Vanaf 1 juli 2024: het starterstraject voor organisatoren

De start van een nieuwe kinderopvang, een overname of een wijziging van opvangsoort zijn uitdagingen waar heel wat bij komt kijken. Een goede voorbereiding en screening van het beleidsvoerend vermogen vergroten de kans op succes. Daarom moet de organisator of kandidaat-organisator vanaf 1 juli 2024 een starterstraject afronden voor hij een vergunning kan aanvragen

 

Ga snel naar

  Wie moet een starterstraject afronden?

  Een organisator of kandidaat-organisator moet een starterstraject afronden vooraleer hij de vergunning aanvraagt voor:

  • een nieuwe kinderopvanglocatie
  • een overname van één of meerdere locaties, behalve wanneer dezelfde personen blijven instaan voor de organisatie 
   • Voorbeeld: wanneer de organisator wijzigt van rechtsvorm en dezelfde personen organiseren de opvang, dan moet de organisator geen starterstraject volgen.
  • een wijziging van opvangvorm
   • Voorbeeld: Wanneer een organisator van gezinsopvang (max. 8 plaatsen) meer vergunde plaatsen vraagt, kan een gezinsopvang groepsopvang (min. 9 plaatsen) worden. Als het aantal plaatsen vermindert kan een groepsopvang gezinsopvang worden. In beide gevallen. moet de organisator een starterstraject volgen.
  • Kandidaat zelfstandige onthaalouders volgen ook het starterstraject. Zij staan in dit traject bijkomend stil bij de draagkracht om zowel de rol van alleenwerkende kinderbegeleider als de rol van organisator op te nemen. Zij moeten geen traject gezinsopvang voor aangesloten onthaalouders volgen.

  Wie is vrijgesteld van het traject?

  Verhuis

  Bij een verhuis naar een andere locatie moet een organisator geen starterstraject afronden voor hij een nieuwe vergunning aanvraagt.

  Vrijstelling voor het kennismakingsgesprek en het begeleidingstraject

  Opgroeien kan een (kandidaat-)organisator vrijstellen voor het kennismakingsgesprek en het begeleidingstraject. Hij moet dan aantonen dat hij vanuit zijn specifieke ervaring in de kinderopvang of een gelijkaardige activiteit voldoende beleidsvoerend vermogen heeft.

  Vrijstelling voor alle onderdelen

  Een organisator is vrijgesteld voor alle onderdelen:

  • als hij in aanmerking komt voor een vereenvoudigde vergunningsprocedure;
   • als hij op het moment van de aanvraag van een vergunning minstens 12 vergunningen heeft voor gezinsopvang of groepsopvang en een aanvraag indient voor dezelfde opvangvorm,
  • als hij minstens 2 jaar organisator is én één van deze attesten van max. 24 maanden oud heeft:
   • het traject is afgerond met een gunstig advies van Mentes
   • het traject is afgerond nadat hij van Opgroeien een vrijstelling kreeg voor het interactief begeleidingstraject en eventueel het kennismakingsgesprek.

  Hoe ziet het traject er uit?

  Het starterstraject bestaat uit 4 stappen.

  1. Kandidaten die nog geen (andere) vergunning hebben, volgen eerst een extra informatieve sessie van Opgroeien. Hierin krijgen ze onder meer info over het kinderopvanglandschap, het organiseren van kinderopvang, beleidsvoerend vermogen, de rol van Opgroeien, Zorginspectie, ondersteuners, lokale besturen, … 

   Inschrijven voor een infosessie voor starters
    
  2. De kandidaat-organisator bezorgt een intentieformulier aan Opgroeien. Hierin toont hij aan in welke mate de competenties van beleidsvoerend vermogen aanwezig zijn. 
    
  3. Hierna volgt een kennismakingsgesprek met Opgroeien. 
    
  4. De kandidaat volgt een interactief begeleidingstraject georganiseerd door het ondersteuningsnetwerk kinderopvang ‘Mentes’ (in samenwerking met UNIZO en Starterslabo).
    

   Doel 
   In het interactief begeleidingstraject wordt stilgestaan bij de rol van de organisator, de aanwezigheid van de nodige competenties om kinderopvang te organiseren en de haalbaarheid van het project. Er is ook ruimte voor reflectie en uitwisseling met andere kandidaten en netwerking.

   Opbouw
   Het traject bestaat uit 2 delen:

   1. Een begeleidingstraject bij een organisatie voor starters: UNIZO of Starterslabo. Hier werk je aan je ondernemingsplan en je kwaliteiten als ondernemer. 

   2. 3 sessies bij Mentes waarbij je werkt aan de thema’s van het beleidsvoerend vermogen in de kinderopvang. Deze sessies worden live of digitaal aangeboden.
    

   Kost
   De kandidaat betaalt een minimale administratieve kost voor het volledige interactief begeleidingstraject. Mentes legt deze kost jaarlijks vast, in afstemming met Opgroeien. De kost voor 2024 bedraagt 350 euro.
    

   Duur
   Het traject neemt minimaal 10 weken in beslag. De duur van het traject is afhankelijk van jouw wensen en keuzes een meer uitgebreid begeleidingstraject of niet. 
    

   Resultaat
   Na afloop van het interactief begeleidingstraject bezorgt Mentes een attest aan de organisator, waaruit blijkt dat het starterstraject is afgerond. Dit attest bevat een gemotiveerd advies over je beleidsvoerend vermogen
    

   Meer info en vragen
   Voor meer info over het traject en de inschrijvingsmodule kan je terecht op de website van Mentes. Heb je vragen over dit traject dan kan je hen steeds bereiken via infopunt@mentesvzw.be.

  Procedure en documenten

  Welke invloed heeft het traject op de aanvraag van de vergunning?

  Na afloop van het traject krijgt een (kandidaat-)organisator een attest dat het starterstraject is afgerond.

  Een attest van Opgroeien

  Als de (kandidaat-)organisator vrijgesteld werd:

  • ofwel voor het kennismakingsgesprek en het begeleidingstraject;
  • ofwel voor het begeleidingstraject.

  Een attest van Mentes

  Als de (kandidaat-)organisator het begeleidingstraject heeft beëindigd, krijgt hij een attest met een gemotiveerd advies:

  • een gunstig advies
  • een gunstig advies met aandachtspunten (bv. extra ondersteuning of een beperkte opstart van aantal plaatsen)
  • een ongunstig advies

  Wat doen bij een ongunstig advies of een gunstig advies met aandachtspunten?

  Ook met ongunstig advies of een gunstig advies met opmerkingen kan een (kandidaat-) organisator een vergunning aanvragen. 
  De organisator moet dan wel in zijn vergunningsaanvraag aan Opgroeien motiveren hoe hij zal omgaan met dit advies. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld

  • Aantonen dat hij daadwerkelijk stappen heeft ondernomen om het advies op te volgen door het bijhouden van documentatie, de uitvoering van nieuwe maatregelen, … 
  • Specifieke acties en maatregelen beschrijven die hij nog zal nemen om aan het advies tegemoet te komen.

  Hoe kent Opgroeien de vergunning toe?

  Opgroeien neemt op basis van het volledig samengestelde dossier een beslissing over de toekenning van een vergunning. Hierin zit het advies van Mentes eventueel aangevuld met de motivatie van de organisator, het opportuniteitsadvies, eventuele bijkomende gesprekken, …  

  Let op: de beslissingstermijnen om een aanvraag te onderzoeken en beoordelen zijn vastgelegd. Je kan een overzicht terugvinden op de website

   

  Veel gestelde vragen over starten