Stappenplan lokaal bestuur

Ga snel naar

  Lokale besturen en Lokale Loketten Kinderopvang zijn belangrijke partners van Opgroeien wanneer een opvang gesloten wordt door een schorsing of opheffing van de vergunning door Opgroeien.

  Schorsing of opheffing kan het gevolg zijn van:

  • een voortraject waarin de tekorten niet opgelost geraken
  • een incident of gevaarsituatie waar de sluiting wordt opgelegd uit voorzorg voor de veiligheid van de kinderen.

  Ouders hebben vaak zorgen en vragen bij een sluiting:

  • Ze hebben dringend opvang nodig, tijdelijk of definitief.
  • Ze stellen vragen over de reden van de sluiting.
  • Ze vragen zich af wat de impact is op hun kind.

  Wie heeft welke rol?

  De sluiting van opvang plaatst ouders plots in een crisissituatie. In de communicatie en ondersteuning van ouders, spelen heel wat actoren een belangrijke rol. Als lokaal bestuur is het belangrijk om goed zicht te hebben op wie welke rol speelt in zo’n crisissituatie.

  Informeren van ouders

  Opgroeien en de organisator brengen de ouders op de hoogte van de beslissing en de reden waarom. Het lokaal bestuur of loket is hiervoor niet verantwoordelijk.

  • Ouders krijgen van Opgroeien een mail met de beslissing en de hulplijnen.
  • Indien nodig organiseert Opgroeien een toelichtingsmoment voor ouders.
   • De intersectorale medewerker uit het lokale team van Opgroeien bekijkt in overleg met het lokaal bestuur en het Lokaal Loket Kinderopvang hoe je kan bijdragen aan deze toelichting.
   • Als de beslissing het gevolg is van pedagogisch handelen, een overlijden of ernstig ongeval, zal de psychopedagoog van het lokaal team ondersteunen, samen met de andere collega's.

  Ondersteunen van ouders bij de zoektocht naar een alternatief

  Ouders hebben nood aan een alternatieve opvang. Hier heeft het lokaal bestuur een belangrijke taak, vanuit zijn regierol in het lokale gezinsbeleid.

  In de praktijk is het niet eenvoudig om ouders op korte termijn een alternatief aan te bieden in de bestaande opvanglocaties. Van lokale besturen wordt verwacht al het nodige te doen om bij te dragen aan een snelle oplossing voor ouders. Doe dit samen met het Lokaal Loket Kinderopvang en in nauw overleg met de opvanginitiatieven.

  In de eerste plaats wordt een alternatief binnen de eigen gemeente gezocht, maar indien nodig ook met de Loketten en de opvang in aangrenzende gemeenten.

  Taken van het lokaal bestuur

  • De opvangnoden van gezinnen door de sluiting registreren, bundelen en analyseren.
   • Ook gezinnen met een geschreven overeenkomst voor deze opvang die nog niet gestart zijn, komen in aanmerking. Je kan bij het toewijzen van plaatsen voorrang geven aan gezinnen die al de opvang gebruiken.
     
  • Nagaan of het huidige vergunde aanbod volstaat voor de opvangnood van deze ouders
    
  • Is het nodig om tijdelijk bijkomende capaciteit te organiseren?

  Zodra duidelijk is welke locatie(s) er komen als tijdelijke vervangcapaciteit, leidt het Lokaal Loket ouders zo goed mogelijk toe naar deze opvanglocatie.

  Opvolgen van de situatie

  De organisator heeft het recht om een bezwaar in te dienen tegen de beslissing van Opgroeien.

  • Bij een ontvankelijk bezwaar kan de opvang in afwachting terug kinderen opvangen, tenzij het gaat om een sluiting wegens dringende noodzakelijkheid.
  • Na afhandeling van het bezwaar wordt de beslissing dan ofwel bevestigd ofwel ingetrokken. Je wordt hierover op de hoogte gehouden door klantenbeheer.

   

  Tip!

  Wijs ouders op een mogelijk bezwaar. Ouders gaan vaak snel op zoek naar alternatieve opvang, betalen waarborg en willen dan na de heropstart van de eerste opvang terugkeren en de waarborg terug krijgen.

