Belastingen

Als organisator van kinderopvang betaal je jaarlijks belastingen op je inkomsten en je subsidies

Ouders en werkgevers kunnen de kosten van kinderopvang inbrengen in hun belastingen.

Wist je dat?

De compensaties voor corona zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belastingen.
In deze circulaire vind je meer info over de aangesloten onthaalouders. In deze circulaire wordt dit geregeld voor de zelfstandige kinderopvang (voetnoot 8).

Ga snel naar

  Belastingen voor de opvang

  Als organisator van kinderopvang betaal je belastingen op je inkomsten en je subsidies. 

  • Natuurlijke personen betalen personenbelasting.
  • Vennootschappen betalen (de gunstigere) vennootschapsbelasting.
  • VZW's kunnen, afhankelijk van hun activiteit, zowel onder het stelsel van de personenbelasting als onder dat van de vennootschapsbelasting vallen.
  • Zelfstandigen en vennootschappen betalen naast directe belastingen ook aanvullende belastingen (gemeentebelasting, provinciebelasting, aanvullende crisisbijdrage, milieuheffing, enz.).
  • Per provincie gelden er andere reglementen en procedures voor de provinciebelastingen. Hiervoor neem je best contact op met de dienst belastingen van jouw provincie.

  Uitzondering: aangesloten onthaalouders betalen geen belastingen op hun onkostenvergoeding.

  Vennootschap of vzw

  Je belastbaar inkomen ontstaat na aftrek van je kosten van je bruto-inkomen. Je moet je werkelijke beroepskosten inbrengen en toont deze aan met de nodige bewijsstukken. Je kan geen kostenforfait toepassen.

  Natuurlijke persoon of feitelijke vereniging

  Ben je georganiseerd als natuurlijke persoon of als feitelijke vereniging?  Je kan kiezen voor één van de drie manieren van aftrek van kosten:

  1. kosten volledig bewijzen
  2. volledig kostenforfait
  3. een combinatie van het gedeeltelijk forfait en te bewijzen kosten

   Het kostenforfait

   • Het kostenforfait is een forfaitair bedrag dat je aanvaardt als je totale beroepskost. Het wordt van je bruto-beroepsinkomsten afgetrokken om je netto-inkomsten te berekenen.
   • Het volledige kostenforfait bedraagt 19 euro per dag per kind. Dit bedrag wordt niet opgesplitst voor halve dagen of een aantal uren.
   • Het forfait omvat alle beroepskosten, behalve de eventuele bijdragen voor het sociaal statuut van zelfstandigen.
   • Is de prijs die jij aan ouders vraagt lager dan 19 euro, dan mag je maximaal die prijs als kostenforfait inbrengen. Is je ouderbijdrage bijvoorbeeld 17 euro per dag per kind, dan kan je maximaal 17 euro als kostenforfait inbrengen.

   Ook als je personeel tewerkstelt, kan je het kostenforfait gebruiken. Je kan als groepsopvang kiezen uit:

   • het volledige kostenforfait: 19 euro per dag per kind
   • een gedeeltelijk kostenforfait: 8 euro per dag per kind, te combineren met het bewijzen van bepaalde 'grotere' kosten

    Tip: hou tijdens het jaar een overzicht van je werkelijk gemaakte kosten bij. Zo kan je voor het meest voordelige systeem kiezen. 

    • Liggen je kosten onder 19 euro per dag per kind, dan kies je het beste voor het kostenforfait. 
    • Liggen je kosten heel wat hoger dan het forfait, dan ga je voor het bewijzen van je werkelijke beroepskosten. 
    • Er zijn organisatoren bij wie de kosten af en toe hoger uitvallen dan 19 euro en die toch voor het kostenforfait kiezen, omdat het hen administratieve werkdruk bespaart.
    • Meer weten: circulaire

    Nieuw akkoord over het kostenforfait 2020 - 2022

    Op 12/03/2020 sloten FOD Financiën en de beroepsfederaties een nieuw akkoord.

    • Het nieuw akkoord geldt van 01.01.2020 (inkomsten van 2020 - aanslagjaar 2021) tot en met 31.12.2022 (inkomsten van 2022 - aanslagjaar 2023). 
    • Het globaal onkostenforfait is verhoogd van 17,5 euro naar 19 euro per aanwezig kind per opvangdag.
    • Het beperkt onkostenforfait is verhoogd van 7,5 euro naar 8 euro per aanwezig kind per opvangdag.

    Voorwaarden

    • Het kostenforfait kan enkel gebruikt worden door: 
     - een organisator met een vergunning van Opgroeien voor baby’s en peuters (niet voor organisatoren die enkel buitenschoolse opvang doen)
     - een natuurlijke persoon die als zelfstandige werkt (ook natuurlijke personen van een feitelijke vereniging komen in aanmerking)
     - een organisator die
         - ofwel geen subsidies krijgt (trap 0)
         - ofwel enkel de basissubsidie krijgt (trap 1)
         - ofwel de subsidie inkomenstarief trap 2B krijgt en een vergunning van maximum 28 plaatsen heeft. Het gaat over 28 plaatsen per vergunninghouder. Zelfstandigen of feitelijke verenigingen die in trap 2B zitten mogen in het totaal niet meer dan 28 kinderen opvangen. Deze limiet van 28 kinderen geldt vanaf 01/01/2022 (aanslagjaar 2023).
    • Voor feitelijke verenigingen is het mogelijk dat ieder lid het onkostenforfait vraagt.
     - Uitzondering: is de organisator een vennootschap die werkt met zelfstandige opvangpersonen die hun kosten doorfactureren of hun prestaties factureren aan deze rechtspersoon, dan kunnen de zelfstandige opvangpersonen en de rechtspersoon geen beroep doen op het forfait. 
    • Het forfait kan niet opgesplitst worden over verschillende opvangpersonen.

    Het kostenforfait kan niet gebruikt worden door:

    • vennootschappen en verenigingen (zoals de feitelijke verenigen) 
    • aangesloten onthaalouders, waarvan de vergoedingen als niet belastbaar worden beschouwd.

    Belastingsaftrek voor ouders

    Ouders kunnen de kosten voor kinderopvang inbrengen in hun belastingen

    Let op! Vanaf het aanslagjaar 2023 moet de opvang het modelattest van de FOD Financiën gebruiken en de gegevens elektronisch bezorgen (nieuwsbrief september).  Op de website van de FOD Financiën vind je de nodige documentatie. Je vragen kan je e-mailen aan spoc.oppasgarde@minfin.fed.be

    Belastingsaftrek voor werkgevers

    Bedrijven en zelfstandigen kunnen hun uitgaven voor kinderopvang in groepsopvang onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekken.