Het decreet Kinderopvang

Het decreet in het kort

Link naar video: Decreet Kinderopvang in beeld
Decreet Kinderopvang in beeld

Goed voor kinderen en voor hun ouders

Met het decreet Kinderopvang wil de Vlaamse overheid drie maatschappelijk belangrijke functies van kinderopvang waar maken. 

De pedagogische functie

Kwaliteitsvolle kinderopvang biedt kinderen alles wat ze nodig hebben om zich spelenderwijze te ontwikkelen.

De economische functie

Ouders kunnen met een goed gevoel hun kind laten opvangen, zodat ze kunnen gaan werken, werk zoeken of een beroepsopleiding volgen.

De sociale functie

Wanneer een stimulerende omgeving thuis minder voorhanden is, kan kinderopvang voor kinderen een extra stimulans betekenen. Ook hun ouders vinden in de opvang de nodige ondersteuning.

Daarom is kinderopvang goed voor kinderen én voor hun ouders.

Makkelijker om te zoeken en vinden

Wat?

In elke gemeente komt er een Lokaal Loket Kinderopvang dat ouders zal ondersteunen om een opvangplaats te vinden. Ouders moeten dan hun vraag maar op één plaats stellen.

Er komen ook meer opvangplaatsen zodat ouders gemakkelijker opvang vinden. Elk gezin met een behoefte aan kinderopvang moet een kwaliteitsvolle, betaalbare plaats binnen een redelijke termijn en afstand aangeboden krijgen.

Waarom?

In heel wat plaatsen is er nog steeds een groot tekort aan opvangplaatsen. Wanneer opvang zoeken niet lukt, kunnen de gevolgen groot zijn. Sommige ouders moeten dan een job weigeren, al dan niet tijdelijk stoppen met werken of een opleiding opgeven. Het zijn vooral de kwetsbare gezinnen die eerst uit de boot vallen. Omdat kinderopvang goed is voor kinderen en hun ouders, is het belangrijk dat er een plek is voor iedereen die opvang nodig heeft.

Meer haalbaar voor ouders

Wat?

Er komt meer kinderopvang op basis van het inkomen: het inkomenstarief. Daarnaast zal er ook opvang bestaan met een vrije prijs, die niet op het inkomen gebaseerd is. Het decreet voorziet bovendien extra inspanningen voor kwetsbare gezinnen zodat kinderopvang ook voor hen haalbaar is.

Waarom?

Kinderopvang is goed. Daarom moet de opvang haalbaar zijn voor alle ouders. Ouders die minder verdienen, moeten de opvang kunnen betalen. Ook kwetsbare gezinnen moeten beroep kunnen doen op kinderopvang.

Haalbaar voor de sector

Wat?

Alle opvang met een vergunning heeft gelijke toegang tot de subsidies. Deze subsidies zijn gekoppeld aan opdrachten en voorwaarden. Het maakt dus niet uit vanuit welk statuut je de opdrachten opneemt (bv. als zelfstandige of als openbaar bestuur).

Door de huidige budgetten waaraan de Vlaamse Regering zich moet houden, kunnen de subsidiebedragen nog niet voor iedereen gelijk zijn.  Daarom zijn er voor bepaalde groepen overgangstermijnen voorzien. Tijdens die periode krijgen ze een lager subsidiebedrag. Na de overgangsperiode krijgen zij het hogere bedrag. In het subsidiebesluit ligt dit engagement voor hogere subsidies vast. 

Waarom?

Kinderopvang is goed. Omdat de opvangsector een belangrijke opdracht vervult, vindt de Vlaamse overheid dat kinderopvang ook financieel leefbaar moet zijn. Hierbij wordt aandacht besteed aan de leefbaarheid voor de verschillende soorten organisatoren van kinderopvang: zelfstandigen, openbare besturen, vzw’s of andere rechtsvormen

Professioneel

Wat?

Sinds het decreet is het niet meer mogelijk om opvang te organiseren zonder aan kwaliteitsvoorwaarden te voldoen. Elke opvang die beroepsmatig en tegen betaling baby's en peuters opvangt, heeft een vergunning nodig. Om die vergunning te krijgen, moet de opvang voldoen aan voorwaarden over: 

  • de infrastructuur, de uitrusting en de inrichting
  • de veiligheid en de gezondheid
  • de omgang met de kinderen en de gezinnen
  • de personen die in de kinderopvang werken
  • het organisatorische management
  • de samenwerking met Opgroeien, het Lokaal Loket Kinderopvang en het lokaal bestuur

Elke gezinsopvang heeft dezelfde vergunningsvoorwaarden, net als elke groepsopvang.

Als een kinderopvang geen vergunning (meer) heeft, dan moet die voorziening sluiten.

Waarom?

Kinderopvang is goed. Als het goede kinderopvang is. Omdat een vergunning verplicht is, moet elke opvang aan kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Elk kind wordt opgevangen door mensen en organisaties die het vak kennen.

Meer kwaliteit

Wat?

Kwalificaties

Elke kinderbegeleider en elke verantwoordelijke in de kinderopvang moet tegen 1 april 2024 kwalificaties hebben. Men kan dit op verschillende manieren aantonen: via een diploma, een ervaringsbewijs of via een attest van verworven competenties.

Pedagogische ondersteuning

Elke organisator van kinderopvang heeft een pedagogisch beleid. Iedere kinderbegeleider zal pedagogisch ondersteund worden, ook wanneer hij of zij alleen werkt. Daarom moet elke organisator ondersteuning voorzien via een ondersteuningsorganisatie. Het doel is dat elk kind zich goed voelt in de opvang, betrokken bezig kan zijn en gestimuleerd wordt.

Een kwaliteitsbeleid

Elke opvang met meer dan 18 plaatsen moet een kwaliteitsbeleid volgen. Het komt er op neer dat de opvang nadenkt over wat ze wil bereiken en hoe ze dat wil doen. Ze evalueert en verbetert haar werking op een systematische manier.

Waarom?

Kinderopvang is goed. Als de kinderbegeleiders goed zijn en de opvang goed georganiseerd is.

Om kinderen en gezinnen overal een kwaliteitsvolle en veilige kinderopvang te bieden, moeten ze kunnen rekenen op mensen en organisaties die het vak kennen. Daarom is het belangrijk dat personen in de opvang voldoende kwalificaties en draagkracht hebben en dat ze ondersteund worden. En dat de organisator van de opvang de werking ervan optimaal laat verlopen.

Regelgeving