  Overzicht: wie doet wat?

  Wie  Verantwoordelijkheid
  Organisator van de geschorste of gesloten opvanglocatie
  • Informeren van ouders
  • Bezorgen van contactgegevens van ouders aan Opgroeien
  Opgroeien – klantenbeheer kinderopvang

  Aanspreekpersoon voor de organisator van de geschorste of gesloten opvanglocatie:

  • communiceert de beslissing aan de organisator
  • verzamelt de contactgegevens van ouders
  • wijst de organisator op de verantwoordelijkheid om ouders te informeren
  Aanspreekpersoon voor organisatoren die kandidaat zijn voor de organisatie van tijdelijke vervangcapaciteit
  Opgroeien – Kind en Gezin-Lijn

   
  • Algemeen aanspreekpunt voor ouders
  • Vragen van ouders over de beslissing en het concrete dossier

  Opgroeien – lokaal team – intersectorale medewerker

  Aanspreekpersoon voor het lokaal bestuur:

  • Brengt het lokaal bestuur vooraf vertrouwelijk op de hoogte van de beslissing en geeft essentiële informatie over de beslissing
  • Maakt helder wat er van het Lokaal Loket / lokaal bestuur verwacht wordt en geeft toelichting bij de regelgeving Tijdelijke Vervangcapaciteit
  • Ondersteunt het lokaal bestuur, het Lokaal Loket en het lokale netwerk bij deze verwachtingen
  Zorgt voor concrete afspraken en afstemming tussen lokaal bestuur, lokaal team en centrale administratie
  Opgroeien – lokaal team - psychopedagoog
  • Aanspreekpunt voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind.
  • Zelf of met andere teamleden hulp verlenen of bijschakelen naar de geschikte diensten.
  Lokaal bestuur = bevoegde schepen + bevoegde dienst binnen de gemeente of stad
  • Coördineert de organisatie van tijdelijke vervangcapaciteit, samen met het Lokaal Loket Kinderopvang en met ondersteuning van de intersectorale medewerker
  • Volgt de situatie van nabij mee op als lokale regisseur van het opvangbeleid
  Burgemeester Volgt de situatie van nabij mee op en zorgt indien nodig voor gedwongen sluiting
  Lokaal Loket Kinderopvang
  • Ondersteunt ouders in de zoektocht naar een alternatief
  • Maakt daarvoor de nodige afspraken met de organisatoren van andere opvanglocaties en met Loketten van aangrenzende gemeenten

   

  Meer info

  Bestuurlijke maatregelen

  De rol van het lokaal bestuur en het Lokaal Loket

  Tijdelijke vervangcapaciteit

  Wie contacteren

  Opgelet! Vragen over tijdelijke vervangcapaciteit van zowel lokale besturen als organisatoren: ko.vervangcapaciteit@opgroeien.be.

  Veelgestelde vragen

  Kan het lokaal bestuur de contactgegevens van ouders krijgen om rechtstreeks met de ouders te communiceren ?

  Neen, dit is niet mogelijk omwille van privacy. Opgroeien kan er wel voor zorgen dat ouders maximaal worden toegeleid naar de lokale hulplijnen. Eventueel kan Opgroeien ook specifieke aankondigingen of uitnodigingen van het lokaal bestuur verspreiden naar de getroffen ouders.

  Hoe weet ik of op mijn grondgebied opvanglocaties zijn die onder verhoogd toezicht staan ?

  De Kinderopvangzoeker is de centrale plaats waar je info over het aanbod en de kwaliteit van alle opvanglocaties met vergunning en kwaliteitslabel vindt:

  • een link naar de inspectierapporten van inspecties na 17 november 2022
  • informatie over de opvolging ervan door Opgroeien
  • de handhavingstappen en de eventuele meldingen of klachten die aanleiding gaven tot handhaving.

  Je kan er op locatieniveau je e-mailadres opgeven, zodat je verwittigd wordt wanneer er nieuwe informatie beschikbaar is.

  Opgroeien zal bij een nakende schorsing of sluiting ongeveer 1 dag vooraf contact opnemen met het lokaal bestuur zodat je de tijd krijgt om zich voor te bereiden.