagd worden via Kind en Gezin en op basis van een beslissingsdocument. Meer info.
  • Als de ouder niet onder één van de situaties valt, kies je 'geen van onderstaande uitzonderingen'.
  • Meer info over de individueel verminderde tarieven en het OCMW-tarief vind je in Afbeelding verwijderd. de brochure inkomenstarief (1MB).

  STAP 9: Klik op de knop 'Verder' en je krijgt een overzicht van de aanvraag en het inkomenstarief.

  STAP 10: Vul je e-mailadres in, ga akkoord met de voorwaarden en klik op de knop 'Maak mijn attest aan'. 

  STAP 11: Je kan nu een samenvatting van de aanvraag en je attest(en) downloaden en printen.

 • Sinds april 2021 hebben alle nieuwe elektronische identiteitskaarten een beter beveiligde contactchip.  Heb je problemen met inloggen op Mijn Kind en Gezin met een recente eID? Doe dan een update van je software op het toestel dat je hiervoor gebruikt. Meer info op de website van eID.

 • Ja.

  Voert een medewerker van het Huis van het Kind taken uit voor het Lokaal Loket Kinderopvang, dan kan die persoon opgegeven worden als gemachtigd gebruiker voor de attesten inkomenstarief. Ook als de medewerker geen personeelslid is van de organisator van het loket.

  De organisator van het Lokaal Loket Kinderopvang is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de machtiging in de verklaring op eer onderaan het formulier.

  We raden aan om de wederzijdse rechten en plichten van de samenwerking met personen die niet in het Lokaal Loket tewerkgesteld zijn vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst.

 • Als er geen dubbele kindcode is, dan is de meest voorkomende fout het geslacht van het kind. De Kind en Gezin-Lijn kan dit recht zetten.

 • Heeft de ouder geen mogelijkheid om zelf een attest inkomenstarief aan te vragen en heeft hij of zij een digitale sleutel (eID, itsme), dan kan de ouder bij de opvang ook ter plaatse een attest aanvragen. 

  Samen met de ouder doorloop je de volledige aanvraagprocedure op de computer van de opvangvoorziening. Het aanvragen van een attest inkomenstarief via trap 2 is enkel mogelijk via beveiliging van de digitale sleutel van de ouder.

  STAP 1

  Je registreert de ouder met zijn of haar digitale sleutel op Mijn Kind en Gezin via de computer van de opvangvoorziening. Bij de registratie wordt het e-mailadres van de ouder gevraagd. Meer informatie zie het volledige stappenplan voor registreren met een digitale sleutel

  STAP 2

  Er wordt een bevestigingsmail naar het e-mailadres van de ouder gestuurd.

  STAP 3

  Klik op de link in de bevestigingsmail om de registratie te vervolledigen. Hierna moet de ouder opnieuw inloggen met zijn of haar digitale sleutel op Mijn Kind en Gezin.

  • Beschikt de ouder over een mobiele telefoon zonder Itsme en kan de ouder zijn of haar mailbox bij de opvangvoorziening ter plaatse raadplegen:
   • De ouder opent de e-mail op zijn of haar mobiele telefoon.
   • De ouder stuurt de bevestigingsmail van Mijn Kind en Gezin door naar het e-mailadres van de opvangvoorziening.
   • Open deze e-mail op de computer van de opvangvoorziening (waaraan de kaartlezer met e-ID van de ouder is gekoppeld) en klik op de bevestigingslink.
  • Heeft de ouder geen mobiele telefoon bij de hand:
   • Laat de de ouder via de computer van de opvang (waaraan de kaartlezer met e-ID van de ouder is gekoppeld) zijn of haar mailbox openen. 
   • De ouder kan van hieruit de link in de bevestigingsmail aanklikken.
   • Tip: Is de ouder het wachtwoord van zijn of haar mailbox vergeten? Laat de ouder een nieuw persoonlijk wachtwoord aanmaken.

  STAP 4

  Je komt terug op het portaal van Mijn Kind en Gezin met de boodschap: 'Je bent er bijna! Daarna kan je gebruikmaken van alle toepassingen van Kind en Gezin. Gelieve nogmaals in te loggen.' 

  Om de registratie af te ronden, moet de ouder opnieuw inloggen met zijn of haar digitale sleutel op Mijn Kind en Gezin. Klik hiervoor op de knop “inloggen” in het bericht. Opgelet: Pas na het opnieuw inloggen is de registratie voltooid! Daarna kan je samen met de ouder het attest inkomenstarief aanvragen.

 • Nee. Dit mag niet worden gebruikt.

 • Als opvang maak je dan een attest met het maximumtarief aan wegens het nalaten van een herberekening. 

  Is de termijn voor het aanvragen met terugwerkende kracht overschreden, dan vraag je aan de Kind en Gezin-Lijn om een attest aan te maken. De aanvraag gebeurt met de inkomsten en gezinssamenstelling op de datum van de berekening. 

  • Als het vorige attest geldig was in het lopende jaar, dan worden de start- en einddata aangepast zodat ze op elkaar aansluiten.
  • Als het vorige attest van het vorige jaar dateert en er voor de volledige periode een attest nodig is, dan:
   • wordt er eerst een vervolgattest aangemaakt voor het vorige jaar,
   • wordt dit attest geïndexeerd,
   • wordt er indien nodig op het geïndexeerde attest een herberekening uitgevoerd.
 • Zet een kruis of streepje in het veld waarvoor geen informatie is. Je kan het veld niet blanco laten.

 • Klik op je naam in het rechtermenu. Klik op de knop 'Uitloggen'. Log je daarna opnieuw in en kies een andere rol. 

  Als je geregistreerd en ingelogd bent, maar de foute rollen of enkel de rol ouder ziet, neem dan contact op met je klantenbeheerder en vermeld je naam, rijksregisternummer en e-mailadres waarop de registratie is gebeurd. 

 • Klik op je naam in het rechtermenu. Het menu opent en toont de rol waarmee je bent ingelogd.

 • Als je je eigen e-mailadres gebruikte bij de registratie van een ouder voor het aanvragen van een attest inkomenstarief op Mijn Kind en Gezin, dan kan je je niet meer registreren met hetzelfde e-mailadres. Een e-mailadres is uniek gekoppeld aan één profiel.

  Je kan dit op de volgende manieren oplossen:

  • Log in met de digitale sleutel van de ouder. Wijzig je eigen e-mailadres dat nu gekoppeld is aan het profiel van de ouder naar het juiste e-mailadres van de ouder. Bekijk hiervoor het stappenplan om je e-mailadres te wijzigen.
  • Of registreer je met je eigen digitale sleutel. Geef een eigen e-mailadres in dat anders is dan het e-mailadres dat je gebruikte voor het profiel van de ouder.
  • Lukt het nog niet? Contacteer de Kind en Gezin-Lijn.
 • Om toegang te krijgen tot de toepassingen heb je één of meerdere gemachtigde personen nodig. Die personen geef je door aan Kind en Gezin. Hoe je dit doet, vind je in onze procedure.